Hotărârea nr. 34/2019

Hotărârea 34/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, str. Mărășești nr. 40; beneficiară: S.C. Neon Lighting S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, str. Mărășești nr. 40

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, str. Mărășești nr. 40 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 577560 din 03.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, str. Mărășești nr. 40, beneficiar: S.C. NEON LIGHTING S.R.L.;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 1066 din 21.11.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil mixt 2S+P+5E+R, str. Mărășești nr. 40, beneficiar: S.C. NEON LIGHTING S.R.L., pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • -  retragerea minimă față de limita laterală vestică: pe limita de proprietate, pe o adâncime de 18 m de la aliniament, pentru partea din clădire cu regim de înălțime 2S+P+5E+R, respectiv 6 m pentru partea din clădire cu regim de înălțime 2S+P+4E;

  • -  retragerea minimă față de limita laterală estică: 4.5 m;

  • -  retragerea minimă față de limita posterioară: 7.5 m;

  • -  circulații și accese: din strada Mărășești;

  • -  staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto și velo amenajate în spații specializate dispuse la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Nr. 34 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi).