Hotărârea nr. 33/2019

Hotărârea 33/2019 - Aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A; beneficiară: S.C. Covaciu Construct S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 606539 din 17.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A, beneficiară: S.C. Covaciu Construct S.R.L.;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1141 din 11.12.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire imobil cu funcțiuni mixte S+P+5E+Er, str. Constantin Brâncuși nr. 119-119A, beneficiară: S.C. Covaciu Construct S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limitele laterale: pe limitele laterale, pe o adâncime de 18 m de la aliniament;

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 28 m;

  • - accesul auto șipietonal: din strada Constantin Brâncuși;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spații specializate dispuse la subsol și locuri de parcare la sol, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

P.U.D.-ul propune ca suprafață de referință pentru calculul P.O.T și C.U.T. suprafața totală a parcelei inițiale (încadrată în U.T.R. RrMl) + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică. în acest sens, suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin RU.G. la strada Constantin Brâncuși va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.E cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică și transferată cu titlu gratuit în proprietate publică anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Locurile de parcare pentru biciclete vor fi realizate într-un spațiu închis și acoperit, conform Anexei 2 din Regulamentul aferent RU.G.