Hotărârea nr. 32/2019

Hotărârea 32/2019 - Aprobarea P.U.D. – amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Pârâului nr. 7; beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana.

Consiliul local al municipiului

Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Pârâului nr. 7

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Pârâului nr. 7 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 10800 din 10.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Pârâului nr. 7, beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 1096 din 27.11.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - amenajări exterioare (organizarea ocupării parcelei) și schimbare de destinație din locuință familială în grădiniță, str. Pârâului nr. 7, beneficiari: Cernea Gheorghe și Cernea Ana, pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • •  modul de ocupare a parcelei (zona curții de recreație, zona terenurilor și instalațiilor sportive, zonă verde, inclusiv grădină cu flori, zona ocupată de construcții);

  • •  circulațiile și accesele: din str. Pârâului;

  • •  staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G.;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Pârâului.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Președinte de ședință, an Ștefan Tarcea


ONTRAS EAZĂ: /Secretarul Municipiului,

Nr. 32 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)