Hotărârea nr. 319/2019

Hotărârea 319/2019 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Studenților Psihologi din România, în vederea realizării proiectului ,,Conferința Internațională a Studenților la Psihologie”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.000 Iei de Ia bugetul local pe anul 2019, pentru

Asociația Studenților Psihologi din România, în vederea realizării proiectului „Conferința Internațională a Studenților la Psihologie”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Studenților Psihologi din România, în vederea realizării proiectului „Conferința Internațională a Studenților Ia Psihologie” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Arma, Mihaela Rodica Suciu și loan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 181633/426/01.04.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Studenților Psihologi din România, în vederea realizării proiectului „Conferința Internațională a Studenților la Psihologie”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofît de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofît de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 26.03.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Asociația Studenților Psihologi din România, în vederea realizării proiectului „Conferința Internațională a Studenților la Psihologie”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 319 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)