Hotărârea nr. 310/2019

Hotărârea 310/2019 - Alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,Seniorii digitali – dezvoltarea competențelor digitale a seniorilor”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 60.000 Iei de Ia bugetul local pe anul 2019, pentru

Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului „Seniorii digitali - dezvoltarea competențelor digitale a seniorilor”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului „Seniorii digitali - dezvoltarea competențelor digitale a seniorilor” - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Mihaela Rodica Suciu și Corina Ecaterina Croitoru;

Analizând Referatul nr. 181571/426/01.04.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului „Seniorii digitali - dezvoltarea competențelor digitale a seniorilor”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 26.03.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului „Seniorii digitali - dezvoltarea competențelor digitale a seniorilor”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 310 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)