Hotărârea nr. 31/2019

Hotărârea 31/2019 - Aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării,

conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olăh Emese și Pop Ioan;

Analizând Referatul nr. 29509/451/17.01.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, cu completările și modificările ulterioare și ale Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare și ale Hotărârii nr. 366/2012 (aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorități la locuințe, în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, documentele justificative pentru întocmirea dosarelor, stabilirea datei și a locului de depunere a dosarelor, precum și modul de comunicare a acestor informații către solicitant), modificată prin Hotărârile nr. 427/2013, 729/2016 șinr. 869/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate și Procesul-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L. din data de 17.01.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă lista solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, conform Anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

ART. 2. Afișarea listei va fi făcută după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariaclujnapoca.ro.

ART. 3. (1) Contestațiile vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării. (2) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare, în condițiile legii.

ART. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 31 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 31/2019


LISTA PROVIZORIE DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2019 A SOLICITANȚILOR CARE AU ACCES LA LOCUINȚELE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR DISPONIBILE, PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE


NR. CRT.

NUME Șl PRENUME

PUNCTAJ

1

COSTEA MONICA ILINCA

79

2

TALALUCIA AURORA

76

3

CIOMAGA LOREDANA

67

4

TEGLAȘ MONICA

65

5

POP BIANCA

63

6

NICOARĂ ROMULUS DAN

58

7

KEREKES SIMONA

57

8

MALCOCI MARIA CRISTINA

56

9

ASTALOȘ APOLLONIA ANGELA

54

10

BOB CORINA VICTORIA

53

11

CSOLOI TUNDE

52

12

ALMĂȘAN LORENA ADINA

49

13

BUCȘA CRISTINA ANA MARIA

49

14

PUȘCAȘ IOAN RÂUL

47

15

DOGHI VIORICA ANDRADA

46

16

PLOSCAR DIANA IOANA

41

17

DRĂGHICI VERONICA

41

18

CRISTESCU DORU BOGDAN

40

19

KEREKES GABRIEL TIBERIU

40

20

LUCACIU FLAVIU BOGDAN

40

21

ALZAIN HANI

39

22

DANCIU ALIN STELIAN

36

23

TANȚĂU MATEI CĂTĂLINA

36

24

MITRAN PAULA BIANCA

36

25

BODEAIOANA

36

26

FARCAȘ ALEXANDRA

34

27

OLOSUTEAN ANCA

34

28

DUCA MIRELA AURELIA

31

29

TUNDUC RÂUL DAN

29

30

STANCIU MARTA

NE

31

ACHIM ANCA CRISTINA

NE

32

NICOARĂ DARIA MARIA

NE

33

CONDOR FLOAREA ANDREEA

NE

34

POP ALEXANDRINA

NE

35

PETRIKO MARIA MAGDALENA

NE

36

MARTIN MARIA EMILIA

NE

37

MOLDOVAN RALUCA GIORGIANA

NE

38

POP CRISTINA MIHAELA

NE    /

39

MOLDOVAN FLORIN ANDREI

NE  7%

40

DONCAGELU ANDREI

~~NE   /* ,

41

MARCU GHEORGHE VALER

NE

42

ZĂVOI AN CĂLIN

NE
43

ZĂVOIAN ALECSANDRU MIHAI

NE

44

LASZLO MELINDA EMESE

NE

45

RUS IULIA MARIA

NE

46

TRIFU ALINA RALUCA

NE

47

LUKACS FLORENTINA

NE

48

MARTIN IULIA CLAUDIA

NE

49

CIONCA IULIA LORENA

NE

50

KEREKES CARMEN DIANA

NE

51

AFANASOV ANDREI

NE

52

GROZA BOGDAN

NE

53

MAXIM IULIAN VASILE

NE

54

BÎRLĂDEANU GIANINA MARCELA

NE

55

MIȘ ALEX SEBASTIAN

NE

56

MARTON IULIA TIMEA

NE