Hotărârea nr. 30/2019

Hotărârea 30/2019 - Darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olăh Emese, Mihaela-Rodica Suciu, Florin Valentin Gliga, Adrian Mureșan și Dan Ștefan Tarcea;

Analizând Referatul nr. 42799/45/25.01.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1, 45 și 124 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă darea în folosință gratuită, Cantinei de ajutor social și pensiune, a unor spații din imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 41, identificat prin nr. cadastral 253445, înscris în CF nr. 253445 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrearea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv următoarele spații, cu suprafața utilă totală de 489,56 mp., în vederea desfășurării activităților specifice Cantinei de ajutor social și pensiune:

  • - spațiu situat la subsol, compus din: depozit în suprafață de 98 mp., depozit în suprafață de 5,41 mp., hol în suprafață de 11,92 mp.;

  • - spațiu situat la parter, compus din: sală de mese în suprafață de 223 mp., bucătărie în suprafață de 63,80 mp., hol în suprafață de 18,60 mp., grup sanitar în suprafață de 17,09 mp., grup sanitar în suprafață de 5,41 mp.;

  • - spațiu situat la etaj, compus din: vestiar în suprafață de 29 mp., debara în suprafață de 3,44 mp., hol în suprafață de 8,84 mp., grup sanitar în suprafață de 5,41 mp.

Art. 2. Imobilul va fi dat în folosință gratuită în baza unui protocol de predare-primire, pe durata desfășurării activității Cantinei de ajutor social și pensiune.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Cantina de ajutor social și pensiune.

Nr. 30 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)