Hotărârea nr. 29/2019

Hotărârea 29/2019 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației spațiului „Amfiteatru”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației spațiului „Amfiteatru”, situat în municipiul CIuj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației spațiului „Amfiteatru”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 31849/45/18.01.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de schimbare a destinației spațiului „Amfiteatru”, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, în incinta Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca;

Reținând prevederile H.G. nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective, precum și ale Ordonanței nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de schimbare a destinației, pentru desfășurarea actului de învățământ, pe perioada existenței acestuia, a spațiului „Amfiteatru”, situat la parterul clădirii „Spital”, în incinta Spitalului Clinic Municipal din municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11, proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, parte din imobilul identificat prin nr. cad. 263206, înscris în CF nr. 263206 Cluj-Napoca, în vederea dării în administrare a spațiului, în favoarea Universității de Medicină și Farmacie ’Tuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Art. 2. Activitățile desfășurate de Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca în cadrul Amfiteatrului, vor fi prioritare și cu titlu gratuit.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 29 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)
Contraser

țtheaza:

Secretar^

municu

Jr. Aurari

Roșcir