Hotărârea nr. 28/2019

Hotărârea 28/2019 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330836, înscris în C.F nr. 330836 Cluj-Napoca și a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330942, înscris în C.F nr. 330942 Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cunr. cadastral 330836, înscris în CF nr. 330836 Cluj-Napoca și a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330942, înscris în CF nr. 330942 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330836, înscris în CF nr. 330836 Cluj-Napoca și a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330942, înscris în CF nr. 330942 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 543470/45 din 31.01.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330836, înscris în CF nr. 330836 Cluj-Napoca și a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 330942, înscris în CF nr. 330942 Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și ale art. 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 562 și 889 din Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 44 mp., identificat cu nr. cadastral 330836, înscris în CF nr. 330836 Cluj-Napoca și a imobilului-teren în suprafață de 26 mp., identificat cu nr. cadastral 330942, înscris în CF nr. 330942 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilelor-terenuri identificate la art. 1 din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, terenuri cu destinație drum.

(2) Imobilele vor fi incluse în Anexa 4, „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca”, la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Economică.

Nr. 28 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)