Hotărârea nr. 27/2019

Hotărârea 27/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1B.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1B - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 38312 din 22.01.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 4 din blocul 1B, în favoarea noului proprietar al construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001, Declarația notarială autentificată prin încheierea nr. 7 din 15.01.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra suprafeței de 31,90 mp., parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 225 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 254990 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 147727), sub nr. topo. 23404/3, 23405/3, în favoarea doamnei Coman Fclicia, având C.N.P.                 , începând cu data de 16.02.2005, urmare dobândirii în proprietate,

a apartamentului nr. 4, în baza Sentinței Civile nr. 335/2005.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 de ani asupra suprafeței de 134,48 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca

(nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea doamnei Coman Felicia, având C.N.P.                 începând cu data de 16.02.2005, urmare dobândirii în proprietate,

a apartamentului nr. 4, în baza Sentinței Civile nr. 335/2005.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 27 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)