Hotărârea nr. 26/2019

Hotărârea 26/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1B și a garajului G10.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1B, și a garajului G10

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1B, și a garajului G10 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 4320 din 04.01.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1B, și a garajului G10, în favoarea noului proprietar al construcțiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999 și ale Hotărârii nr. 94/2001;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei actuale de 1.173/10.000 parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 225 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 254990 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 147727), sub nr. topo. 23404/3, 23405/3, în favoarea domnului Fluieraș Bogdan, având C.N.P.                 începând cu data de 31.03.2004, urmare dobândirii în

proprietate, a apartamentului nr. 7, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 515 din 31.03.2004.

Art.2. Sc aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței de 111,32 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea domnului Fluieraș Bogdan, având C.N.P.                 începând cu data de 31.03.2004, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 7, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 515 din 31.03.2004.

Art.3. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei actuale de 1.764/28.215 parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 282 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268616 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 156723), sub nr. cad. 8463, în favoarea domnului Fluieraș Bogdan, având C.N.P.                 , începând cu data de 14.04.2006, urmare dobândirii în proprietate, a

garajului G10, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 804 din 14.04.2006.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 26 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)