Hotărârea nr. 25/2019

Hotărârea 25/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1 A, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul 1A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Buccgi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul IA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 48662 din 29.01.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 8 din blocul IA, în favoarea noilor proprietari ai construcției;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 733/1999, ale Hotărârii nr. 94/2001 și ale Hotărârii nr. 87/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe durata existenței construcției asupra cotei actuale de 2.749/23.300 parte din terenul de sub construcție, în suprafață de 233 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 261736 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/2, 23405/2, în favoarea domnului Oniga Aurel, având C.N.P.                 și a doamnei Oniga Maria, având C.N.P.

începând cu data de 18.07.2018, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 8, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 3073 din 18.07.2018.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată de 49 ani asupra suprafeței de 115,81 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808), sub nr. topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea domnului Oniga Aurel,

având C.N.P.                 și a doamnei Oniga Maria, având C.N.P.

începând cu data de 18.07.2018, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 8, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 3073 din 18.07.2018.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 25 din 6 februarie 2019

(I Iotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)