Hotărârea nr. 24/2019

Hotărârea 24/2019 - Punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 41302/45//23.01.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unui teren în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război;

Reținând Procesul-verbal al Comisiei pentru soluționarea cererilor revoluționarilor și veteranilor de război, numită prin Dispoziția Primarului nr. 1760 din 26 aprilie 2017, întrunită în ședința din data de 22.01.2019, prevederile Legii nr. 44/1994, privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și prevederile Legii nr. 341 din 12 iulie 2004 (*actualizată*) a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 **;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziția Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a terenului în suprafață de 500 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Zona Lomb, identificat prin nr. cadastral 317545, înscris în CF nr. 317545 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiar Pteancu Marioara, văduvă a veteranului de război Coletă Ștefan.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Serviciul revendicări, fond funciar și registru agricol.


Președinte de ședință,


Ștefan Tarcea

trasemnează:


Nr. 24 din 6 februarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)