Hotărârea nr. 22/2019

Hotărârea 22/2019 - Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anilor precedenți.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anilor precedenți

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anilor precedenți - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 32923 din 18.01.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anilor precedenți;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți aferent bugetului local, în sumă de 251.446.603 lei, conform Anexei 1.

Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți aferent bugetului fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 137.246 lei, conform Anexei 2.

Art.3. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți aferent bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 41.375.060 lei, conform Anexei 3.

Art.4. Anexele 1, 2 și 3 fac parte din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr. 22 din 6 februarie 2019 ( Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

Municipiul Cluj-Napoca Direcția Economică


Anexa 1 la Hotărârea nr. 22 / 2019


BUGETUL LOCAL

UTILIZAREA ÎN ANUL 2019 A EXCEDENTULUI ANILOR PRECEDENȚI

- lei -

Nr. crt.

Unitatea administrativ teritorială

Total

Utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de

5                         5

funcționare

J

Utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

1

2

3=4+5

4

5

1

Municipiul Cluj-Napoca

251.446.603

0

251.446.603

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 2 Hotărârea nr.22/2019


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

UTILIZAREA ÎN ANUL 2019 A EXECEDENTULUI ANILOR PRECEDENȚI

-lei-

Nr. crt.

Unități subordonate

Total

Utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare

Utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

1

2

3=4+5

4

5

1

Direcția asistență socială si medicală

137.246

0

137.246

TOTAL

137.246

0

137.246

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 3 Hotărârea nr. 22/2019


INSTITUȚII ȘI ACTIVITĂȚI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII


UTILIZAREA ÎN ANUL 2019 A EXECEDENTULUI ANILOR PRECEDENȚI

-lei-

Nr. crt.

Unități subordonate

Total

Utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți pentru Finanțarea secțiunii de funcționare

Utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

1

2

3=4+5

4

5

1

Grădinița cu Program Prelungit " Parfum de Tei"

11.161

11.161

0

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

0

0

0

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

7.791

7.791

0

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

0

0

0

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

16.662

16.662

0

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

0

0

0

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

0

0

0

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

0

0

0

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

12.275

12.275

0

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

40.262

40.262

0

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

84

84

0

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

0

0

0

13

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca"

0

0

0

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

3.945

3.945

0

15

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica"

0

0

0

16

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

16.437

16.437

0

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

9.551

9.551

0

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

0

0

0

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

0

0

0

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

102

102

0

21

Grădinița eu Program Prelungit "Universul Copiilor"

0

0

0

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

10.962

10.962

0

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

68.845

68.845

0

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

0

0

25

Școala Gimnazială "Ioan Bob"

0

0

/ o M A 0

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

120

120

27

Liceul Waldorf

819

819

28

Școala Gimnazială "Nicolae Iorga"

4.581

4.581

/ * L     ] ±0Nr. crt.

Unități subordonate

Total

Utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare

Utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

1

2

3=4+5

4

5

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

29

29

0

30

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

0

0

0

31

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

35.931

35.931

0

32

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

1.019

1.019

0

33

Liceul cu Program Sportiv

89.987

89.987

0

34

Școala Gimnazială "Iuliu Hațieganu"

9.324

9.324

0

35

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

1.590

1.590

0

36

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

15.179

15.179

0

37

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

59.753

59.753

0

38

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

1.586

1.586

0

39

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

19.087

19.087

0

40

Școala Gimnazială "Horea"

459

459

0

41

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

3.571

3.571

0

42

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

2.312

2.312

0

43

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

86

86

0

44

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

130.881

130.881

0

45

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

14.542

14.542

0

46

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

66.244

41.244

25.000

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

2.334

2.334

0

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

38.843

38.843

0

49

Liceul Teoretic "Avram Iancu"

59.905

0

59.905

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

13.665

13.665

0

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

0

0

0

52

Colegiul Național "George Barițiu"

2.495

2.495

0

53

Colegiul Național "George Coșbuc"

33.537

33.537

0

54

Colegiul Național "Gheorghe Șincai"

64.206

31.206

33.000

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. Ianos"

1.323

1.323

56

Liceul Teologic reformat

35.431

35.431

0

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

3.540

3.540

0

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

5.575

5.575

0

59

Seminarul Teologic Ortodox

103.705

103.705

0

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

128.004

128.004

0

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

36.613

36.613

0

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

126

126

0

Nr. crt.

Unități subordonate

Total

Utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare

Utilizarea în anul 2019 a excedentului anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

1

2

3=4+5

4

5

63

Școala de Muzică A.Bena

0

0

0

64

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

115.556

115.556

0

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

2.868

2.868

0

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

83.730

83.730

0

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

28.656

28.656

0

68

Liceul Tehnologic nr.l

0

0

0

69

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

100.342

15.342

85.000

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

50.907

50.907

0

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

63.216

63.216

0

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

0

0

0

73

Colegiul Tehnic Energetic

285.277

205.277

80.000

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

194.744

194.744

0

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

88.271

78.271

10.000

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

33.341

33.341

0

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"

43.157

43.157

0

78

Cantina de Ajutor Social si Pensiune

6.335.650

6.335.650

0

79

Spitalul Clinic Municipal

4.293.789

4.293.789

0

80

Serviciul public de interes local pentru administrarea parcărilor

28.470.927

0

28.470.927

81

Serviciul public de interes local pentru administrarea obiectivelor culturale

150

150

TOTAL

41.375.060

12.611.228

28.763.832