Hotărârea nr. 211/2019

Hotărârea 211/2019 - Alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul Părinților”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului „Clubul Părinților”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului „Clubul Părinților” -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Mihaela Rodica Suciu, Corina Ecaterina Croitoru și Ioan Sabin Sărmaș;

Analizând Referatul nr. 181661/426/01.04.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului „Clubul Părinților”;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, aprobat prin Hotărârea nr. 858/2018;

Văzând Procesul-verbal al Comisiei de analiză și selecție a proiectelor din data de 26.03.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2019, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului „Clubul Părinților”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 211 din 15 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)