Hotărârea nr. 21/2019

Hotărârea 21/2019 - Aprobarea solicitării de trecere a unor imobile aflate în proprietatea statului român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile aflate în proprietatea

statului român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile aflate în proprietatea statului român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 20286/45/14.01.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a unor imobile aflate în proprietatea statului român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere a următoarelor imobile aflate în proprietatea statului român, din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, cu destinație de drum:

- imobilul-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 40 mp., cu nr. cadastral 329307, înscris în CF nr. 329307 Cluj-Napoca, în proprietatea statului român, în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Stațiunea de cercetare horticolă Cluj-Napoca;

- imobilul-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, în suprafață de 7540 mp., cu nr. cadastral 329309, înscris în CF nr. 329309 Cluj-Napoca, în proprietatea statului român, în administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca, pentru Stațiunea de cercetare horticolă Cluj-Napoca;

Art. 2. Imobilele identificate la art. 1 vor fi utilizate în scopul supralărgirii și modernizării străzii Constantin Brâncuși și a străzii Borhanciului, în vederea asigurării unui trafic fluent în zonă.

Art. 3. Predarea-primirea imobilelor identificate la art. 1 va fi făcută în baza unui protocol încheiat între părți, în termenul prevăzut în hotărârea guvernului de transmitere a imobilului.

Art. 4. Cu data prezente hotărâri, Hotărârea nr. 1031/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 21 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)