Hotărârea nr. 19/2019

Hotărârea 19/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1042/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1042/2017 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr.l, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1042/2017 ( majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr.l, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 610843/49/28.12.2018 al Direcției impozite și taxe locale - prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 1042/2017 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Nota de constatare nr. 190/21.12.2018 a Direcției Inspecție și Control și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 1.01.2019 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 1042/2017 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Sextil Pușcariu nr. 11, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 190/21.12.2018 a Direcției Inspecție și Control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.