Hotărârea nr. 17/2019

Hotărârea 17/2019 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 658/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 658/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 658/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3,4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 599970/49/27.12.2018 al Direcției impozite și taxe locale - prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a Hotărârii nr. 658/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Nota de constatare nr. 188/14.12.2018 a Direcției Inspecție și Control și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 1.01.201^, se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 658/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 și 33 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 14, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 188/14.12.2018 a Direcției Inspecție și Control.


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcțja impozite și taxe locale.


de ședință, an Tarcea


Contrasemn__


' ^Cretarul municj^iului,

Jr. Aurora


Nr. 17 din 15 ianuarie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)