Hotărârea nr. 15/2019

Hotărârea 15/2019 - Aprobarea P.U.D. – Mansardare locuință, str. Porumbeilor nr. 28A; beneficiară: S.C. NIGHT SKY S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -

Mansardare locuință, str. Porumbeilor nr. 28A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Mansardare locuință, str. Porumbeilor nr. 28A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 592174 din 3.01.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — Mansardare locuință, str. Porumbeilor nr. 28A, beneficiară: S.C. NIGHT SKY S.R.L.;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1047 din 19.11.2018, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015 și Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Mansardare locuință, str. Porumbeilor nr. 28A, beneficiară: S.C. NIGHT SKY S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - amplasarea pe parcelă: se propune mansardare imobil parter, cu păstrarea distanțelor existente față de limitele de proprietate;

  • - circulațiile și accesele: din strada Porumbeilor;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, loc de parcare existent la sol, necesarul calculat conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G fiind asigurat în acest mod;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Art. 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Nr. 15 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)