Hotărârea nr. 14/2019

Hotărârea 14/2019 - Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciului de rugby România-Georgia din 9 februarie, contând pentru Rugby Europe International Championship 2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciului de rugby România-Georgia din 9 februarie, contând pentru Rugby Europe International Championship 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciului de rugby România-Georgia din 9 februarie, contând pentru Rugby Europe International Championship 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 5481/42/07.01.2018 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea de la bugetul local a sumei de 50.000 de lei, în vederea organizării în municipiul Cluj-Napoca a meciului de rugby România-Georgia din 9 februarie, contând pentru Rugby Europe International Championship 2019, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Având în vedere Cererea Federației Române de Rugby, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 598999/1/14.12.2018;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) și 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, precum și ale art. 36 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 30.000 de lei, în vederea organizării, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciului de rugby România-Georgia din 9 februarie, contând pentru Rugby Europe International Championship 2019.

Art. 2. Se împuternicește Primarul municipiului Cluj-Napoca să încheie, cu Federația Română de Rugby, un parteneriat de colaborare, în vederea organizării în cele mai bune condiții a acestei competiții internaționale.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.

Nr. 14 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)