Hotărârea nr. 137/2019

Hotărârea 137/2019 - Aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extrordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 188065 din 03.04.2019 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019;

Reținând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 50 privind bugetul de stat pe anul 2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 4 lit. a, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2019 conform Anexelor 1, 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.3, 2A.4, 2A.5, 2A.6, 2A.7, 2A.8, 2A.9, 3D, 4E, 5F, 5F.1, 6G, 6G.1, 6G.2, 6G.3, și 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul general este detaliat la venituri pe capitole, subcapitole și paragrafe și la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate.

 • 1. Veniturile bugetului general sunt în sumă de 1.254.076.337 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.112.443.397 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 919.000 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 186.262.940 lei;

 • 2. Cheltuielile bugetului general sunt în sumă de 1.547.035.246 lei și cuprind:

 • - bugetul local al municipiului, în sumă de 1.363.890.000 lei;

 • - bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari, în sumă de 1.056.246 lei;

 • - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 227.638.000 lei;

 • 3. Excedentul anilor precedenți - bugetul local, în sumă de 251.446.603 lei;

 • 4. Excedentul anilor precedenți - bugetul fondurilor externe nerambursabile, în sumă de 137.246 lei;

 • 5. Excedentul anilor precedenți - bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 41.375.060 lei.

Art.3. Se aprobă finanțarea de bază, finanțarea complementară și a altor drepturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.2, 2A.3, si 2A.4.

Art.4. Se aprobă suplimentarea din bugetul local în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2019, cu suma de 10.306.000 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.3.

Art.5. Se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pe anul 2019 din bugetul local, cu suma de 46.740.000 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4.

Art.6. Se aprobă finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, cu suma de 2.610.000 lei, din care 2.099.000 lei se asigură din bugetul de stat și 511.000 lei se suplimentează din bugetul local, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4.

Art.7. Se aprobă finanțarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Colegiului Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, cu suma de 1.622.000 lei, repartizată astfel:

 • - suma de 864.000 lei este cuprinsă în bugetul Colegiului Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, la cap. 65.02 învățământ, titlul 57.02 Asistență socială, se asigură din bugetul de stat, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4 ;

 • - suma de 758.000 lei este cuprinsă în bugetul local la cap. 68.02 Asistență socială, titlul 51 Transferuri între unități ale administrației publice și la cap 68.10 Cantina de ajutor social și pensiune Cluj-Napoca și se asigură din bugetul de stat, conform Anexelor 2A. și 6 G.2.

Art.8. Se aprobă finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexelor 2A.5, 2A.6 și 2A.7.

Art.9. Se aprobă finanțarea pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, pentru asigurarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, pe anul 2019, din bugetul de stat cu suma de 31.000 lei, conform Anexelor 2A.5 și2A.7.

Art.10. Din suma de 15.000.000 lei, cuprinsă în bugetul local la capitolul 66.02 titlul 51 și în bugetul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la capitolul 66.10 titlul 20 bunuri și servicii, se aprobă achitarea de către spital a diferenței dintre costul total și tariful pe pacient decontat de către Casa de asigurări de sănătate pentru pachetul de servicii medicale și a cheltuielilor cu bunuri și servicii.

Art.ll. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și instituțiile publice subordonate.

Nr. 137 din 15 aprilie 2019 ( Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA


ANEXA 1 LA HOTĂRÂREA NR. 137/2019

DIRECȚIA ECONOMICĂ

BUGETUL GENERAL PE ANUL 2019

lei

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2019

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.254.076.337

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

882.596.772

BUGETUL DE DEZVOLTARE

371.479.565

BUGETUL GENERAL -CHELTUIELI

1.547.035.246

BUGETUL DE FUNCȚIONARE

895.208.000

BUGETUL DE DEZVOLTARE

651.827.246

BUGETUL GENERAL - VENITURI

1.254.076.337

1

2A BUGETUL LOCAL

1.112.443.397

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ - Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de Ia donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

919.000

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

186.262.940

4E învățământ

11.274.456

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

127.000.211

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

47.988.273

Transferuri între bugete (se scad)

45.549.000

BUGETUL GENERAL - CHELTUIELI

1.547.035.246

1

2A BUGETUL LOCAL

1.363.890.000

2

3D DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI MEDICALĂ - Bugetul fondurilor externe nerambursabile pentru care sumele se primesc de la donatorii externi înaintea efectuării plăților de către beneficiari

1.056.246

o

3

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

227.638.000

4E învățământ

13.549.000

5F Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

131.294.000

6G Serviciul public pentru administrarea obiectivelor culturale, Cantina de ajutor social și pensiune, Serviciul public pentru administrarea parcărilor

82.795.000

Transferuri între bugete (se scad)                  /       --\

45.549.000

/' ' -r         __—■—! \ w \

Excedentul anilor precedenți                /* /rȚÂteuX \   \

-292.958.909

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICA


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019


ANEXA 2 A LA HOTĂRÂREA NR.

137/2019

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.112.443.397

VENITURI PROPRII

2

49.90

705.383.000

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

748.839.000

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

675.088.000

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

478.849.000

Impozit pe venit

7

03.02

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

11

00.09

111.683.000

***■          'x

Impozite si taxe pe proprietate                                                          /               \

12

07.02

111.683.000

Impozit pe clădiri                                                                         / ’ /               \

13

07.02.01

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

14

07.02.01.01

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

15

07.02.01.02

60.327.000

Impozit pe terenuri

16

07.02.02

14.133.000

Impozit pe terenuri - PF

17

07.02.02.01

7.465.000

Impozit pe terenuri - PJ

18

07.02.02.02

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

19

07.02.02.03

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

20

07.02.03

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

21

00.10

82.244.000

Sume defalcate din TVA

22

11.02

43.535.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

23

11.02.02

27.276.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

24

11.02.09

16.259.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

25

12.02

9.000

Taxe hoteliere

26

12.02.07

9.000

Taxe pe servicii specifice

27

15.02

2.177.000

Impozit pe spectacole

28

15.02.01

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

29

15.02.50

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

30

16.02

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

31

16.02.02

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

32

16.02.02.01

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

33

16.02.02.02

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

34

16.02.03

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

35

00.11

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

36

18.02

2.312.000

Alte impozite si taxe

37

18.02.50

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

38

00.12

73.751.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

39

00.13

29.363.000

Venituri din proprietate

40

30.02

29.363.000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

41

30.02.01

210.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

42

30.02.05

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

43

30.02.05.30

29.108.000

Venituri din dividende

44

30.02.08

45.000

Venituri din dividende de la alti plătitori

45

30.02.08.02

45.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

46

00.14

44.388.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

47

33.02

19.203.000

Venituri din prestări de servicii

48

33.02.08

18.370.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

49

33.02.10

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

50

33.02.12

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

51

33.02.28

10.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

52

33.02.50

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

53

34.02

9.000

Taxe extrajudiciare de timbru

54

34.02.02

9.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Amenzi, penalitati si confiscări

55

35.02

19.250.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

56

35.02.01

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

57

35.02.01.02

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

58

35.02.50

148.000

Diverse venituri

59

36.02

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

60

36.02.01

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

61

36.02.01.01

92.000

Taxe speciale

62

36.02.06

5.155.000

Alte venituri

63

36.02.50

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

64

37.02

105.000

Donații si sponsorizări

65

37.02.01

105.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

66

37.02.03

-511.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

67

37.02.04

511.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

68

00.15

184.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

69

39.02

184.000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

70

39.02.03

121.000

Depozite speciale pentru construcții de construinte

71

39.02.10

63.000

IV. SUBVENȚII

72

00.17

50.289.567

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

73

00.18

50.289.567

Subvenții de la bugetul de stat

74

42.02

50.289.567

B. Curente

75

50.289.567

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

76

42.02.34

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

77

42.02.41

40.000

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

78

42.02.65

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

79

42.02.69

42.349.567

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

80

45.02

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

81

45.02.19

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

82

45.02.19.01

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

83

45.02.19.02

28.599.536

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

84

48.02

274.843.020

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

85

48.02.01

271.001.291

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

86

48.02.01.01

271.001.291

Fondul Social European (FSE)

87

48.02.02

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

88

48.02.02.01

3.841.729

TOTAL CHELTUIELI

89

1.363.890.000

CHELTUIELI CURENTE

90

01

1.117.464.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

91

10

188.706.000

Cheltuieli salariale in bani

92

10.01

177.627.000

Salarii de baza

93

10.01.01

144.551.000

Sporuri pentru condiții de munca

94

10.01.05

12.368.000

Alte sporuri

95

10.01.06

5.472.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

96

10.01.12

545.000

Indemnizații de delegare

97

10.01.13

150.000

Indemnizație de hrana

98

10.01.17

7.135.000

Alte drepturi salariale in bani

99

10.01.30

7.406.000

Cheltuieli salariale in natura

100

10.02

6.588.000

Norme de hrana

101

10.02.02

4.000.000

Tichete de vacanta

102

10.02.06

2.588.000

Contribuții

103

10.03

4.491.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

104

10.03.07

4.491.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

105

20

340.124.000

Bunuri si servicii

106

20.01

134.005.000

Furnituri de birou

107

20.01.01

2.390.000

Materiale pentru curățenie

108

20.01.02

2.486.000

încălzit, iluminat si forța motrica

109

20.01.03

29.899.000

Apa, canal si salubritate

110

20.01.04

36.542.000

Carburanți si lubrifianti

111

20.01.05

685.000

Piese de schimb

112

20.01.06

695.000


IDENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Transport

113

20.01.07

599.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

114

20.01.08

3.797.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

115

20.01.09

28.586.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

116

20.01.30

28.326.000

Reparații curente

117

20.02

86.528.000

Hrana

118

20.03

2.600.000

Hrana pentru oameni

119

20.03.01

2.600.000

Medicamente si materiale sanitare

120

20.04

546.000

Medicamente

121

20.04.01

187.000

Materiale sanitare

122

20.04.02

244.000

Reactivi

123

20.04.03

35.000

Dezinfectanti

124

20.04.04

80.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

125

20.05

13.839.000

Uniforme si echipament

126

20.05.01

2.119.000

Lenjerie si accesorii de pat

127

20.05.03

125.000

Alte obiecte de inventar

128

20.05.30

11.595.000

Deplasări, detasari, transferări

129

20.06

1.905.000

Deplasări interne, detasari, transferări

130

20.06.01

1.339.000

Deplasări in străinătate

131

20.06.02

566.000

Cârti, publicații si materiale documentare

132

20.11

543.000

consultanta si expertiza

133

20.12

237.000

Pregătire profesionala

134

20.13

1.402.000

Protecția muncii

135

20.14

528.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

136

20.24

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

137

20.24.02

600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

138

20.25

7.471.000

Alte cheltuieli

139

20.30

89.920.000

Reclama si publicitate

140

20.30.01

690.000

Protocol si reprezentare

141

20.30.02

1.150.000

Chirii

142

20.30.04

1.617.000

3SE * iE '

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

143

20.30.30

86.463.000

TITLUL III DOBÂNZI

144

30

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

145

30.01

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

146

30.01.01

24.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

147

40

25.500.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

148

40.03

25.500.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

149

50

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

150

50.04

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

151

51

48.049.000

Transferuri curente

152

51.01

34.670.000

Transferuri către instituții publice

153

51.01.01

19.670.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

154

51.01.20

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

155

51.01.46

15.000.000

Transferuri de capital

156

51.02

13.379.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

157

51.02.28

6.600.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

158

51.02.29

6.779.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

159

55

22.289.000

A. Transferuri interne

160

55.01

22.289.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

161

55.01.12

6.030.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

162

55.01.63

16.259.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

163

56

13.466.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

164

56.01

1.965.000

Cheltuieli neeligibile

165

56.01.03

1.965.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

166

56.25

11.501.000

Finanțarea naționala

167

56.25.01

1.726.000

Finanțarea externa nerambursabila

168

56.25.02

9.775.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

169

57

86.051.000

Asigurări sociale

170

57.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Ajutoare sociale

171

57.02

86.051.000

Ajutoare sociale in numerar

172

57.02.01

29.107.000

Ajutoare sociale in natura

173

57.02.02

56.059.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

174

57.02.03

21.000

Suport alimentar

175

57.02.05

864.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

176

58

354.185.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

177

58.01

348.401.000

Finanțarea naționala

178

58.01.01

50.592.000

Finanțarea externa nerambursabila

179

58.01.02

250.530.000

Cheltuieli neeligibile

180

58.01.03

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

181

58.02

5.540.000

Finanțarea naționala

182

58.02.01

1.483.000

Finanțarea externa nerambursabila

183

58.02.02

3.957.000

Cheltuieli neeligibile

184

58.02.03

100.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

185

58.15

100.000

Finanțarea naționala

186

58.15.01

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

187

58.32

144.000

Finanțarea naționala

188

58.32.01

144.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

189

59

14.094.000

Burse

190

59.01

12.135.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

191

59.40

1.959.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

192

70

228.447.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

193

71

228.447.000

Active fixe

194

71.01

228.447.000

Construcții

195

71.01.01

15.350.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

196

71.01.02

643.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

197

71.01.03

3.791.000

Alte active fixe

198

71.01.30

208.663.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

199

81

17.979.000

Rambursări de credite interne

200

81.02

17.979.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

201

81.02.05

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

202

50.02

250.552.000

Autoritati publice si acțiuni externe

203

51.02

217.939.000

CHELTUIELI CURENTE

204

01

184.715.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

205

10

72.600.000

Cheltuieli salariale in bani

206

10.01

69.975.000

Salarii de baza

207

10.01.01

61.400.000

Sporuri pentru condiții de munca

208

10.01.05

4.200.000

Alte sporuri

209

10.01.06

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

210

10.01.12

545.000

Indemnizații de delegare

211

10.01.13

110.000

Indemnizație de hrana

212

10.01.17

2.350.000

Alte drepturi salariale in bani

213

10.01.30

1.200.000

Cheltuieli salariale in natura

214

10.02

1.050.000

Tichete de vacanta

215

10.02.06

1.050.000

Contribuții

216

10.03

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

217

10.03.07

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

218

20

86.863.000

Bunuri si servicii

219

20.01

7.715.000

Furnituri de birou

220

20.01.01

1.400.000

Materiale pentru curățenie

221

20.01.02

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

222

20.01.03

950.000

Apa, canal si salubritate

223

20.01.04

150.000

Carburanți si lubrifianti

224

20.01.05

60.000

Piese de schimb

225

20.01.06

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

226

20.01.08

2.500.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

227

20.01.09

1.600.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

228

20.01.30

560.000

Reparații curente

229

20.02

2.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

230

20.05

650.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte obiecte de inventar

231

20.05.30

650.000

Deplasări, detasari, transferări

232

20.06

1.003.000

Deplasări interne, detasari, transferări

233

20.06.01

500.000

Deplasări in străinătate

234

20.06.02

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

235

20.11

150.000

Pregătire profesionala

236

20.13

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

237

20.25

400.000

Alte cheltuieli

238

20.30

73.745.000

Reclama si publicitate

239

20.30.01

645.000

Protocol si reprezentare

240

20.30.02

1.100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

241

20.30.30

72.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

242

58

24.702.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

243

58.01

20.182.000

Finanțarea naționala

244

58.01.01

3.027.000

Finanțarea externa nerambursabila

245

58.01.02

17.155.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

246

58.02

4.520.000

Finanțarea naționala

247

58.02.01

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

248

58.02.02

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

249

58.02.03

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

250

59

550.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

251

59.40

550.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

252

70

33.224.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

253

71

33.224.000

Active fixe

254

71.01

33.224.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

255

71.01.03

3.000.000

Alte active fixe

256

71.01.30

30.224.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

257

51.02.01

217.939.000

Autoritati executive

258

51.02.01.03

217.939.000

Alte servicii publice generale

259

54.02

8.013.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI CURENTE

260

01

8.013.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

261

10

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

262

10.01

5.208.000

Salarii de baza

263

10.01.01

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

264

10.01.05

340.000

Alte sporuri

265

10.01.06

2.000

Indemnizații de delegare

266

10.01.13

5.000

Indemnizație de hrana

267

10.01.17

170.000

Alte drepturi salariale in bani

268

10.01.30

51.000

Cheltuieli salariale in natura

269

10.02

76.000

Tichete de vacanta

270

10.02.06

76.000

Contribuții

271

10.03

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

272

10.03.07

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

273

20

1.567.000

Bunuri si servicii

274

20.01

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

275

20.01.03

20.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

276

20.01.30

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

277

20.05

47.000

Alte obiecte de inventar

278

20.05.30

47.000

Deplasări, detasari, transferări

279

20.06

60.000

Deplasări interne, detasari, transferări

280

20.06.01

60.000

Pregătire profesionala

281

20.13

50.000

Alte cheltuieli

282

20.30

1.385.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

283

20.30.30

1.385.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

284

50

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

285

50.04

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

286

59

46.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

287

59.40

46.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

288

70

0

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

289

54.02.05

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

290

54.02.10

6.293.000

Alte servicii publice generale

291

54.02.50

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

292

55.02

24.600.000

CHELTUIELI CURENTE

293

01

24.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

294

20

600.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

295

20.24

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

296

20.24.02

600.000

TITLUL III DOBÂNZI

297

30

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

298

30.01

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

299

30.01.01

24.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

300

70

0

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

301

55.02.00

24.600.000

Partea a ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

302

59.02

36.555.000

Ordine publica si siguranța naționala

303

61.02

36.555.000

CHELTUIELI CURENTE

304

01

35.235.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

305

10

30.200.000

Cheltuieli salariale in bani

306

10.01

25.210.000

Salarii de baza

307

10.01.01

22.735.000

Sporuri pentru condiții de munca

308

10.01.05

1.655.000

Alte sporuri

309

10.01.06

570.000

Indemnizații de delegare

310

10.01.13

10.000

Alte drepturi salariale in bani

311

10.01.30

240.000

Cheltuieli salariale in natura

312

10.02

4.470.000

Norme de hrana

313

10.02.02

4.000.000

Tichete de vacanta

314

10.02.06

470.000

Contribuții

315

10.03

520.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

316

10.03.07

520.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

317

20

4.865.000

Bunuri si servicii

318

20.01

2.155.000

încălzit, iluminat si torta motrica

319

20.01.03

100.000

Carburanți si lubrifianti

320

20.01.05

500.000

Piese de schimb

321

20.01.06

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

322

20.01.08

130.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

323

20.01.09

375.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

324

20.01.30

750.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

325

20.05

2.250.000

Uniforme si echipament

326

20.05.01

1.950.000

Alte obiecte de inventar

327

20.05.30

300.000

Deplasări, detasari, transferări

328

20.06

205.000

Deplasări interne, detasari, transferări

329

20.06.01

205.000

Cârti, publicații si materiale documentare

330

20.11

50.000

Pregătire profesionala

331

20.13

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

332

59

170.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

333

59.40

170.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

334

70

1.320.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

335

71

1.320.000

Active fixe

336

71.01

1.320.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

337

71.01.02

320.000

Alte active fixe

338

71.01.30

1.000.000

Din total capitol

Ordine publica

339

61.02.03

34.885.000

Politie locala

340

61.02.03.04

34.885.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

341

61.02.05

1.670.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

342

64.02

369.319.000

Invatamant

343

65.02

114.328.000

CHELTUIELI CURENTE

344

01

107.378.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

345

20

53.063.000

.    -frassi. _

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Bunuri si servicii

346

20.01

34.091.000

Furnituri de birou

347

20.01.01

771.000

Materiale pentru curățenie

348

20.01.02

1.648.000

încălzit, iluminat si forța motrica

349

20.01.03

14.007.000

Apa, canal si salubritate

350

20.01.04

3.061.000

Carburanți si lubrifianti

351

20.01.05

56.000

Piese de schimb

352

20.01.06

219.000

Transport

353

20.01.07

599.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

354

20.01.08

907.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

355

20.01.09

1.604.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

356

20.01.30

11.219.000

Reparații curente

357

20.02

10.413.000

Medicamente si materiale sanitare

358

20.04

28.000

Medicamente

359

20.04.01

23.000

Materiale sanitare

360

20.04.02

4.000

Dezinfectanti

361

20.04.04

1.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

362

20.05

4.465.000

Uniforme si echipament

363

20.05.01

19.000

Lenjerie si accesorii de pat

364

20.05.03

40.000

Alte obiecte de inventar

365

20.05.30

4.406.000

Deplasări, detasari, transferări

366

20.06

139.000

Deplasări interne, detasari, transferări

367

20.06.01

131.000

Deplasări in străinătate

368

20.06.02

8.000

Cârti, publicații si materiale documentare

369

'20.11

268.000

consultanta si expertiza

370

20.12

237.000

Pregătire profesionala

371

20.13

457.000

Protecția muncii

372

20.14

494.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

373

20.25

59.000

Alte cheltuieli

374

20.30

2.412.000

Reclama si publicitate

375

20.30.01

25.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Chirii

376

20.30.04

1.429.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

377

20.30.30

958.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

378

55

16.259.000

A. Transferuri interne

379

55.01

16.259.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

380

55.01.63

16.259.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

381

56

2.801.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

382

56.25

2.801.000

Finanțarea naționala

383

56.25.01

421.000

Finanțarea externa nerambursabila

384

56.25.02

2.380.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

385

57

15.540.000

Asigurări sociale

386

57.01

0

Ajutoare sociale

387

57.02

15.540.000

Ajutoare sociale in numerar

388

57.02.01

2.610.000

Ajutoare sociale in natura

389

57.02.02

12.066.000

Suport alimentar

390

57.02.05

864.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

391

58

7.580.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

392

58.01

7.580.000

Finanțarea naționala

393

58.01.01

921.000

Finanțarea externa nerambursabila

394

58.01.02

5.216.000

Cheltuieli neeligibile

395

58.01.03

1.443.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

396

59

12.135.000

Burse

397

59.01

12.135.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

398

70

6.950.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

399

71

6.950.000

Active fixe

400

71.01

6.950.000

Construcții

401

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

402

71.01.02

108.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

403

71.01.03

576.000

Alte active fixe

404

71.01.30

6.266.000

. jJl "                                ........ .LlJSt ...                                                                 .1KMHK:.         TffiffA7Jd».

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

405

65.02.03

11.759.000

Invatamant preșcolar

406

65.02.03.01

10.240.000

Invatamant primar

407

65.02.03.02

1.519.000

Invatamant secundar

408

65.02.04

69.194.000

Invatamant secundar inferior

409

65.02.04.01

13.901.000

Invatamant secundar superior

410

65.02.04.02

55.293.000

Invatamant postliceal

411

65.02.05

0

Servicii auxiliare pentru educație

412

65.02.11

3.130.000

Internate si cantine pentru elevi

413

65.02.11.03

2.266.000

Alte servicii auxiliare

414

65.02.11.30

864.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

415

65.02.50

30.245.000

Sanatate

416

66.02

49.737.000

CHELTUIELI CURENTE

417

01

49.637.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

418

10

17.150.000

Cheltuieli salariale in bani

419

10.01

16.458.000

Salarii de baza

420

10.01.01

13.478.000

Sporuri pentru condiții de munca

421

10.01.05

1.965.000

Indemnizație de hrana

422

10.01.17

600.000

Alte drepturi salariale in bani

423

10.01.30

415.000

Cheltuieli salariale in natura

424

10.02

257.000

Tichete de vacanta

425

10.02.06

257.000

Contribuții

426

10.03

435.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

427

10.03.07

435.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

428

20

727.000

Bunuri si servicii

429

20.01

147.000

Furnituri de birou

430

20.01.01

25.000

Materiale pentru curățenie

431

20.01.02

2.000

Piese de schimb

432

20.01.06

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

433

20.01.09

40.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

434

20.01.30

50.000

Medicamente si materiale sanitare

435

20.04

395.000

Medicamente

436

20.04.01

140.000

Materiale sanitare

437

20.04.02

200.000

Reactivi

438

20.04.03

35.000

Dezinfectanti

439

20.04.04

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

440

20.05

100.000

Uniforme si echipament

441

20.05.01

20.000

Alte obiecte de inventar

442

20.05.30

80.000

Deplasări, detasari, transferări

443

20.06

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

444

20.06.01

8.000

Pregătire profesionala

445

20.13

65.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

446

20.25

2.000

Alte cheltuieli

447

20.30

10.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

448

20.30.30

10.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

449

51

21.600.000

Transferuri curente

450

51.01

15.000.000

Transferuri către instituții publice

451

51.01.01

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

452

51.01.20

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

453

51.01.46

15.000.000

Transferuri de capital

454

51.02

6.600.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

455

51.02.28

6.600.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

456

58

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

457

58.01

10.000.000

Finanțarea naționala

458

58.01.01

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

459

58.01.02

8.500.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

460

59

160.000

Burse

461

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

462

59.40

160.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI DE CAPITAL

463

70

100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

464

71

100.000

Active fixe

465

71.01

100.000

Construcții

466

71.01.01

0

Alte active fixe

467

71.01.30

100.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

468

66.02.06

31.600.000

Spitale generale

469

66.02.06.01

31.600.000

Servicii de sanatate publica

470

66.02.08

18.137.000

Cultura, recreere si religie

471

67.02

73.677.000

CHELTUIELI CURENTE

472

01

56.190.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

473

20

26.867.000

Bunuri si servicii

474

20.01

21.797.000

încălzit, iluminat si forța motrica

475

20.01.03

157.000

Apa, canal si salubritate

476

20.01.04

285.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

477

20.01.09

19.930.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

478

20.01.30

1.425.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

479

20.05

5.070.000

Alte obiecte de inventar

480

20.05.30

5.070.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

481

51

5.989.000

Transferuri curente

482

51.01

5.170.000

Transferuri către instituții publice

483

51.01.01

5.170.000

Transferuri de capital

484

51.02

819.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

485

51.02.29

819.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

486

58

23.334.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

487

58.01

23.334.000

Finanțarea naționala

488

58.01.01

3.365.000

Finanțarea externa nerambursabila

489

58.01.02

19.069.000

Cheltuieli neeligibile

490

58.01.03

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

491

70

6.328.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

492

71

6.328.000

Active fixe

493

71.01

6.328.000

Alte active fixe

494

71.01.30

6.328.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

495

81

11.159.000

Rambursări de credite interne

496

81.02

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

497

81.02.05

11.159.000

Din total capitol

Servicii culturale

498

67.02.03

0

Case de cultura

499

67.02.03.06

0

Servicii recreative si sportive

500

67.02.05

67.688.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

501

67.02.05.03

67.688.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

502

67.02.50

5.989.000

Asigurări si asistenta sociala

503

68.02

131.577.000

CHELTUIELI CURENTE

504

01

125.306.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

505

10

63.356.000

Cheltuieli saiariale in bani

506

10.01

60.776.000

Salarii de baza

507

10.01.01

42.298.000

Sporuri pentru condiții de munca

508

10.01.05

4.208.000

Alte sporuri

509

10.01.06

4.730.000

Indemnizații de delegare

510

10.01.13

25.000

Indemnizație de hrana

511

10.01.17

4.015.000

Alte drepturi saiariale in bani

512

10.01.30

5.500.000

Cheltuieli saiariale in natura

513

10.02

735.000

Tichete de vacanta

514

10.02.06

735.000

Contribuții

515

10.03

1.845.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

516

10.03.07

1.845.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

517

20

11.795.000

Bunuri si servicii

518

20.01

3.313.000

Furnituri de birou

519

20.01.01

194.000

Materiale pentru curățenie

520

20.01.02

436.000

.. 1LlWBmKk’      1WIWEE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

încălzit, iluminat si torta motrica

521

20.01.03

1.068.000

Apa, canal si salubritate

522

20.01.04

295.000

Carburanți si lubrifiant!

523

20.01.05

69.000

Piese de schimb

524

20.01.06

51.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

525

20.01.08

260.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

526

20.01.09

370.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

527

20.01.30

570.000

Reparații curente

528

20.02

810.000

Hrana

529

20.03

2.600.000

Hrana pentru oameni

530

20.03.01

2.600.000

Medicamente si materiale sanitare

531

20.04

123.000

Medicamente

532

20.04.01

24.000

Materiale sanitare

533

20.04.02

40.000

Dezinfectanti

534

20.04.04

59.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

535

20.05

747.000

Uniforme si echipament

536

20.05.01

130.000

Lenjerie si accesorii de pat

537

20.05.03

85.000

Alte obiecte de inventar

538

20.05.30

532.000

Deplasări, detasari, transferări

539

20.06

490.000

Deplasări interne, detasari, transferări

540

20.06.01

435.000

Deplasări in străinătate

541

20.06.02

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

542

20.11

75.000

Pregătire profesionala

543

20.13

225.000

Protecția muncii

544

20.14

34.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

545

20.25

10.000

Alte cheltuieli

546

20.30

3.368.000

Reclama si publicitate

547

20.30.01

20.000

Protocol si reprezentare

548

20.30.02

50.000

Chirii

549

20.30.04

188.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

550

20.30.30

3.110.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

551

51

15.147.000

Transferuri curente

552

51.01

14.500.000

Transferuri către instituții publice

553

51.01.01

14.500.000

Transferuri de capital

554

51.02

647.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

555

51.02.29

647.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

556

57

32.511.000

Asigurări sociale

557

57.01

0

Ajutoare sociale

558

57.02

32.511.000

Ajutoare sociale in numerar

559

57.02.01

26.497.000

Ajutoare sociale in natura

560

57.02.02

5.993.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

561

57.02.03

21.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

562

58

1.464.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

563

58.01

200.000

Finanțarea naționala

564

58.01.01

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

565

58.01.02

161.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

566

58.02

1.020.000

Finanțarea naționala

567

58.02.01

820.000

Finanțarea externa nerambursabila

568

58.02.02

200.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

569

58.15

100.000

Finanțarea naționala

570

58.15.01

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

571

58.32

144.000

Finanțarea naționala

572

58.32.01

144.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

573

59

1.033.000

Burse

574

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

575

59.40

1.033.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

576

70

6.271.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

577

71

6.271.000

Active fixe

578

71.01

6.271.000

Construcții

579

71.01.01

5.445.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

580

71.01.02

215.000IZ ’ !Trr

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

581

71.01.03

215.000

Alte active fixe

582

71.01.30

396.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

583

68.02.05

52.604.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

584

68.02.05.02

52.604.000

Asistenta sociala pentru familie si copii

585

68.02.06

0

Crese

586

68.02.11

38.990.000

Prevenirea excluderii sociale

587

68.02.15

12.917.000

Ajutor social

588

68.02.15.01

270.000

Cantine de ajutor social

589

68.02.15.02

12.647.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

590

68.02.50

27.066.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

591

68.02.50.50

27.066.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

592

69.02

183.798.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

593

70.02

137.868.000

CHELTUIELI CURENTE

594

01

80.292.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

595

20

38.088.000

Bunuri si servicii

596

20.01

18.488.000

încălzit, iluminat si forța motrica

597

20.01.03

12.500.000

Apa, canal si salubritate

598

20.01.04

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

599

20.01.09

1.000.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

600

20.01.30

4.963.000

Reparații curente

601

20.02

12.600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

602

20.25

7.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

603

51

5.313.000

Transferuri de capital

604

51.02

5.313.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

605

51.02.29

5.313.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

606

55

5.791.000

A. Transferuri interne

607

55.01

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

608

55.01.12

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

609

56

9.665.000

Vf--TF"     -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

610

56.01

965.000

Cheltuieli neeligibile

611

56.01.03

965.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

612

56.25

8.700.000

Finanțarea naționala

613

56.25.01

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

614

56.25.02

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

615

58

21.435.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

616

58.01

21.435.000

Finanțarea naționala

617

58.01.01

8.519.000

Finanțarea externa nerambursabila

618

58.01.02

12.180.000

Cheltuieli neeligibile

619

58.01.03

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

620

70

54.166.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

621

71

54.166.000

Active fixe

622

71.01

54.166.000

Construcții

623

71.01.01

9.905.000

Alte active fixe

624

71.01.30

44.261.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

625

81

3.410.000

Rambursări de credite interne

626

81.02

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

627

81.02.05

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

628

70.02.03

26.565.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

629

70.02.03.01

26.565.000

Iluminat public si electrificări rurale

630

70.02.06

22.666.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

631

70.02.50

88.637.000

Protecția mediului

632

74.02

45.930.000

CHELTUIELI CURENTE

633

01

38.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

634

20

37.100.000

Bunuri si servicii

635

20.01

37.090.000

încălzit, iluminat si forța motrica

636

20.01.03

697.000

Apa, canal si salubritate

637

20.01.04

32.726.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

638

20.01.09

3.667.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

639

20.05

10.000

Alte obiecte de inventar

640

20.05.30

10.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

641

56

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

642

56.01

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

643

56.01.03

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

644

70

7.830.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

645

71

7.830.000

Active fixe

646

71.01

7.830.000

Alte active fixe

647

71.01.30

7.830.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

648

74.02.05

45.930.000

Salubritate

649

74.02.05.01

45.930.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

650

79.02

523.666.000

Combustibili si energie

651

81.02

27.500.000

CHELTUIELI CURENTE

652

01

26.739.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

653

20

1.000.000

Alte cheltuieli

654

20.30

1.000.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

655

20.30.30

1.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

656

40

25.500.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

657

40.03

25.500.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

658

55

239.000

A. Transferuri interne

659

55.01

239.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

660

55.01.12

239.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

661

70

761.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

662

71

761.000

Active fixe

663

71.01

761.000

Alte active fixe

664

71.01.30

761.000

Din total capitol

Energie termica

665

81.02.06

27.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

666

83.02

322.000

CHELTUIELI CURENTE

667

01

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

668

20

322.000

Bunuri si servicii

669

20.01

322.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

670

20.01.30

322.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

671

70

0

Din total capitol

Agricultura

672

83.02.03

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

673

83.02.03.30

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

674

83.02.50

0

Transporturi

675

84.02

495.844.000

CHELTUIELI CURENTE

676

01

380.937.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

677

20

77.267.000

Bunuri si servicii

678

20.01

8.862.000

încălzit, iluminat si forța motrica

679

20.01.03

400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

680

20.01.30

8.462.000

Reparații curente

681

20.02

59.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

682

20.05

500.000

Alte obiecte de inventar

683

20.05.30

500.000

Alte cheltuieli

684

20.30

8.000.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

685

20.30.30

8.000.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

686

57

38.000.000

Ajutoare sociale

687

57.02

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

688

57.02.02

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

689

58

265.670.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

690

58.01

265.670.000

Finanțarea naționala

691

58.01.01

33.221.000

Finanțarea externa nerambursabila

692

58.01.02

188.249.000

Cheltuieli neeligibile

693

58.01.03

44.200.000

.............- i                                                         ~:'; - .........-

- .T;aQE£-3flcer:: __• ..rwȚL’^nw

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI DE CAPITAL

694

70

111.497.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

695

71

111.497.000

Active fixe

696

71.01

111.497.000

Alte active fixe

697

71.01.30

111.497.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

698

81

3.410.000

Rambursări de credite interne

699

81.02

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

700

81.02.05

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

701

84.02.03

495.844.000

Transport in comun

702

84.02.03.02

266.095.000

Străzi

703

84.02.03.03

229.749.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

704

96.02

0

REZERVE

705

97.02

0

EXCEDENT

706

98.02

0

DEFICIT

707

99.02

251.446.603

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

748.383.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

748.383.000

VENITURI PROPRII

3

49.90

705.199.000

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

748.328.000

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

675.088.000

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

478.849.000

Impozit pe venit

8

03.02

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

111.683.000

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

111.683.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

60.327.000

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

14.133.000

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

7.465.000

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

21

07.02.03

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

82.244.000

Sume defalcate din TVA

23

11.02

43.535.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

27.276.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

25

11.02.09

16.259.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

26

12.02

9.000

Taxe hoteliere

27

12.02.07

9.000

Taxe pe servicii specifice

28

15.02

2.177.000

Impozit pe spectacole

29

15.02.01

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

30

15.02.50

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

31

16.02

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

32

16.02.02

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33

16.02.02.01

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

34

16.02.02.02

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

35

16.02.03

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

36

00.11

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

37

18.02

2.312.000

Alte impozite si taxe

38

18.02.50

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

39

00.12

73.240.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

40

00.13

29.363.000

Venituri din proprietate

41

30.02

29.363.000


■’W' ■


. ~ .......DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

42

30.02.01

210.000

Venituri din concesiuni si închirieri

43

30.02.05

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

44

30.02.05.30

29.108.000

Venituri din dividende

45

30.02.08

45.000

Venituri din dividende de la alti plătitori

46

30.02.08.02

45.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

47

00.14

43.877.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

48

33.02

19.203.000

Venituri din prestări de servicii

49

33.02.08

18.370.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

50

33.02.10

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

51

33.02.12

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

52

33.02.28

10.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

53

33.02.50

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

54

34.02

9.000

Taxe extrajudiciare de timbru

55

34.02.02

9.000

Amenzi, penalitati si confiscări

56

35.02

19.250.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

57

35.02.01

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

58

35.02.01.02

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

59

35.02.50

148.000

Diverse venituri

60

36.02

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

61

36.02.01

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

62

36.02.01.01

92.000

Taxe speciale

63

36.02.06

5.155.000

Alte venituri

64

36.02.50

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

65

37.02

-406.000

Donații si sponsorizări

66

37.02.01

105.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

67

37.02.03

-511.000

IV. SUBVENȚII

68

00.17

55.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

69

00.18

55.000

Subvenții de la bugetul de stat

70

42.02

55.000

B. Curente

71

55.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

72

42.02.34

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

73

42.02.41

40.000

TOTAL CHELTUIELI

74

748.383.000

CHELTUIELI CURENTE

75

01

730.404.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

76

10

188.706.000

Cheltuieli salariale in bani

77

10.01

177.627.000

Salarii de baza

78

10.01.01

144.551.000

Sporuri pentru condiții de munca

79

10.01.05

12.368.000

Alte sporuri

80

10.01.06

5.472.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

81

10.01.12

545.000

Indemnizații de delegare

82

10.01.13

150.000

Indemnizație de hrana

83

10.01.17

7.135.000

Alte drepturi salariale in bani

84

10.01.30

7.406.000

Cheltuieli salariale in natura

85

10.02

6.588.000

Norme de hrana

86

10.02.02

4.000.000

Tichete de vacanta

87

10.02.06

2.588.000

Contribuții

88

10.03

4.491.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

89

10.03.07

4.491.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

90

20

340.124.000

Bunuri si servicii

91

20.01

134.005.000

Furnituri de birou

92

20.01.01

2.390.000

Materiale pentru curățenie

93

20.01.02

2.486.000

încălzit, iluminat si forța motrica

94

20.01.03

29.899.000

Apa, canal si salubritate

95

20.01.04

36.542.000

Carburanți si lubrifianti

96

20.01.05

685.000

Piese de schimb

97

20.01.06

695.000

Transport

98

20.01.07

599.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

99

20.01.08

3.797.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

100

20.01.09

28.586.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

101

20.01.30

28.326.000

:®K 7^^7Z2ES£ZiZf£5E: ■Eî33J7"iF.'.T’ ’'

. ilTSTKffiilKE:

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Reparații curente

102

20.02

86.528.000

Hrana

103

20.03

2.600.000

Hrana pentru oameni

104

20.03.01

2.600.000

Medicamente si materiale sanitare

105

20.04

546.000

Medicamente

106

20.04.01

187.000

Materiale sanitare

107

20.04.02

244.000

Reactivi

108

20.04.03

35.000

Dezinfectanti

109

20.04.04

80.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

110

20.05

13.839.000

Uniforme si echipament

111

20.05.01

2.119.000

Lenjerie si accesorii de pat

112

20.05.03

125.000

Alte obiecte de inventar

113

20.05.30

11.595.000

Deplasări, detasari, transferări

114

20.06

1.905.000

Deplasări interne, detasari, transferări

115

20.06.01

1.339.000

Deplasări in străinătate

116

20.06.02

566.000

Cârti, publicații si materiale documentare

117

20.11

543.000

consultanta si expertiza

118

20.12

237.000

Pregătire profesionala

119

20.13

1.402.000

Protecția muncii

120

20.14

528.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

121

20.24

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

122

20.24.02

600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

123

20.25

7.471.000

Alte cheltuieli

124

20.30

89.920.000

Reclama si publicitate

125

20.30.01

690.000

Protocol si reprezentare

126

20.30.02

1.150.000

Chirii

127

20.30.04

1.617.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

128

20.30.30

86.463.000

TITLUL III DOBÂNZI

129

30

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

130

30.01

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

131

30.01.01

24.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL IV SUBVENȚII

132

40

25.500.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

133

40.03

25.500.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

134

50

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

135

50.04

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

136

51

34.670.000

Transferuri curente

137

51.01

34.670.000

Transferuri către instituții publice

138

51.01.01

19.670.000

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

139

51.01.46

15.000.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

140

55

16.259.000

A. Transferuri interne

141

55.01

16.259.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

142

55.01.63

16.259.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

143

57

86.051.000

Asigurări sociale

144

57.01

0

Ajutoare sociale

145

57.02

86.051.000

Ajutoare sociale in numerar

146

57.02.01

29.107.000

Ajutoare sociale in natura

147

57.02.02

56.059.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

148

57.02.03

21.000

Suport alimentar

149

57.02.05

864.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

150

59

14.094.000

Burse

151

59.01

12.135.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

152

59.40

1.959.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

153

81

17.979.000

Rambursări de credite interne

154

81.02

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

155

81.02.05

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

156

50.02

192.626.000

Autoritati publice si acțiuni externe

157

51.02

160.013.000

CHELTUIELI CURENTE

158

01

160.013.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

159

10

72.600.000

Cheltuieli salariale in bani

160

10.01

69.975.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Salarii de baza

161

10.01.01

61.400.000

Sporuri pentru condiții de munca

162

10.01.05

4.200.000

Alte sporuri

163

10.01.06

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

164

10.01.12

545.000

Indemnizații de delegare

165

10.01.13

110.000

Indemnizație de hrana

166

10.01.17

2.350.000

Alte drepturi salariate in bani

167

10.01.30

1.200.000

Cheltuieli salariale in natura

168

10.02

1.050.000

Tichete de vacanta

169

10.02.06

1.050.000

Contribuții

170

10.03

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

171

10.03.07

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

172

20

86.863.000

Bunuri si servicii

173

20.01

7.715.000

Furnituri de birou

174

20.01.01

1.400.000

Materiale pentru curățenie

175

20.01.02

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

176

20.01.03

950.000

Apa, canal si salubritate

177

20.01.04

150.000

Carburanți si lubrifianti

178

20.01.05

60.000

Piese de schimb

179

20.01.06

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

180

20.01.08

2.500.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

181

20.01.09

1.600.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

182

20.01.30

560.000

Reparații curente

183

20.02

2.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

184

20.05

650.000

Alte obiecte de inventar

185

20.05.30

650.000

Deplasări, detasari, transferări

186

20.06

1.003.000

Deplasări interne, detasari, transferări

187

20.06.01

500.000

Deplasări in străinătate

188

20.06.02

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

189

20.11

150.000

Pregătire profesionala

190

20.13

400.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

191

20.25

400.000

Alte cheltuieli

192

20.30

73.745.000

Reclama si publicitate

193

20.30.01

645.000

Protocol si reprezentare

194

20.30.02

1.100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

195

20.30.30

72.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

196

59

550.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

197

59.40

550.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

198

51.02.01

160.013.000

Autoritati executive

199

51.02.01.03

160.013.000

Alte servicii publice generale

200

54.02

8.013.000

CHELTUIELI CURENTE

201

01

8.013.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

202

10

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

203

10.01

5.208.000

Salarii de baza

204

10.01.01

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

205

10.01.05

340.000

Alte sporuri

206

10.01.06

2.000

Indemnizații de delegare

207

10.01.13

5.000

Indemnizație de hrana

208

10.01.17

170.000

Alte drepturi salariale in bani

209

10.01.30

51.000

Cheltuieli salariale in natura

210

10.02

76.000

Tichete de vacanta

211

10.02.06

76.000

Contribuții

212

10.03

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

213

10.03.07

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

214

20

1.567.000

Bunuri si servicii

215

20.01

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

216

20.01.03

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

217

20.01.30

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

218

20.05

47.000

Alte obiecte de inventar

219

20.05.30

47.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Deplasări, detasari, transferări

220

20.06

60.000

Deplasări interne, detasari, transferări

221

20.06.01

60.000

Pregătire profesionala

222

20.13

50.000

Alte cheltuieli

223

20.30

1.385.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

224

20.30.30

1.385.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

225

50

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

226

50.04

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

227

59

46.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

228

59.40

46.000

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

229

54.02.05

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

230

54.02.10

6.293.000

Alte servicii publice generale

231

54.02.50

720.000

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

232

55.02

24.600.000

CHELTUIELI CURENTE

233

01

24.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

234

20

600.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

235

20.24

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

236

20.24.02

600.000

TITLUL III DOBÂNZI

237

30

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

238

30.01

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

239

30.01.01

24.000.000

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

240

55.02.00

24.600.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

241

59.02

35.235.000

Ordine publica si siguranța naționala

242

61.02

35.235.000

CHELTUIELI CURENTE

243

01

35.235.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

244

10

30.200.000

Cheltuieli salariale in bani

245

10.01

25.210.000

Salarii de baza

246

10.01.01

22.735.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Sporuri pentru condiții de munca

247

10.01.05

1.655.000

Alte sporuri

248

10.01.06

570.000

Indemnizații de delegare

249

10.01.13

10.000

Alte drepturi salariale in bani

250

10.01.30

240.000

Cheltuieli salariale in natura

251

10.02

4.470.000

Norme de hrana

252

10.02.02

4.000.000

Tichete de vacanta

253

10.02.06

470.000

Contribuții

254

10.03

520.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

255

10.03.07

520.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

256

20

4.865.000

Bunuri si servicii

257

20.01

2.155.000

încălzit, iluminat si forța motrica

258

20.01.03

100.000

Carburanți si lubrifianti

259

20.01.05

500.000

Piese de schimb

260

20.01.06

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

261

20.01.08

130.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

262

20.01.09

375.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

263

20.01.30

750.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

264

20.05

2.250.000

Uniforme si echipament

265

20.05.01

1.950.000

Alte obiecte de inventar

266

20.05.30

300.000

Deplasări, detasari, transferări

267

20.06

205.000

Deplasări interne, detasari, transferări

268

20.06.01

205.000

Cârti, publicații si materiale documentare

269

20.11

50.000

Pregătire profesionala

270

20.13

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

271

59

170.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

272

59.40

170.000

Din total capitol

Ordine publica

273

61.02.03

34.565.000

Politie locala

274

61.02.03.04

34.565.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

275

61.02.05

670.000

’TJC

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

276

64.02

296.425.000

Invatamant

277

65.02

96.997.000

CHELTUIELI CURENTE

278

01

96.997.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

279

20

53.063.000

Bunuri si servicii

280

20.01

34.091.000

Furnituri de birou

281

20.01.01

771.000

Materiale pentru curățenie

282

20.01.02

1.648.000

încălzit, iluminat si torta motrica

283

20.01.03

14.007.000

Apa, canal si salubritate

284

20.01.04

3.061.000

Carburanți si lubrifianti

285

20.01.05

56.000

Piese de schimb

286

20.01.06

219.000

Transport

287

20.01.07

599.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

288

20.01.08

907.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

289

20.01.09

1.604.000

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

290

20.01.30

11.219.000

Reparații curente

291

20.02

10.413.000

Medicamente si materiale sanitare

292

20.04

28.000

Medicamente

293

20.04.01

23.000

Materiale sanitare

294

20.04.02

4.000

Dezinfectanti

295

20.04.04

1.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

296

20.05

4.465.000

Uniforme si echipament

297

20.05.01

19.000

Lenjerie si accesorii de pat

298

20.05.03

40.000

Alte obiecte de inventar

299

20.05.30

4.406.000

Deplasări, detasari, transferări

300

20.06

139.000

Deplasări interne, detasari, transferări

301

20.06.01

131.000

Deplasări in străinătate

302

20.06.02

8.000

Cârti, publicații si materiale documentare

303

20.11

268.000

consultanta si expertiza

304

20.12

237.000

Pregătire profesionala

305

20.13

457.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Protecția muncii

306

20.14

494.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

307

20.25

59.000

Alte cheltuieli

308

20.30

2.412.000

Reclama si publicitate

309

20.30.01

25.000

Chirii

310

20.30.04

1.429.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

311

20.30.30

958.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

312

55

16.259.000

A. Transferuri interne

313

55.01

16.259.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

314

55.01.63

16.259.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

315

57

15.540.000

Asigurări sociale

316

57.01

0

Ajutoare sociale

317

57.02

15.540.000

Ajutoare sociale in numerar

318

57.02.01

2.610.000

Ajutoare sociale in natura

319

57.02.02

12.066.000

Suport alimentar

320

57.02.05

864.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

321

59

12.135.000

Burse

322

59.01

12.135.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

323

65.02.03

9.621.000

Invatamant preșcolar

324

65.02.03.01

9.621.000

Invatamant primar

325

65.02.03.02

0

Invatamant secundar

326

65.02.04

67.987.000

Invatamant secundar inferior

327

65.02.04.01

13.901.000

Invatamant secundar superior

328

65.02.04.02

54.086.000

Invatamant postliceal

329

65.02.05

0

Servicii auxiliare pentru educație

330

65.02.11

3.130.000

Internate si cantine pentru elevi

331

65.02.11.03

2.266.000

Alte servicii auxiliare

332

65.02.11.30

864.000

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

333

65.02.50

16.259.000

Sanatate

334

66.02

33.037.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI CURENTE

335

01

33.037.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

336

10

17.150.000

Cheltuieli salariale in bani

337

10.01

16.458.000

Salarii de baza

338

10.01.01

13.478.000

Sporuri pentru condiții de munca

339

10.01.05

1.965.000

Indemnizație de hrana

340

10.01.17

600.000

Alte drepturi salariale in bani

341

10.01.30

415.000

Cheltuieli salariale in natura

342

10.02

257.000

Tichete de vacanta

343

10.02.06

257.000

Contribuții

344

10.03

435.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

345

10.03.07

435.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

346

20

727.000

Bunuri si servicii

347

20.01

147.000

Furnituri de birou

348

20.01.01

25.000

Materiale pentru curățenie

349

20.01.02

2.000

Piese de schimb

350

20.01.06

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

351

20.01.09

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

352

20.01.30

50.000

Medicamente si materiale sanitare

353

20.04

395.000

Medicamente

354

20.04.01

140.000

Materiale sanitare

355

20.04.02

200.000

Reactivi

356

20.04.03

35.000

Dezinfectanti

357

20.04.04

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

358

20.05

100.000

Uniforme si echipament

359

20.05.01

20.000

Alte obiecte de inventar

360

20.05.30

80.000

Deplasări, detasari, transferări

361

20.06

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

362

20.06.01

8.000

Pregătire profesionala

363

20.13

65.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

364

20.25

2.000

31,‘CDBKL'fnjo;


!■ 73B8®®:'

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte cheltuieli

365

20.30

10.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

366

20.30.30

10.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

367

51

15.000.000

Transferuri curente

368

51.01

15.000.000

Transferuri către instituții publice

369

51.01.01

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

370

51.01.46

15.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

371

59

160.000

Burse

372

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

373

59.40

160.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

374

66.02.06

15.000.000

Spitale generale

375

66.02.06.01

15.000.000

Servicii de sanatate publica

376

66.02.08

18.037.000

Cultura, recreere si religie

377

67.02

43.196.000

CHELTUIELI CURENTE

378

01

32.037.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

379

20

26.867.000

Bunuri si servicii

380

20.01

21.797.000

încălzit, iluminat si forța motrica

381

20.01.03

157.000

Apa, canal si salubritate

382

20.01.04

285.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

383

20.01.09

19.930.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

384

20.01.30

1.425.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

385

20.05

5.070.000

Alte obiecte de inventar

386

20.05.30

5.070.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

387

51

5.170.000

Transferuri curente

388

51.01

5.170.000

Transferuri către instituții publice

389

51.01.01

5.170.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

390

81

11.159.000

Rambursări de credite interne

391

81.02

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

392

81.02.05

11.159.000


1


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din total capitol

Servicii culturale

393

67.02.03

0

Case de cultura

394

67.02.03.06

0

Servicii recreative si sportive

395

67.02.05

38.026.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

396

67.02.05.03

38.026.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

397

67.02.50

5.170.000

Asigurări si asistenta sociala

398

68.02

123.195.000

CHELTUIELI CURENTE

399

01

123.195.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

400

10

63.356.000

Cheltuieli salariale in bani

401

10.01

60.776.000

Salarii de baza

402

10.01.01

42.298.000

Sporuri pentru condiții de munca

403

10.01.05

4.208.000

Alte sporuri

404

10.01.06

4.730.000

Indemnizații de delegare

405

10.01.13

25.000

Indemnizație de hrana

406

10.01.17

4.015.000

Alte drepturi salariale in bani

407

10.01.30

5.500.000

Cheltuieli salariale in natura

408

10.02

735.000

Tichete de vacanta

409

10.02.06

735.000

Contribuții

410

10.03

1.845.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

411

10.03.07

1.845.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

412

20

11.795.000

Bunuri si servicii

413

20.01

3.313.000

Furnituri de birou

414

20.01.01

194.000

Materiale pentru curățenie

415

20.01.02

436.000

încălzit, iluminat si forța motrica

416

20.01.03

1.068.000

Apa, canal si salubritate

417

20.01.04

295.000

Carburanți si lubrifianti

418

20.01.05

69.000

Piese de schimb

419

20.01.06

51.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

420

20.01.08

260.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

421

20.01.09

370.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

422

20.01.30

570.000

Reparații curente

423

20.02

810.000

Hrana

424

20.03

2.600.000

Hrana pentru oameni

425

20.03.01

2.600.000

Medicamente si materiale sanitare

426

20.04

123.000

Medicamente

427

20.04.01

24.000

Materiale sanitare

428

20.04.02

40.000

Dezinfectanti

429

20.04.04

59.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

430

20.05

747.000

Uniforme si echipament

431

20.05.01

130.000

Lenjerie si accesorii de pat

432

20.05.03

85.000

Alte obiecte de inventar

433

20.05.30

532.000

Deplasări, detasari, transferări

434

20.06

490.000

Deplasări interne, detasari, transferări

435

20.06.01

435.000

Deplasări in străinătate

436

20.06.02

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

437

20.11

75.000

Pregătire profesionala

438

20.13

225.000

Protecția muncii

439

20.14

34.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

440

20.25

10.000

Alte cheltuieli

441

20.30

3.368.000

Reclama si publicitate

442

20.30.01

20.000

Protocol si reprezentare

443

20.30.02

50.000

Chirii

444

20.30.04

188.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

445

20.30.30

3.110.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

446

51

14.500.000

Transferuri curente

447

51.01

14.500.000

Transferuri către instituții publice

448

51.01.01

14.500.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

449

57

32.511.000

Asigurări sociale

450

57.01

0

Ajutoare sociale

451

57.02

32.511.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Ajutoare sociale in numerar

452

57.02.01

26.497.000

Ajutoare sociale in natura

453

57.02.02

5.993.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

454

57.02.03

21.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

455

59

1.033.000

Burse

456

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

457

59.40

1.033.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

458

68.02.05

52.604.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

459

68.02.05.02

52.604.000

Asistenta sociala pentru familie si copii

460

68.02.06

0

Crese

461

68.02.11

33.000.000

Prevenirea excluderii sociale

462

68.02.15

12.270.000

Ajutor social

463

68.02.15.01

270.000

Cantine de ajutor social

464

68.02.15.02

12.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

465

68.02.50

25.321.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

466

68.02.50.50

25.321.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

467

69.02

78.598.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

468

70.02

41.498.000

CHELTUIELI CURENTE

469

01

38.088.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

470

20

38.088.000

Bunuri si servicii

471

20.01

18.488.000

încălzit, iluminat si forța motrica

472

20.01.03

12.500.000

Apa, canal si salubritate

473

20.01.04

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

474

20.01.09

1.000.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

475

20.01.30

4.963.000

Reparații curente

476

20.02

12.600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

477

20.25

7.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

478

81

3.410.000

Rambursări de credite interne

479

81.02

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

480

81.02.05

3.410.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din total capitol

Locuințe

481

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

482

70.02.03.01

0

Iluminat public si electrificări rurale

483

70.02.06

12.000.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

484

70.02.50

29.498.000

Protecția mediului

485

74.02

37.100.000

CHELTUIELI CURENTE

486

01

37.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

487

20

37.100.000

Bunuri si servicii

488

20.01

37.090.000

încălzit, iluminat si forța motrica

489

20.01.03

697.000

Apa, canal si salubritate

490

20.01.04

32.726.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

491

20.01.09

3.667.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

492

20.05

10.000

Alte obiecte de inventar

493

20.05.30

10.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

494

74.02.05

37.100.000

Salubritate

495

74.02.05.01

37.100.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

496

79.02

145.499.000

Combustibili si energie

497

81.02

26.500.000

CHELTUIELI CURENTE

498

01

26.500.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

499

20

1.000.000

Alte cheltuieli

500

20.30

1.000.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

501

20.30.30

1.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

502

40

25.500.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

503

40.03

25.500.000

Din total capitol

Energie termica

504

81.02.06

26.500.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

505

83.02

322.000

CHELTUIELI CURENTE

506

01

322.000

.L       ’WT .. .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

507

20

322.000

Bunuri si servicii

508

20.01

322.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

509

20.01.30

322.000

Din total capitol

Agricultura

510

83.02.03

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

511

83.02.03.30

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

512

83.02.50

0

Transporturi

513

84.02

118.677.000

CHELTUIELI CURENTE

514

01

115.267.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

515

20

77.267.000

Bunuri si servicii

516

20.01

8.862.000

încălzit, iluminat si forța motrica

517

20.01.03

400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

518

20.01.30

8.462.000

Reparații curente

519

20.02

59.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

520

20.05

500.000

Alte obiecte de inventar

521

20.05.30

500.000

Alte cheltuieli

522

20.30

8.000.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

523

20.30.30

8.000.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

524

57

38.000.000

Ajutoare sociale

525

57.02

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

526

57.02.02

38.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

527

81

3.410.000

Rambursări de credite interne

528

81.02

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

529

81.02.05

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

530

84.02.03

118.677.000

Transport in comun

531

84.02.03.02

41.700.000

Străzi

532

84.02.03.03

76.977.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

533

96.02

0__iz_11_______i cSS^Ti.

.....ztsebk ;?••■ r

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

REZERVE

534

97.02

0

EXCEDENT

535

98.02

0

DEFICIT

536

99.02

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

364.060.397

TOTAL VENITURI

2

00.01

364.060.397

VENITURI PROPRII

3

49.90

184.000

1. VENITURI CURENTE

4

00.02

511.000

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

511.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

511.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

511.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

511.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

184.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

184.000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

11

39.02.03

121.000

Depozite speciale pentru construcții de construinte

12

39.02.10

63.000

IV. SUBVENȚII

13

00.17

50.234.567

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

14

00.18

50.234.567

Subvenții de la bugetul de stat

15

42.02

50.234.567

B. Curente

16

50.234.567

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

17

42.02.65

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

18

42.02.69

42.349.567

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

19

45.02

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

20

45.02.19

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

21

45.02.19.01

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

22

45.02.19.02

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

23

48.02

274.843.020

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

24

48.02.01

271.001.291

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

25

48.02.01.01

271.001.291

Fondul Social European (FSE)

26

48.02.02

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

27

48.02.02.01

3.841.729

TOTAL CHELTUIELI

28

615.507.000

CHELTUIELI CURENTE

29

01

387.060.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

30

51

13.379.000

Transferuri curente

31

51.01

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

32

51.01.20

0

Transferuri de capital

33

51.02

13.379.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

34

51.02.28

6.600.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

35

51.02.29

6.779.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

36

55

6.030.000

A. Transferuri interne

37

55.01

6.030.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

38

55.01.12

6.030.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

39

56

13.466.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

40

56.01

1.965.000

Cheltuieli neeligibile

41

56.01.03

1.965.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

42

56.25

11.501.000

Finanțarea naționala

43

56.25.01

1.726.000

Finanțarea externa nerambursabila

44

56.25.02

9.775.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

45

58

354.185.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

46

58.01

348.401.000

Finanțarea naționala

47

58.01.01

50.592.000

Finanțarea externa nerambursabila

48

58.01.02

250.530.000

Cheltuieli neeligibile

49

58.01.03

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

50

58.02

5.540.000

Finanțarea naționala

51

58.02.01

1.483.000

Finanțarea externa nerambursabila

52

58.02.02

3.957.000

Cheltuieli neeligibile

53

58.02.03

100.000


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

54

58.15

100.000

Finanțarea naționala

55

58.15.01

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

56

58.32

144.000

Finanțarea naționala

57

58.32.01

144.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

58

70

228.447.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

59

71

228.447.000

Active fixe

60

71.01

228.447.000

Construcții

61

71.01.01

15.350.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

62

71.01.02

643.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

63

71.01.03

3.791.000

Alte active fixe

64

71.01.30

208.663.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

65

50.02

57.926.000

Autoritati publice si acțiuni externe

66

51.02

57.926.000

CHELTUIELI CURENTE

67

01

24.702.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

68

58

24.702.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

69

58.01

20.182.000

Finanțarea naționala

70

58.01.01

3.027.000

Finanțarea externa nerambursabila

71

58.01.02

17.155.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

72

58.02

4.520.000

Finanțarea naționala

73

58.02.01

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

74

58.02.02

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

75

58.02.03

100.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

76

70

33.224.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

77

71

33.224.000

Active fixe

78

71.01

33.224.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

79

71.01.03

3.000.000

Alte active fixe

80

71.01.30

30.224.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

81

51.02.01

57.926.000

Autoritati executive

82

51.02.01.03

57.926.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

83

59.02

1.320.000

Ordine publica si siguranța naționala

84

61.02

1.320.000

CHELTUIELI CURENTE

85

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

86

70

1.320.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

87

71

1.320.000

Active fixe

88

71.01

1.320.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

89

71.01.02

320.000

Alte active fixe

90

71.01.30

1.000.000

Din total capitol

Ordine publica

91

61.02.03

320.000

Politie locala

92

61.02.03.04

320.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

93

61.02.05

1.000.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

94

64.02

72.894.000

Invatamant

95

65.02

17.331.000

CHELTUIELI CURENTE

96

01

10.381.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

97

56

2.801.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

98

56.25

2.801.000

Finanțarea naționala

99

56.25.01

421.000

Finanțarea externa nerambursabila

100

56.25.02

2.380.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

101

58

7.580.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

102

58.01

7.580.000

Finanțarea naționala

103

58.01.01

921.000

Finanțarea externa nerambursabila

104

58.01.02

5.216.000

Cheltuieli neeligibile

105

58.01.03

1.443.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

106

70

6.950.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

107

71

6.950.000

Active fixe

108

71.01

6.950.000

Construcții

109

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

110

71.01.02

108.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

111

71.01.03

576.000

Alte active fixe

112

71.01.30

6.266.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

113

65.02.03

2.138.000

Invatamant preșcolar

114

65.02.03.01

619.000

Invatamant primar

115

65.02.03.02

1.519.000

Invatamant secundar

116

65.02.04

1.207.000

Invatamant secundar inferior

117

65.02.04.01

0

Invatamant secundar superior

118

65.02.04.02

1.207.000

Invatamant postliceal

119

65.02.05

0

Servicii auxiliare pentru educație

120

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

121

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

122

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

123

65.02.50

13.986.000

Sanatate

124

66.02

16.700.000

CHELTUIELI CURENTE

125

01

16.600.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

126

51

6.600.000

Transferuri curente

127

51.01

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

128

51.01.20

0

Transferuri de capital

129

51.02

6.600.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

130

51.02.28

6.600.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

131

58

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

132

58.01

10.000.000

Finanțarea naționala

133

58.01.01

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

134

58.01.02

8.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

135

70

100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

136

71

100.000

Active fixe

137

71.01

100.000

Construcții

138

71.01.01

0

Alte active fixe

139

71.01.30

100.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

140

66.02.06

16.600.000

Spitale generale

141

66.02.06.01

16.600.000

Servicii de sanatate publica

142

66.02.08

100.000

Cultura, recreere si religie

143

67.02

30.481.000

CHELTUIELI CURENTE

144

01

24.153.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

145

51

819.000

Transferuri de capital

146

51.02

819.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

147

51.02.29

819.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

148

58

23.334.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

149

58.01

23.334.000

Finanțarea naționala

150

58.01.01

3.365.000

Finanțarea externa nerambursabila

151

58.01.02

19.069.000

Cheltuieli neeligibile

152

58.01.03

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

153

70

6.328.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

154

71

6.328.000

Active fixe

155

71.01

6.328.000

Alte active fixe

156

71.01.30

6.328.000

Din total capitol

Servicii culturale

157

67.02.03

0

Case de cultura

158

67.02.03.06

0

Servicii recreative si sportive

159

67.02.05

29.662.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

160

67.02.05.03

29.662.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

161

67.02.50

819.000

Asigurări si asistenta sociala

162

68.02

8.382.000

CHELTUIELI CURENTE

163

01

2.111.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

164

51

647.000

Transferuri de capital

165

51.02

647.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

166

51.02.29

647.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

167

58

1.464.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

168

58.01

200.000

Finanțarea naționala

169

58.01.01

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

170

58.01.02

161.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

171

58.02

1.020.000

Finanțarea naționala

172

58.02.01

820.000

Finanțarea externa nerambursabila

173

58.02.02

200.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

174

58.15

100.000

Finanțarea naționala

175

58.15.01

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

176

58.32

144.000

Finanțarea naționala

177

58.32.01

144.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

178

70

6.271.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

179

71

6.271.000

Active fixe

180

71.01

6.271.000

Construcții

181

71.01.01

5.445.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

182

71.01.02

215.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

183

71.01.03

215.000

Alte active fixe

184

71.01.30

396.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

185

68.02.05

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

186

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

187

68.02.06

0

Crese

188

68.02.11

5.990.000

Prevenirea excluderii sociale

189

68.02.15

647.000

Ajutor social

190

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

191

68.02.15.02

647.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

192

68.02.50

1.745.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

193

68.02.50.50

1.745.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

194

69.02

105.200.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

195

70.02

96.370.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI CURENTE

196

01

42.204.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

197

51

5.313.000

Transferuri de capital

198

51.02

5.313.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

199

51.02.29

5.313.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

200

55

5.791.000

A. Transferuri interne

201

55.01

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

202

55.01.12

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

203

56

9.665.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

204

56.01

965.000

Cheltuieli neeligibile

205

56.01.03

965.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

206

56.25

8.700.000

Finanțarea naționala

207

56.25.01

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

208

56.25.02

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

209

58

21.435.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

210

58.01

21.435.000

Finanțarea naționala

211

58.01.01

8.519.000

Finanțarea externa nerambursabila

212

58.01.02

12.180.000

Cheltuieli neeligibile

213

58.01.03

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

214

70

54.166.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

215

71

54.166.000

Active fixe

216

71.01

54.166.000

Construcții

217

71.01.01

9.905.000

Alte active fixe

218

71.01.30

44.261.000

Din total capitol

Locuințe

219

70.02.03

26.565.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

220

70.02.03.01

26.565.000

Iluminat public si electrificări rurale

221

70.02.06

10.666.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

222

70.02.50

59.139.000

Protecția mediului

223

74.02

8.830.000

-   :.sasasas ; nw'^sa

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI CURENTE

224

01

1.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

225

56

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

226

56.01

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

227

56.01.03

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

228

70

7.830.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

229

71

7.830.000

Active fixe

230

71.01

7.830.000

Alte active fixe

231

71.01.30

7.830.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

232

74.02.05

8.830.000

Salubritate

233

74.02.05.01

8.830.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

234

79.02

378.167.000

Combustibili si energie

235

81.02

1.000.000

CHELTUIELI CURENTE

236

01

239.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

237

55

239.000

A. Transferuri interne

238

55.01

239.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

239

55.01.12

239.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

240

70

761.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

241

71

761.000

Active fixe

242

71.01

761.000

Alte active fixe

243

71.01.30

761.000

Din total capitol

Energie termica

244

81.02.06

1.000.000

Transporturi

245

84.02

377.167.000

CHELTUIELI CURENTE

246

01

265.670.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

247

58

265.670.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

248

58.01

265.670.000

Finanțarea naționala

249

58.01.01

33.221.000

Finanțarea externa nerambursabila

250

58.01.02

188.249.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Cheltuieli neeligibile

251

58.01.03

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

252

70

111.497.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

253

71

111.497.000

Active fixe

254

71.01

111.497.000

Alte active fixe

255

71.01.30

111.497.000

Din total capitol

Transport rutier

256

84.02.03

377.167.000

Transport in comun

257

84.02.03.02

224.395.000

Străzi

258

84.02.03.03

152.772.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

259

96.02

0

REZERVE

260

97.02

0

EXCEDENT

261

98.02

0

deficit                             ZvW

262

99.02

251.446.603
MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019 - BUGET INDIVIDUAL


ANEXA 2 A 1 la Hotărârea nr. 137/2019


DIREȚIA ECONOMICA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

1.363.890.000

VENITURI PROPRII

2

49.90

956.829.603

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

748.839.000

A. VENITURI FISCALE

4

00.03

675.088.000

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

5

00.04

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

6

00.06

478.849.000

Impozit pe venit

7

03.02

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

8

03.02.18

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

9

04.02

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

10

04.02.01

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

11

00.09

111.683.000

Impozite si taxe pe proprietate                                                     ț x

\O\

12

07.02

111.683.000

impozit pe clădiri

W

13

07.02.01

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF                                                                       (r*

/ I

14

07.02.01.01

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ                                                                                                 ;

ȘAL

15

07.02.01.02

60.327.000

Impozit pe terenuri

16

07.02.02

14.133.000

Impozit pe terenuri - PF

17

07.02.02.01

7.465.000

Impozit pe terenuri - PJ

18

07.02.02.02

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

19

07.02.02.03

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

20

07.02.03

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

21

00.10

82.244.000

Sume defalcate din TVA

22

11.02

43.535.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

23

11.02.02

27.276.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

24

11.02.09

16.259.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

25

12.02

9.000

Taxe hoteliere

26

12.02.07

9.000

Taxe pe servicii specifice

27

15.02

2.177.000

Impozit pe spectacole

28

15.02.01

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

29

15.02.50

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

30

16.02

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

31

16.02.02

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

32

16.02.02.01

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

33

16.02.02.02

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

34

16.02.03

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

35

00.11

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

36

18.02

2.312.000

Alte impozite si taxe

37

18.02.50

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

38

00.12

73.751.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

39

00.13

29.363.000

Venituri din proprietate

40

30.02

29.363.000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

41

30.02.01

210.000

Venituri din concesiuni si închirieri

42

30.02.05

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

43

30.02.05.30

29.108.000

Venituri din dividende

44

30.02.08

45.000

Venituri din dividende de la alti plătitori

45

30.02.08.02

45.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

46

00.14

44.388.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

47

33.02

19.203.000

Venituri din prestări de servicii

48

33.02.08

18.370.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

49

33.02.10

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

50

33.02.12

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

51

33.02.28

10.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

52

33.02.50

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

53

34.02

9.000

Taxe extrajudiciare de timbru

54

34.02.02

9.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Amenzi, penalitati si confiscări

55

35.02

19.250.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

56

35.02.01

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

57

35.02.01.02

19.102.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

58

35.02.50

148.000

Diverse venituri

59

36.02

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

60

36.02.01

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

61

36.02.01.01

92.000

Taxe speciale

62

36.02.06

5.155.000

Alte venituri

63

36.02.50

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

64

37.02

105.000

Donații si sponsorizări

65

37.02.01

105.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

66

37.02.03

-511.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

67

37.02.04

511.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

68

00.15

184.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

69

39.02

184.000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

70

39.02.03

121.000

Depozite speciale pentru construcții de construinte

71

39.02.10

63.000

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

72

00.16

251.446.603

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

73

40.02

251.446.603

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

74

40.02.14

251.446.603

IV. SUBVENȚII

75

00.17

50.289.567

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

76

00.18

50.289.567

Subvenții de la bugetul de stat

77

42.02

50.289.567

B. Curente

78

50.289.567

Ajutor pentru incaizirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

79

42.02.34

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

80

42.02.41

40.000

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

81

42.02.65

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

82

42.02.69

42.349.567

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

83

45.02

38.287.810

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

84

45.02.19

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

85

45.02.19.01

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

86

45.02.19.02

28.599.536

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

87

48.02

274.843.020

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

88

48.02.01

271.001.291

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

89

48.02.01.01

271.001.291

Fondul Social European (FSE)

90

48.02.02

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

91

48.02.02.01

3.841.729

TOTAL CHELTUIELI

92

1.124.093.000

CHELTUIELI CURENTE

93

01

885.543.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

94

10

108.200.000

Cheltuieli salariale in bani

95

10.01

100.393.000

Salarii de baza

96

10.01.01

88.775.000

Sporuri pentru condiții de munca

97

10.01.05

6.195.000

Alte sporuri

98

10.01.06

742.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

99

10.01.12

545.000

Indemnizații de delegare

100

10.01.13

125.000

Indemnizație de hrana

101

10.01.17

2.520.000

Alte drepturi salariale in bani

102

10.01.30

1.491.000

Cheltuieli salariale in natura

103

10.02

5.596.000

Norme de hrana

104

10.02.02

4.000.000

Tichete de vacanta

105

10.02.06

1.596.000

Contribuții

106

10.03

2.211.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

107

10.03.07

2.211.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

108

20

275.452.000

Bunuri si servicii

109

20.01

96.454.000

Furnituri de birou

110

20.01.01

1.400.000

Materiale pentru curățenie

111

20.01.02

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

112

20.01.03

14.824.000


'~-'•O- .

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Apa, canal si salubritate

113

20.01.04

33.186.000

Carburanți si lubrifianti

114

20.01.05

560.000

Piese de schimb

115

20.01.06

395.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

116

20.01.08

2.630.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

117

20.01.09

26.572.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

118

20.01.30

16.487.000

Reparații curente

119

20.02

76.218.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

120

20.05

8.527.000

Uniforme si echipament

121

20.05.01

1.950.000

Alte obiecte de inventar

122

20.05.30

6.577.000

Deplasări, detasari, transferări

123

20.06

1.268.000

Deplasări interne, detasari, transferări

124

20.06.01

765.000

Deplasări in străinătate

125

20.06.02

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

126

20.11

200.000

Pregătire profesionala

127

20.13

655.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

128

20.24

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

129

20.24.02

600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

130

20.25

7.400.000

Alte cheltuieli

131

20.30

84.130.000

Reclama si publicitate

132

20.30.01

645.000

Protocol si reprezentare

133

20.30.02

1.100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

134

20.30.30

82.385.000

TITLUL III DOBÂNZI

135

30

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

136

30.01

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

137

30.01.01

24.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

138

40

25.500.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

139

40.03

25.500.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

140

50

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatiior locale

141

50.04

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

142

51

23.949.000

.■ • ' ■ ■                                                                                                                                                                                                             .           ■                                       L

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Transferuri curente

143

51.01

17.170.000

Transferuri către instituții publice

144

51.01.01

17.170.000

Transferuri de capital

145

51.02

6.779.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

146

51.02.29

6.779.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

147

55

22.289.000

A. Transferuri interne

148

55.01

22.289.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

149

55.01.12

6.030.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

150

55.01.63

16.259.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

151

56

13.466.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

152

56.01

1.965.000

Cheltuieli neeligibile

153

56.01.03

1.965.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

154

56.25

11.501.000

Finanțarea naționala

155

56.25.01

1.726.000

Finanțarea externa nerambursabila

156

56.25.02

9.775.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

157

57

38.000.000

Ajutoare sociale

158

57.02

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

159

57.02.02

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

160

58

352.921.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

161

58.01

348.401.000

Finanțarea naționala

162

58.01.01

50.592.000

Finanțarea externa nerambursabila

163

58.01.02

250.530.000

Cheltuieli neeligibile

164

58.01.03

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

165

58.02

4.520.000

Finanțarea naționala

166

58.02.01

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

167

58.02.02

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

168

58.02.03

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169

59

766.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

170

59.40

766.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

171

70

220.571.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

172

71

220.571.000

Active fixe

173

71.01

220.571.000

Construcții

174

71.01.01

9.905.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

175

71.01.02

320.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

176

71.01.03

3.000.000

Alte active fixe

177

71.01.30

207.346.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

178

81

17.979.000

Rambursări de credite interne

179

81.02

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

180

81.02.05

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

181

50.02

250.552.000

Autoritati publice si acțiuni externe

182

51.02

217.939.000

CHELTUIELI CURENTE

183

01

184.715.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

184

10

72.600.000

Cheltuieli salariale in bani

185

10.01

69.975.000

Salarii de baza

186

10.01.01

61.400.000

Sporuri pentru condiții de munca

187

10.01.05

4.200.000

Alte sporuri

188

10.01.06

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

189

10.01.12

545.000

Indemnizații de delegare

190

10.01.13

110.000

Indemnizație de hrana

191

10.01.17

2.350.000

Alte drepturi salariale in bani

192

10.01.30

1.200.000

Cheltuieli salariale in natura

193

10.02

1.050.000

Tichete de vacanta

194

10.02.06

1.050.000

Contribuții

195

10.03

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

196

10.03.07

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197

20

86.863.000

Bunuri si servicii

198

20.01

7.715.000

Furnituri de birou

199

20.01.01

1.400.000

Materiale pentru curățenie

200

20.01.02

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

201

20.01.03

950.000


DENUMIREA INDICATORILOR

"O

Cod indicator

Program

Apa, canal si salubritate

202

20.01.04

150.000

Carburanți si lubrifiant!

203

20.01.05

60.000

Piese de schimb

204

20.01.06

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

205

20.01.08

2.500.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

206

20.01.09

1.600.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

207

20.01.30

560.000

Reparații curente

208

20.02

2.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

209

20.05

650.000

Alte obiecte de inventar

210

20.05.30

650.000

Deplasări, detasari, transferări

211

20.06

1.003.000

Deplasări interne, detasari, transferări

212

20.06.01

500.000

Deplasări in străinătate

213

20.06.02

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

214

20.11

150.000

Pregătire profesionala

215

20.13

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

216

20.25

400.000

Alte cheltuieli

217

20.30

73.745.000

Reclama si publicitate

218

20.30.01

645.000

Protocol si reprezentare

219

20.30.02

1.100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

220

20.30.30

72.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

221

58

24.702.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

222

58.01

20.182.000

Finanțarea naționala

223

58.01.01

3.027.000

Finanțarea externa nerambursabila

224

58.01.02

17.155.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

225

58.02

4.520.000

Finanțarea naționala

226

58.02.01

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

227

58.02.02

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

228

58.02.03

100.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

229

59

550.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

230

59.40

550.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

231

70

33.224.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

232

71

33.224.000

Active fixe

233

71.01

33.224.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

234

71.01.03

3.000.000

Alte active fixe

235

71.01.30

30.224.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

236

51.02.01

217.939.000

Autoritati executive

237

51.02.01.03

217.939.000

Alte servicii publice generale

238

54.02

8.013.000

CHELTUIELI CURENTE

239

01

8.013.000

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

240

10

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

241

10.01

5.208.000

Salarii de baza

242

10.01.01

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

243

10.01.05

340.000

Alte sporuri

244

10.01.06

2.000

Indemnizații de delegare

245

10.01.13

5.000

Indemnizație de hrana

246

10.01.17

170.000

Alte drepturi salariale in bani

247

10.01.30

51.000

Cheltuieli salariale in natura

248

10.02

76.000

Tichete de vacanta

249

10.02.06

76.000

Contribuții

250

10.03

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

251

10.03.07

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

252

20

1.567.000

Bunuri si servicii

253

20.01

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

254

20.01.03

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

255

20.01.30

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

256

20.05

47.000

Alte obiecte de inventar

257

20.05.30

47.000

Deplasări, detasari, transferări

258

20.06

60.000

Deplasări interne, detasari, transferări

259

20.06.01

60.000

Pregătire profesionala

260

20.13

50.000

.'îs.      lm?. ”.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte cheltuieli

261

20.30

1.385.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

262

20.30.30

1.385.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

263

50

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

264

50.04

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

265

59

46.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

266

59.40

46.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

267

70

0

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

268

54.02.05

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

269

54.02.10

6.293.000

Alte servicii publice generale

270

54.02.50

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

271

55.02

24.600.000

CHELTUIELI CURENTE

272

01

24.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

273

20

600.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

274

20.24

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

275

20.24.02

600.000

TITLUL III DOBÂNZI

276

30

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

277

30.01

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

278

30.01.01

24.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

279

70

0

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

280

55.02.00

24.600.000

Partea a il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

281

59.02

36.555.000

Ordine publica si siguranța naționala

282

61.02

36.555.000

CHELTUIELI CURENTE

283

01

35.235.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

284

10

30.200.000

Cheltuieli salariate in bani

285

10.01

25.210.000

Salarii de baza

286

10.01.01

22.735.000

Sporuri pentru condiții de munca

287

10.01.05

1.655.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte sporuri

288

10.01.06

570.000

Indemnizații de delegare

289

10.01.13

10.000

Alte drepturi salariale in bani

290

10.01.30

240.000

Cheltuieli salariale in natura

291

10.02

4.470.000

Norme de hrana

292

10.02.02

4.000.000

Tichete de vacanta

293

10.02.06

470.000

Contribuții

294

10.03

520.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

295

10.03.07

520.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

296

20

4.865.000

Bunuri si servicii

297

20.01

2.155.000

încălzit, iluminat si torta motrica

298

20.01.03

100.000

Carburanți si lubrifianti

299

20.01.05

500.000

Piese de schimb

300

20.01.06

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

301

20.01.08

130.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

302

20.01.09

375.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

303

20.01.30

750.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

304

20.05

2.250.000

Uniforme si echipament

305

20.05.01

1.950.000

Alte obiecte de inventar

306

20.05.30

300.000

Deplasări, detasari, transferări

307

20.06

205.000

Deplasări interne, detasari, transferări

308

20.06.01

205.000

Cârti, publicații si materiale documentare

309

20.11

50.000

Pregătire profesionala

310

'20.13

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

311

59

170.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

312

59.40

170.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

313

70

1.320.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

314

71

1.320.000

Active fixe

315

71.01

1.320.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

316

71.01.02

320.000

Alte active fixe

317

71.01.30

1.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Din total capitol

Ordine publica

318

61.02.03

34.885.000

Politie locala

319

61.02.03.04

34.885.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

320

61.02.05

1.670.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

321

64.02

129.522.000

Invatamant

322

65.02

32.998.000

CHELTUIELI CURENTE

323

01

27.553.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

324

20

913.000

Reparații curente

325

20.02

913.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

326

55

16.259.000

A. Transferuri interne

327

55.01

16.259.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

328

55.01.63

16.259.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

329

56

2.801.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

330

56.25

2.801.000

Finanțarea naționala

331

56.25.01

421.000

Finanțarea externa nerambursabila

332

56.25.02

2.380.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

333

58

7.580.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

334

58.01

7.580.000

Finanțarea naționala

335

58.01.01

921.000

Finanțarea externa nerambursabila

336

58.01.02

5.216.000

Cheltuieli neeligibile

337

58.01.03

1.443.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

338

70

5.445.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

339

71

5.445.000

Active fixe

340

71.01

5.445.000

Alte active fixe

341

71.01.30

5.445.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

342

65.02.03

2.138.000

Invatamant preșcolar

343

65.02.03.01

619.000

Invatamant primar

344

65.02.03.02

1.519.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Invatamant secundar

345

65.02.04

2.120.000

Invatamant secundar inferior

346

65.02.04.01

0

Invatamant secundar superior

347

65.02.04.02

2.120.000

Servicii auxiliare pentru educație

348

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

349

65.02.11.03

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

350

65.02.50

28.740.000

Sanatate

351

66.02

10.000.000

CHELTUIELI CURENTE

352

01

10.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

353

58

10.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

354

58.01

10.000.000

Finanțarea naționala

355

58.01.01

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

356

58.01.02

8.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

357

70

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

358

66.02.06

10.000.000

Spitale generale

359

66.02.06.01

10.000.000

Servicii de sanatate publica

360

66.02.08

0

Cultura, recreere si religie

361

67.02

73.677.000

CHELTUIELI CURENTE

362

01

56.190.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

363

20

26.867.000

Bunuri si servicii

364

20.01

21.797.000

încălzit, iluminat si forța motrica

365

20.01.03

157.000

Apa, canal si salubritate

366

20.01.04

285.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

367

20.01.09

19.930.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

368

20.01.30

1.425.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

369

20.05

5.070.000

Alte obiecte de inventar

370

20.05.30

5.070.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

371

51

5.989.000

Transferuri curente

372

51.01

5.170.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Transferuri către instituții publice

373

51.01.01

5.170.000

Transferuri de capital

374

51.02

819.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

375

51.02.29

819.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

376

58

23.334.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

377

58.01

23.334.000

Finanțarea naționala

378

58.01.01

3.365.000

Finanțarea externa nerambursabila

379

58.01.02

19.069.000

Cheltuieli neeligibile

380

58.01.03

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

381

70

6.328.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

382

71

6.328.000

Active fixe

383

71.01

6.328.000

Alte active fixe

384

71.01.30

6.328.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

385

81

11.159.000

Rambursări de credite interne

386

81.02

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

387

81.02.05

11.159.000

Din total capitol

Servicii culturale

388

67.02.03

0

Case de cultura

389

67.02.03.06

0

Servicii recreative si sportive

390

67.02.05

67.688.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

391

67.02.05.03

67.688.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

392

67.02.50

5.989.000

Asigurări si asistenta sociala

393

68.02

12.847.000

CHELTUIELI CURENTE

394

01

12.847.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

395

51

12.647.000

Transferuri curente

396

51.01

12.000.000

Transferuri către instituții publice

397

51.01.01

12.000.000

Transferuri de capital

398

51.02

647.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

399

51.02.29

647.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

400

58

200.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

401

58.01

200.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Finanțarea naționala

402

58.01.01

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

403

58.01.02

161.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

404

70

0

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

405

68.02.05

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

406

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

407

68.02.06

0

Crese

408

68.02.11

0

Prevenirea excluderii sociale

409

68.02.15

12.647.000

Ajutor social

410

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

411

68.02.15.02

12.647.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

412

68.02.50

200.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

413

68.02.50.50

200.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLiCA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

414

69.02

183.798.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

415

70.02

137.868.000

CHELTUIELI CURENTE

416

01

80.292.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

417

20

38.088.000

Bunuri si servicii

418

20.01

18.488.000

încălzit, iluminat si forța motrica

419

20.01.03

12.500.000

Apa, canal si salubritate

420

20.01.04

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

421

20.01.09

1.000.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

422

20.01.30

4.963.000

Reparații curente

423

20.02

12.600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

424

20.25

7.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

425

51

5.313.000

Transferuri de capital

426

51.02

5.313.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

427

51.02.29

5.313.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

428

55

5.791.000

A. Transferuri interne

429

55.01

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

430

55.01.12

5.791.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

431

56

9.665.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

432

56.01

965.000

Cheltuieli neeligibile

433

56.01.03

965.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

434

56.25

8.700.000

Finanțarea naționala

435

56.25.01

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

436

56.25.02

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

437

58

21.435.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

438

58.01

21.435.000

Finanțarea naționala

439

58.01.01

8.519.000

Finanțarea externa nerambursabila

440

58.01.02

12.180.000

Cheltuieli neeligibile

441

58.01.03

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

442

70

54.166.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

443

71

54.166.000

Active fixe

444

71.01

54.166.000

Construcții

445

71.01.01

9.905.000

Alte active fixe

446

71.01.30

44.261.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

447

81

3.410.000

Rambursări de credite interne

448

81.02

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

449

81.02.05

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

450

70.02.03

26.565.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

451

70.02.03.01

26.565.000

Iluminat public si electrificări rurale

452

70.02.06

22.666.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

453

70.02.50

88.637.000

Protecția mediului

454

74.02

45.930.000

CHELTUIELI CURENTE

455

01

38.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

456

20

37.100.000

Bunuri si servicii

457

20.01

37.090.000

încălzit, iluminat si forța motrica

458

20.01.03

697.000

.

..lSîSEJK .     ■ ■■•■

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Apa, canal si salubritate

459

20.01.04

32.726.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

460

20.01.09

3.667.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

461

20.05

10.000

Alte obiecte de inventar

462

20.05.30

10.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

463

56

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

464

56.01

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

465

56.01.03

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

466

70

7.830.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

467

71

7.830.000

Active fixe

468

71.01

7.830.000

Alte active fixe

469

71.01.30

7.830.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

470

74.02.05

45.930.000

Salubritate

471

74.02.05.01

45.930.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

472

79.02

523.666.000

Combustibili si energie

473

81.02

27.500.000

CHELTUIELI CURENTE

474

01

26.739.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

475

20

1.000.000

Alte cheltuieli

476

20.30

1.000.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

477

20.30.30

1.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

478

40

25.500.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

479

40.03

25.500.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

480

55

239.000

A. Transferuri interne

481

55.01

239.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

482

55.01.12

239.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

483

70

761.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

484

71

761.000

Active fixe

485

71.01

761.000

Alte active fixe

486

71.01.30

761.000

Din total capitolDENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Energie termica

487

81.02.06

27.500.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

488

83.02

322.000

CHELTUIELI CURENTE

489

01

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

490

20

322.000

Bunuri si servicii

491

20.01

322.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

492

20.01.30

322.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

493

70

0

Din total capitol

Agricultura

494

83.02.03

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

495

83.02.03.30

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

496

83.02.50

0

Transporturi

497

84.02

495.844.000

CHELTUIELI CURENTE

498

01

380.937.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

499

20

77.267.000

Bunuri si servicii

500

20.01

8.862.000

încălzit, iluminat si forța motrica

501

20.01.03

400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

502

20.01.30

8.462.000

Reparații curente

503

20.02

59.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

504

20.05

500.000

Alte obiecte de inventar

505

20.05.30

500.000

Alte cheltuieli

506

20.30

8.000.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

507

20.30.30

8.000.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

508

57

38.000.000

Ajutoare sociale

509

57.02

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

510

57.02.02

38.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

511

58

265.670.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

512

58.01

265.670.000

Finanțarea naționala

513

58.01.01

33.221.000

Finanțarea externa nerambursabila

514

58.01.02

188.249.000

. '               ____• jSJtJcUTJHSc

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Cheltuieli neeligibile

515

58.01.03

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

516

70

111.497.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

517

71

111.497.000

Active fixe

518

71.01

111.497.000

Alte active fixe

519

71.01.30

111.497.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

520

81

3.410.000

Rambursări de credite interne

521

81.02

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

522

81.02.05

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

523

84.02.03

495.844.000

Transport in comun

524

84.02.03.02

266.095.000

Străzi

525

84.02.03.03

229.749.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

526

96.02

0

REZERVE

527

97.02

0

EXCEDENT

528

98.02

239.797.000

DEFICIT

529

99.02

0

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

748.383.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

748.383.000

VENITURI PROPRII

3

49.90

705.199.000

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

748.328.000

A. VENITURI FISCALE

5

00.03

675.088.000

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

6

00.04

478.849.000

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

7

00.06

478.849.000

Impozit pe venit

8

03.02

6.475.000

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

9

03.02.18

6.475.000

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

10

04.02

472.374.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

11

04.02.01

472.374.000

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

12

00.09

111.683.000

. . ______ ....

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Impozite si taxe pe proprietate

13

07.02

111.683.000

Impozit pe clădiri

14

07.02.01

87.935.000

Impozit pe clădiri - PF

15

07.02.01.01

27.608.000

Impozit pe clădiri - PJ

16

07.02.01.02

60.327.000

Impozit pe terenuri

17

07.02.02

14.133.000

Impozit pe terenuri - PF

18

07.02.02.01

7.465.000

Impozit pe terenuri - PJ

19

07.02.02.02

6.211.000

Impozit pe terenurile extravilane

20

07.02.02.03

457.000

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

21

07.02.03

9.615.000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

22

00.10

82.244.000

Sume defalcate din TVA

23

11.02

43.535.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

24

11.02.02

27.276.000

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

25

11.02.09

16.259.000

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

26

12.02

9.000

Taxe hoteliere

27

12.02.07

9.000

Taxe pe servicii specifice

28

15.02

2.177.000

Impozit pe spectacole

29

15.02.01

1.410.000

Alte taxe pe servicii specifice

30

15.02.50

767.000

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

31

16.02

36.523.000

Taxa asupra mijloacelor de transport

32

16.02.02

29.084.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF

33

16.02.02.01

16.831.000

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ

34

16.02.02.02

12.253.000

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

35

16.02.03

7.439.000

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

36

00.11

2.312.000

Alte impozite si taxe fiscale

37

18.02

2.312.000

Alte impozite si taxe

38

18.02.50

2.312.000

C. VENITURI NEFISCALE

39

00.12

73.240.000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

40

00.13

29.363.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Venituri din proprietate

41

30.02

29.363.000

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

42

30.02.01

210.000

Venituri din concesiuni si inchirieri

43

30.02.05

29.108.000

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

44

30.02.05.30

29.108.000

Venituri din dividende

45

30.02.08

45.000

Venituri din dividende de la alti plătitori

46

30.02.08.02

45.000

C2. VANZARl DE BUNURI SI SERVICII

47

00.14

43.877.000

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

48

33.02

19.203.000

Venituri din prestări de servicii

49

33.02.08

18.370.000

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

50

33.02.10

638.000

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

51

33.02.12

134.000

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

52

33.02.28

10.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

53

33.02.50

51.000

Venituri din taxe administrative, eliberări de permise

54

34.02

9.000

Taxe extrajudiciare de timbru

55

34.02.02

9.000

Amenzi, penaiitati si confiscări

56

35.02

19.250.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

57

35.02.01

19.102.000

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

58

35.02.01.02

19.102.000

Alte amenzi, penaiitati si confiscări

59

35.02.50

148.000

Diverse venituri

60

36.02

5.821.000

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

61

36.02.01

92.000

Venituri din aplicația prescripției extinctive

62

36.02.01.01

92.000

Taxe speciale

63

36.02.06

5.155.000

Alte venituri

64

36.02.50

574.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

65

37.02

-406.000

Donații si sponsorizări

66

37.02.01

105.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

67

37.02.03

-511.000

IV. SUBVENȚII

68

00.17

55.000

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

69

00.18

55.000

Subvenții de la bugetul de stat

70

42.02

55.000

_____i ul . JSoaJKT; _ .      ZEBffiEEÎJ®

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

B. Curente

71

55.000

Ajutor pentru incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibil petrolier

72

42.02.34

15.000

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sanatatii

73

42.02.41

40.000

TOTAL CHELTUIELI

74

524.326.000

CHELTUIELI CURENTE

75

01

506.347.000

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

76

10

108.200.000

Cheltuieli salariale in bani

77

10.01

100.393.000

Salarii de baza

78

10.01.01

88.775.000

Sporuri pentru condiții de munca

79

10.01.05

6.195.000

Alte sporuri

80

10.01.06

742.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

81

10.01.12

545.000

Indemnizații de delegare

82

10.01.13

125.000

Indemnizație de hrana

83

10.01.17

2.520.000

Alte drepturi salariale in bani

84

10.01.30

1.491.000

Cheltuieli salariale in natura

85

10.02

5.596.000

Norme de hrana

86

10.02.02

4.000.000

Tichete de vacanta

87

10.02.06

1.596.000

Contribuții

88

10.03

2.211.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

89

10.03.07

2.211.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

90

20

275.452.000

Bunuri si servicii

91

20.01

96.454.000

Furnituri de birou

92

20.01.01

1.400.000

Materiale pentru curățenie

93

20.01.02

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

94

20.01.03

14.824.000

Apa, canal si salubritate

95

20.01.04

33.186.000

Carburanți si lubrifianti

96

20.01.05

560.000

Piese de schimb

97

20.01.06

395.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

98

20.01.08

2.630.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

99

20.01.09

26.572.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

100

20.01.30

16.487.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Reparații curente

101

20.02

76.218.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

102

20.05

8.527.000

Uniforme si echipament

103

20.05.01

1.950.000

Alte obiecte de inventar

104

20.05.30

6.577.000

Deplasări, detasari, transferări

105

20.06

1.268.000

Deplasări interne, detasari, transferări

106

20.06.01

765.000

Deplasări in străinătate

107

20.06.02

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

108

20.11

200.000

Pregătire profesionala

109

20.13

655.000

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

110

20.24

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

111

20.24.02

600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

112

20.25

7.400.000

Alte cheltuieli

113

20.30

84.130.000

Reclama si publicitate

114

20.30.01

645.000

Protocol si reprezentare

115

20.30.02

1.100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

116

20.30.30

82.385.000

TITLUL III DOBÂNZI

117

30

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

118

30.01

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

119

30.01.01

24.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

120

40

25.500.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

121

40.03

25.500.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

122

50

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

123

50.04

1.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

124

51

17.170.000

Transferuri curente

125

51.01

17.170.000

Transferuri către instituții publice

126

51.01.01

17.170.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

127

55

16.259.000

A. Transferuri interne

128

55.01

16.259.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

129

55.01.63

16.259.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

130

57

38.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Ajutoare sociale

131

57.02

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

132

57.02.02

38.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

133

59

766.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

134

59.40

766.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

135

81

17.979.000

Rambursări de credite interne

136

81.02

17.979.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

137

81.02.05

17.979.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

138

50.02

192.626.000

Autoritati publice si acțiuni externe

139

51.02

160.013.000

CHELTUIELI CURENTE

140

01

160.013.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

141

10

72.600.000

Cheltuieli salariale in bani

142

10.01

69.975.000

Salarii de baza

143

10.01.01

61.400.000

Sporuri pentru condiții de munca

144

10.01.05

4.200.000

Alte sporuri

145

10.01.06

170.000

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

146

10.01.12

545.000

Indemnizații de delegare

147

10.01.13

110.000

Indemnizație de hrana

148

10.01.17

2.350.000

Alte drepturi salariale in bani

149

10.01.30

1.200.000

Cheltuieli salariale in natura

150

10.02

1.050.000

Tichete de vacanta

151

10.02.06

1.050.000

Contribuții

152

10.03

1.575.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

153

10.03.07

1.575.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

154

20

86.863.000

Bunuri si servicii

155

20.01

7.715.000

Furnituri de birou

156

20.01.01

1.400.000

Materiale pentru curățenie

157

20.01.02

400.000

încălzit, iluminat si forța motrica

158

20.01.03

950.000

Apa, canal si salubritate

159

20.01.04

150.000

Carburanți si lubrifianti

160

20.01.05

60.000

IÎEE32MIM88R ■___Z ZTnwcE'JW

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Piese de schimb

161

20.01.06

95.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

162

20.01.08

2.500.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

163

20.01.09

1.600.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

164

20.01.30

560.000

Reparații curente

165

20.02

2.800.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

166

20.05

650.000

Alte obiecte de inventar

167

20.05.30

650.000

Deplasări, detasari, transferări

168

20.06

1.003.000

Deplasări interne, detasari, transferări

169

20.06.01

500.000

Deplasări in străinătate

170

20.06.02

503.000

Cârti, publicații si materiale documentare

171

20.11

150.000

Pregătire profesionala

172

20.13

400.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

173

20.25

400.000

Alte cheltuieli

174

20.30

73.745.000

Reclama si publicitate

175

20.30.01

645.000

Protocol si reprezentare

176

20.30.02

1.100.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

177

20.30.30

72.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

178

59

550.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

179

59.40

550.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

180

51.02.01

160.013.000

Autoritati executive

181

51.02.01.03

160.013.000

Alte servicii publice generale

182

54.02

8.013.000

CHELTUIELI CURENTE

183

01

8.013.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

184

10

5.400.000

Cheltuieli salariale in bani

185

10.01

5.208.000

Salarii de baza

186

10.01.01

4.640.000

Sporuri pentru condiții de munca

187

10.01.05

340.000

Alte sporuri

188

10.01.06

2.000

Indemnizații de delegare

189

10.01.13

5.000

Î3B                                       /                          ....... ________ZMS1SM

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Indemnizație de hrana

190

10.01.17

170.000

Alte drepturi salariale in bani

191

10.01.30

51.000

Cheltuieli salariate in natura

192

10.02

76.000

Tichete de vacanta

193

10.02.06

76.000

Contribuții

194

10.03

116.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

195

10.03.07

116.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

196

20

1.567.000

Bunuri si servicii

197

20.01

25.000

încălzit, iluminat si forța motrica

198

20.01.03

20.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

199

20.01.30

5.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200

20.05

47.000

Alte obiecte de inventar

201

20.05.30

47.000

Deplasări, detasari, transferări

202

20.06

60.000

Deplasări interne, detasari, transferări

203

20.06.01

60.000

Pregătire profesionala

204

20.13

50.000

Alte cheltuieli

205

20.30

1.385.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

206

20.30.30

1.385.000

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

207

50

1.000.000

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

208

50.04

1.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

209

59

46.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

210

59.40

46.000

Din total capitol

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

211

54.02.05

1.000.000

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

212

54.02.10

6.293.000

Alte servicii publice generale

213

54.02.50

720.000

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

214

55.02

24.600.000

CHELTUIELI CURENTE

215

01

24.600.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

216

20

600.000

comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

217

20.24

600.000

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

218

20.24.02

600.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL III DOBÂNZI

219

30

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne

220

30.01

24.000.000

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

221

30.01.01

24.000.000

Din total capitol

Tranzacții privind datoria publica si imprumuturi

222

55.02.00

24.600.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

223

59.02

35.235.000

Ordine publica si siguranța naționala

224

61.02

35.235.000

CHELTUIELI CURENTE

225

01

35.235.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

226

10

30.200.000

Cheltuieli salariaie in bani

227

10.01

25.210.000

Salarii de baza

228

10.01.01

22.735.000

Sporuri pentru condiții de munca

229

10.01.05

1.655.000

Alte sporuri

230

10.01.06

570.000

Indemnizații de delegare

231

10.01.13

10.000

Alte drepturi salariaie in bani

232

10.01.30

240.000

Cheltuieli salariaie in natura

233

10.02

4.470.000

Norme de hrana

234

10.02.02

4.000.000

Tichete de vacanta

235

10.02.06

470.000

Contribuții

236

10.03

520.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

237

10.03.07

520.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

238

20

4.865.000

Bunuri si servicii

239

20.01

2.155.000

încălzit, iluminat si forța motrica

240

20.01.03

100.000

Carburanți si lubrifiant!

241

20.01.05

500.000

Piese de schimb

242

20.01.06

300.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

243

20.01.08

130.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

244

20.01.09

375.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

245

20.01.30

750.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

246

20.05

2.250.000

Uniforme si echipament

247

20.05.01

1.950.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte obiecte de inventar

248

20.05.30

300.000

Deplasări, detasari, transferări

249

20.06

205.000

Deplasări interne, detasari, transferări

250

20.06.01

205.000

Cârti, publicații si materiale documentare

251

20.11

50.000

Pregătire profesionala

252

20.13

205.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

253

59

170.000

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

254

59.40

170.000

Din total capitol

Ordine publica

255

61.02.03

34.565.000

Politie locala

256

61.02.03.04

34.565.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

257

61.02.05

670.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

258

64.02

72.368.000

Invatamant

259

65.02

17.172.000

CHELTUIELI CURENTE

260

01

17.172.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

261

20

913.000

Reparații curente

262

20.02

913.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

263

55

16.259.000

A. Transferuri interne

264

55.01

16.259.000

Finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

265

55.01.63

16.259.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

266

65.02.03

0

Invatamant preșcolar

267

65.02.03.01

0

Invatamant primar

268

65.02.03.02

0

Invatamant secundar

269

65.02.04

913.000

Invatamant secundar inferior

270

65.02.04.01

0

Invatamant secundar superior

271

65.02.04.02

913.000

Servicii auxiliare pentru educație

272

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

273

65.02.11.03

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

274

65.02.50

16.259.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Cultura, recreere si religie

275

67.02

43.196.000

CHELTUIELI CURENTE

276

01

32.037.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

277

20

26.867.000

Bunuri si servicii

278

20.01

21.797.000

încălzit, iluminat si forța motrica

279

20.01.03

157.000

Apa, canal si salubritate

280

20.01.04

285.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

281

20.01.09

19.930.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

282

20.01.30

1.425.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

283

20.05

5.070.000

Alte obiecte de inventar

284

20.05.30

5.070.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

285

51

5.170.000

Transferuri curente

286

51.01

5.170.000

Transferuri către instituții publice

287

51.01.01

5.170.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

288

81

11.159.000

Rambursări de credite interne

289

81.02

11.159.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

290

81.02.05

11.159.000

Din total capitol

Servicii culturale

291

67.02.03

0

Case de cultura

292

67.02.03.06

0

Servicii recreative si sportive

293

67.02.05

38.026.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

294

67.02.05.03

38.026.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

295

67.02.50

5.170.000

Asigurări si asistenta sociala

296

68.02

12.000.000

CHELTUIELI CURENTE

297

01

12.000.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

298

51

12.000.000

Transferuri curente

299

51.01

12.000.000

Transferuri către instituții publice

300

51.01.01

12.000.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

301

68.02.05

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

302

68.02.05.02

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Asistenta sociala pentru familie si copii

303

68.02.06

0

Crese

304

68.02.11

0

Prevenirea excluderii sociale

305

68.02.15

12.000.000

Ajutor social

306

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

307

68.02.15.02

12.000.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

308

68.02.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

309

68.02.50.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

310

69.02

78.598.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

311

70.02

41.498.000

CHELTUIELI CURENTE

312

01

38.088.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

313

20

38.088.000

Bunuri si servicii

314

20.01

18.488.000

încălzit, iluminat si forța motrica

315

20.01.03

12.500.000

Apa, canal si salubritate

316

20.01.04

25.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

317

20.01.09

1.000.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

318

20.01.30

4.963.000

Reparații curente

319

20.02

12.600.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

320

20.25

7.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

321

81

3.410.000

Rambursări de credite interne

322

81.02

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

323

81.02.05

3.410.000

Din total capitol

Locuințe

324

70.02.03

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

325

70.02.03.01

0

Iluminat public si electrificări rurale

326

70.02.06

12.000.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

327

70.02.50

29.498.000

Protecția mediului

328

74.02

37.100.000

CHELTUIELI CURENTE

329

01

37.100.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICI!

330

20

37.100.000

--------.                  .:                                                   .....v~u3o®isî® . _

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Bunuri si servicii

331

20.01

37.090.000

încălzit, iluminat si forța motrica

332

20.01.03

697.000

Apa, canal si salubritate

333

20.01.04

32.726.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

334

20.01.09

3.667.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

335

20.05

10.000

Alte obiecte de inventar

336

20.05.30

10.000

Din total capitol

Salubritate si gestiunea deșeurilor

337

74.02.05

37.100.000

Salubritate

338

74.02.05.01

37.100.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

339

79.02

145.499.000

Combustibili si energie

340

81.02

26.500.000

CHELTUIELI CURENTE

341

01

26.500.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

342

20

1.000.000

Alte cheltuieli

343

20.30

1.000.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

344

20.30.30

1.000.000

TITLUL IV SUBVENȚII

345

40

25.500.000

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

346

40.03

25.500.000

Din total capitol

Energie termica

347

81.02.06

26.500.000

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare

348

83.02

322.000

CHELTUIELI CURENTE

349

01

322.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

350

20

322.000

Bunuri si servicii

351

20.01

322.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

352

20.01.30

322.000

Din total capitol

Agricultura

353

83.02.03

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

354

83.02.03.30

322.000

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vânătorii

355

83.02.50

0

Transporturi

356

84.02

118.677.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI CURENTE

357

01

115.267.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

358

20

77.267.000

Bunuri si servicii

359

20.01

8.862.000

Încălzit, iluminat si forța motrica

360

20.01.03

400.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

361

20.01.30

8.462.000

Reparații curente

362

20.02

59.905.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

363

20.05

500.000

Alte obiecte de inventar

364

20.05.30

500.000

Alte cheltuieli

365

20.30

8.000.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

366

20.30.30

8.000.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

367

57

38.000.000

Ajutoare sociale

368

57.02

38.000.000

Ajutoare sociale in natura

369

57.02.02

38.000.000

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

370

81

3.410.000

Rambursări de credite interne

371

81.02

3.410.000

Rambursări de credite aferente datoriei piblice interne locale

372

81.02.05

3.410.000

Din total capitol

Transport rutier

373

84.02.03

118.677.000

Transport in comun

374

84.02.03.02

41.700.000

Străzi

375

84.02.03.03

76.977.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

376

96.02

0

REZERVE

377

97.02

0

EXCEDENT

378

98.02

224.057.000

DEFICIT

379

99.02

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

615.507.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

615.507.000

VENITURI PROPRII

3

49.90

251.630.603

I. VENITURI CURENTE

4

00.02

511.000

.• '....... j     _........

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

C. VENITURI NEFISCALE

5

00.12

511.000

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

6

00.14

511.000

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

7

37.02

511.000

Varsaminte din secțiunea de funcționare

8

37.02.04

511.000

II. VENITURI DIN CAPITAL

9

00.15

184.000

Venituri din valorificarea unor bunuri

10

39.02

184.000

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

11

39.02.03

121.000

Depozite speciale pentru construcții de construinte

12

39.02.10

63.000

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

13

00.16

251.446.603

Incasari din acordarea împrumuturilor acordate

14

40.02

251.446.603

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

15

40.02.14

251.446.603

IV. SUBVENȚII

16

00.17

50.234.567

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

17

00.18

50.234.567

Subvenții de la bugetul de stat

18

42.02

50.234.567

B. Curente

19

50.234.567

Finanțarea Programui National de Dezvoltare Locala

20

42.02.65

7.885.000

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

21

42.02.69

42.349.567

Sume FEN postaderare in contul plăților efectuate

22

45.02

38.287.810

Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale

23

45.02.19

38.287.810

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

24

45.02.19.01

9.688.274

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

25

45.02.19.02

28.599.536

Sume primite de ia UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

26

48.02

274.843.020

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

27

48.02.01

271.001.291

Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent

28

48.02.01.01

271.001.291

Fondul Social European (FSE)

29

48.02.02

3.841.729

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

30

48.02.02.01

3.841.729

TOTAL CHELTUIELI

31

599.767.000

CHELTUIELI CURENTE

32

01

379.196.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

33

51

6.779.000

Transferuri de capital

34

51.02

6.779.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

35

51.02.29

6.779.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

36

55

6.030.000

A. Transferuri interne

37

55.01

6.030.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

38

55.01.12

6.030.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

39

56

13.466.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

40

56.01

1.965.000

Cheltuieli neeligibile

41

56.01.03

1.965.000

Programul de cooperare eivetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

42

56.25

11.501.000

Finanțarea naționala

43

56.25.01

1.726.000

Finanțarea externa nerambursabila

44

56.25.02

9.775.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

45

58

352.921.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

46

58.01

348.401.000

Finanțarea naționala

47

58.01.01

50.592.000

Finanțarea externa nerambursabila

48

58.01.02

250.530.000

Cheltuieli neeiigibile

49

58.01.03

47.279.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

50

58.02

4.520.000

Finanțarea naționala

51

58.02.01

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

52

58.02.02

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

53

58.02.03

100.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

54

70

220.571.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

55

71

220.571.000

Active fixe

56

71.01

220.571.000

Construcții

57

71.01.01

9.905.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

58

71.01.02

320.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

59

71.01.03

3.000.000

Alte active fixe

60

71.01.30

207.346.000

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

61

50.02

57.926.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Autoritati publice si acțiuni externe

62

51.02

57.926.000

CHELTUIELI CURENTE

63

01

24.702.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

64

58

24.702.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

65

58.01

20.182.000

Finanțarea naționala

66

58.01.01

3.027.000

Finanțarea externa nerambursabila

67

58.01.02

17.155.000

Programe din Fondul Social European (FSE)

68

58.02

4.520.000

Finanțarea naționala

69

58.02.01

663.000

Finanțarea externa nerambursabila

70

58.02.02

3.757.000

Cheltuieli neeligibile

71

58.02.03

100.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

72

70

33.224.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

73

71

33.224.000

Active fixe

74

71.01

33.224.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

75

71.01.03

3.000.000

Alte active fixe

76

71.01.30

30.224.000

Din total capitol

Autoritati executive si legislative

77

51.02.01

57.926.000

Autoritati executive

78

51.02.01.03

57.926.000

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

79

59.02

1.320.000

Ordine publica si siguranța naționala

80

61.02

1.320.000

CHELTUIELI CURENTE

81

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

82

70

1.320.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

83

71

1.320.000

Active fixe

84

71.01

1.320.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

85

71.01.02

320.000

Alte active fixe

86

71.01.30

1.000.000

Din total capitol

Ordine publica

87

61.02.03

320.000

Politie locala

88

61.02.03.04

320.000

Protecție civila si protecție contra incendiilor (protecție civila nonmilitara)

89

61.02.05

1.000.000

__L .. ..

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

90

64.02

57.154.000

Invatamant

91

65.02

15.826.000

CHELTUIELI CURENTE

92

01

10.381.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

93

56

2.801.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

94

56.25

2.801.000

Finanțarea naționala

95

56.25.01

421.000

Finanțarea externa nerambursabila

96

56.25.02

2.380.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

97

58

7.580.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

98

58.01

7.580.000

Finanțarea naționala

99

58.01.01

921.000

Finanțarea externa nerambursabila

100

58.01.02

5.216.000

Cheltuieli neeligibile

101

58.01.03

1.443.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

102

70

5.445.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

103

71

5.445.000

Active fixe

104

71.01

5.445.000

Alte active fixe

105

71.01.30

5.445.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

106

65.02.03

2.138.000

Invatamant preșcolar

107

65.02.03.01

619.000

Invatamant primar

108

65.02.03.02

1.519.000

Invatamant secundar

109

65.02.04

1.207.000

Invatamant secundar inferior

110

65.02.04.01

0

Invatamant secundar superior

111

65.02.04.02

1.207.000

Servicii auxiliare pentru educație

112

65.02.11

0

Internate si cantine pentru elevi

113

65.02.11.03

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

114

65.02.50

12.481.000

Sanatate

115

66.02

10.000.000

CHELTUIELI CURENTE

116

01

10.000.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

117

58

10.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

118

58.01

10.000.000

Finanțarea naționala

119

58.01.01

1.500.000

Finanțarea externa nerambursabila

120

58.01.02

8.500.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

121

70

0

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

122

66.02.06

10.000.000

Spitale generale

123

66.02.06.01

10.000.000

Servicii de sanatate publica

124

66.02.08

0

Cultura, recreere si religie

125

67.02

30.481.000

CHELTUIELI CURENTE

126

01

24.153.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

127

51

819.000

Transferuri de capital

128

51.02

819.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

129

51.02.29

819.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

130

58

23.334.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

131

58.01

23.334.000

Finanțarea naționala

132

58.01.01

3.365.000

Finanțarea externa nerambursabila

133

58.01.02

19.069.000

Cheltuieli neeligibile

134

58.01.03

900.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

135

70

6.328.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

136

71

6.328.000

Active fixe

137

71.01

6.328.000

Alte active fixe

138

71.01.30

6.328.000

Din total capitol

Servicii culturale

139

67.02.03

0

Case de cultura

140

67.02.03.06

0

Servicii recreative si sportive

141

67.02.05

29.662.000

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

142

67.02.05.03

29.662.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

143

67.02.50

819.000

Asigurări si asistenta sociala

144

68.02

847.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI CURENTE

145

01

847.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

146

51

647.000

Transferuri de capital

147

51.02

647.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

148

51.02.29

647.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

149

58

200.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

150

58.01

200.000

Finanțarea naționala

151

58.01.01

39.000

Finanțarea externa nerambursabila

152

58.01.02

161.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

153

70

0

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

154

68.02.05

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

155

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

156

68.02.06

0

Crese

157

68.02.11

0

Prevenirea excluderii sociale

158

68.02.15

647.000

Ajutor social

159

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

160

68.02.15.02

647.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

161

68.02.50

200.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

162

68.02.50.50

200.000

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

163

69.02

105.200.000

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

164

70.02

96.370.000

CHELTUIELI CURENTE

165

01

42.204.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

166

51

5.313.000

Transferuri de capital

167

51.02

5.313.000

Alte transferuri de capital către instituții publice

168

51.02.29

5.313.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

169

55

5.791.000

A. Transferuri interne

170

55.01

5.791.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

171

55.01.12

5.791.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

172

56

9.665.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

173

56.01

965.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Cheltuieli neeligibile

174

56.01.03

965.000

Programul de cooperare elvetiano-Roman vizând reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

175

56.25

8.700.000

Finanțarea naționala

176

56.25.01

1.305.000

Finanțarea externa nerambursabila

177

56.25.02

7.395.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

178

58

21.435.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

179

58.01

21.435.000

Finanțarea naționala

180

58.01.01

8.519.000

Finanțarea externa nerambursabila

181

58.01.02

12.180.000

Cheltuieli neeligibile

182

58.01.03

736.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

183

70

54.166.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

184

71

54.166.000

Active fixe

185

71.01

54.166.000

Construcții

186

71.01.01

9.905.000

Alte active fixe

187

71.01.30

44.261.000

Din total capitol

Locuințe

188

70.02.03

26.565.000

Dezvoltarea sistemului de locuințe

189

70.02.03.01

26.565.000

Iluminat public si electrificări rurale

190

70.02.06

10.666.000

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

191

70.02.50

59.139.000

Protecția mediului

192

74.02

8.830.000

CHELTUIELI CURENTE

193

01

1.000.000

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

194

56

1.000.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR )

195

56.01

1.000.000

Cheltuieli neeligibile

196

56.01.03

1.000.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

197

70

7.830.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

198

71

7.830.000

Active fixe

199

71.01

7.830.000

Alte active fixe

200

71.01.30

7.830.000

Din total capitol

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Salubritate si gestiunea deșeurilor

201

74.02.05

8.830.000

Salubritate

202

74.02.05.01

8.830.000

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

203

79.02

378.167.000

Combustibili si energie

204

81.02

1.000.000

CHELTUIELI CURENTE

205

01

239.000

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

206

55

239.000

A. Transferuri interne

207

55.01

239.000

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

208

55.01.12

239.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

209

70

761.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

210

71

761.000

Active fixe

211

71.01

761.000

Alte active fixe

212

71.01.30

761.000

Din total capitol

Energie termica

213

81.02.06

1.000.000

Transporturi

214

84.02

377.167.000

CHELTUIELI CURENTE

215

01

265.670.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

216

58

265.670.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

217

58.01

265.670.000

Finanțarea naționala

218

58.01.01

33.221.000

Finanțarea externa nerambursabila

219

58.01.02

188.249.000

Cheltuieli neeligibile

220

58.01.03

44.200.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

221

70

111.497.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

222

71

111.497.000

Active fixe

223

71.01

111.497.000

Alte active fixe

224

71.01.30

111.497.000

Din total capitol

Transport rutier

225

84.02.03

377.167.000

Transport in comun

226

84.02.03.02

224.395.000

Străzi

227

84.02.03.03

152.772.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Partea a Vll-a REZERVE,

EXCEDENT/DEFICIT

228

96.02

0

REZERVE

229

97.02

0

EXCEDENT

230

98.02

15.740.000

DEFICIT

/&>•

_

231

99.02

0


_._ ZME®.

.raiBMS®!. . iwjiras >Municipiul Cluj-Napoca

Anexa 2A.2 la Hotararea nr.137/2019


Direcția Economică

FINANȚAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

ANUL 2019

Indicatori

Finanțare de bază

Finanțare complementară și alte drepturi privind asistența socială

TOTAL

/ BUNURI SI SERVICII din care:

31.116.000

21.034.000

52.150.000

a. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată

20.810.000

0

20.810.000

b. Sume alocate din bugetul local

10.306.000

21.034.000

31.340.000

II. TRANSPORT, COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE Șl SUPORT ALIMENTAR, din care:

0

15.540.000

15.540.000

a.Transport-sume alocate din bugetul local

0

12.066.000

12.066.000

b. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale

0

2.610.000

2.610.000

- sume alocate din taxa pe valoare adăugată

0

2.099.000

2.099.000

- sume alocate din bugetul local

0

511.000

511.000

c. Sume alocate pentru acordarea suportului alimentar

0

864.000

864.000

III. BURSE

0

12.135.000

12.135.000

IV. CHELTUIELI DE CAPITAL - sume alocate din bugetul local

0

1.505.000

1.505.000

TOTAL

31.116.000

50.214.000

81.330.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


Anexa 2A.3 la Hotărârea nr.137/2019


FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICII

Nr. crt.

Unitate de învățământ p re universitar de stat

Buget

2019

Cost elev/preșcolar/an

2019

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru

Suma alocată din buget local

1

2

3=4+5+6

4

5

6

1

Grădinița cu Program Prelungit " Parfum de Tei"

297.000

143.820

153.180

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

260.000

148.050

111.950

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

326.000

114.512

211.488

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

169.000

146.781

22.219

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

302.000

122.090

179.910

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

157.000

127.323

29.677

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

244.000

127.323

116.677

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

208.000

163.701

44.299

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

326.000

183.582

142.418

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

230.000

156.510

73.490

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

4--3o\ 214.000

129.861

84.139

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

==S^\\ >^13.000

190.773

22.227

13

Grădinița cu Program Prelungit "Degetica”       I *•

) >^41.000

186.966

54.034

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

B-J/     71.000

123.353

47.647

15

\

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca”          \y

-^//a</222.000

131.976

90.024

16

o Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

"OCA * S

L          188.000

141.282

46.718

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

340.000

146.358

193.642

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

184.000

104.829

79.171

Nr.

crt.

Unitate de

învățământ preuniversitar de stat

Buget

2019

Cost

elev/preșco!ar/an

2019

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru

Suma alocată din buget loca!

1

2

3=4+5+6

4

5

6

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

257.000

152.280

104.720

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

143.000

99.356

43.644

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

166.000

103.987

62.013

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

254.000

182.313

71.687

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

276.000

163.278

112.722

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

140.000

117.038

22.962

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

403.000

443.210

-40.210

0

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

464.000

236.115

227.885

27

Liceul Waldorf

502.000

308.200

193.800

28

Școala Gimnazială "Nicolae iorga"

172.000

122.310

49.690

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

372.000

266.085

105.915

30

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

314.000

246.240

67.760

31

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

412.000

311.850

100.150

32

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

430.000

431.730

-1.730

0

33

Liceul cu Program Sportiv

516.000

303.140

212.860

34

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

454.000

437.880

16.120

35

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

260.000

393.472

-133.472

0

36

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

453.000

451.000

2.000

37

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

1.115.000

533.000

582.000

38

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

210.000

144.990

65.010

39

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"

480.000

277.830

202.170

40

Școala Gimnazială "Horea"

241.000

272.565

-31.565

0

41

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

401.000

197.340

203.660

42

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

445.000

429.664

15.336

43

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

624.000

377.232

246.768

44

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

270.000

148.580

121.420

Nr. crt.

Unitate de învățământ p re universitar de stat

Buget

2019

Cost

elev/preșcolar/an

2019

Redistribuire sume defalcate din TVA pentru

Suma alocată din buget local

1

2

3=4+5+6

4

5

6

43

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

314.000

238.280

75.720

46

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

816.000

470.032

345.968

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

597.000

160.080

436.920

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

805.000

378.160

426.840

49

Liceul Teoretic "Avram lancu"

656.000

574.432

81.568

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

911.000

792.976

118.024

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

228.000

140.300

87.700

52

Colegiul Național "George Barițiu"

217.000

323.840

-106.840

0

53

Colegiul Național "George Coșbuc"

820.000

705.744

114.256

54

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

468.000

494.160

-26.160

0

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

197.000

297.160

-100.160

0

56

Liceul Teologic reformat

647.000

371.664

275.336

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

533.000

481.632

51.368

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

958.000

891.344

66.656

59

Seminarul Teologic Ortodox

764.000

384.192

379.808

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

818.000

754.928

63.072

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

435.000

456.112

-21.112

0

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

632.000

392.544

239.456

63

Școala de Muzică A.Bena

139.000

120.900

18.100

64

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

272.000

161.920

110.080

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

202.000

203.780

-1.780

0

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

239.000

203.780

35.220

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

672.000

238.280

93.368

340.352

68

Liceul Tehnologic nr.1

396.000

160.080

235.920

69

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

271.000

193.660

77.340

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

309.000

169.280

139.720Nr. crt.

Unitate de

învățământ preuniversitar

de stat

Buget

2019

Cost

elev/preșcolar/an

2019

Redistribuire

sume

defalcate din

TVA pentru

Suma

alocată din buget local

1

2

3=4+5+6

4

5

6

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

521.000

193.660

327.340

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

310.000

35.266

274.734

73

Colegiul Tehnic Energetic

755.000

209.300

150.000

395.700

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

412.000

229.080

182.920

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

812.000

252.540

200.000

359.460

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

592.000

212.980

379.020

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maiof>^’

\       332.000

197.800

134.200

TOTAL             —0

O\   31.116.000

20.829.661

-19.661

10.306.000
FINANȚARE COMPLEMENTARĂ Șl ALTE DREPTURI PRIVIND ASISTENȚA SOCIALĂ

Nr. ort.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Total

1

2

3

1

Grădinița cu Program Prelungit " Parfum de Tei"

433.000

2

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada"

159.000

3

Grădinița cu Program Prelungit "Neghinița"

196.000

4

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris"

165.000

5

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța Poveștilor"

190.000

6

Grădinița cu Program Prelungit Universității B. Bolyai

84.000

7

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul Veseliei"

186.000

8

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor"

199.000

9

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi"

276.000

10

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea Copiilor"

226.000

11

Grădinița cu Program Prelungit "Așchiuță"

143.000

12

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța"

197.000

13

Grădinița cu Program Prelungit "degetica

128.000

14

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița"

211.000

15

Grădinița cu Program Prelungit "lizuca

246.000

16

Grădinița cu Program Prelungit "Micul Prinț"

170.000

17

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirena"

448.000

18

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de Soare"

129.000

19

Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată"

198.000

20

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza"

103.000

21

Grădinița cu Program Prelungit "Universul Copiilor"

112.000

22

Grădinița cu Program Prelungit "Albinuța"

129.000

23

Grădinița cu Program Prelungit "Licurici"

170.000

24

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor"

179.000

25

Școala Gimnazială "loan Bob"

1.029.000

26

Școala Gimnazială "Emil Isac"

574.000

27

Liceul Waldorf

744.000

28

Școala Gimnazială "Nicolae lorga"

264.000

29

Școala Gimnazială "Octavian Goga"

473.000

30

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși"

400.000

31

Școala Gimnazială "Nicolae Titulescu"

675.000

32

Școala Gimnazială "Ion Creangă"

699.000

33

Liceul cu Program Sportiv

1.655.000

34

Școala Gimnazială "luliu Hațieganu"

732.000

35

Liceul Teoretic "Eugen Pora"

539.000

36

Școala Gimnazială "Liviu Rebreanu"

698.000

37

Școala Gimnazială "Ion Agârbiceanu"

716.000

38

Școala Gimnazială "Traian Dârjan"

421.000

39

Școala Gimnaziala "Alexandru Vaida Voevod"     /o

590.000

40

Școala Gimnazială "Horea"                    /4^     ---

■\ *\       765.000

7*

\ Ww

Zto/

Nr. crt.

Unitate de învățământ preuniversitar de stat

Total

1

2

3

41

Colegiul Tehnic "Ana Aslan"

554.000

42

Liceul Teoretic "Lucian Blaga"

916.000

43

Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

944.000

44

Liceul de Coregrafie si arta dramatica "O.Stroia"

703.000

45

Liceul de Arte Vizuale " R. Ladea"

682.000

46

Colegiul Național pedagogic "Gh.Lazăr"

2.496.000

47

Liceul Teoretic "Samuel Brassai"

597.000

48

Liceul Teologic Unitarian "J.Zsigmond"

1.070.000

49

Liceul Teoretic "Avram lancu"

1.441.000

50

Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu"

1.562.000

51

Liceul Greco-catolic "I. Micu"

450.000

52

Colegiul Național "George Barițiu"

802.000

53

Colegiul Național "George Coșbuc"

2.120.000

54

Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai"

1.387.000

55

Liceul Teoretic "Apaczai Cs. lanos"

1.051.000

56

Liceul Teologic reformat

973.000

57

Liceul Teoretic "Bathory Istvan"

1.027.000

58

Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

1.661.000

59

Seminarul Teologic Ortodox

1.001.000

60

Liceul de Informatica "T. Popoviciu"

1.588.000

61

Colegiul Național "Emil Racoviță"

1.258.000

62

Colegiul de Muzică "Sigismund Toduță"

1.089.000

63

Școala de Muzică A.Bena

339.000

64

Liceul Teoretic "Victor Babeș"

325.000

65

Liceul Teologic Baptist "Emanuel"

728.000

66

Colegiul Economic " Iulian Pop"

562.000

67

Colegiul Tehnic "Napoca"

713.000

68

Liceul Tehnologic nr.1

1.083.000

69

Colegiul Tehnic de construcții "Anghel Saligny"

338.000

70

Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu"

492.000

71

Colegiul Tehnic "Edmond Nicolau"

239.000

72

Liceul Teologic Adventist "Maranatha"

226.000

73

Colegiul Tehnic Energetic

923.000

74

Colegiul Tehnic de ind.alimentară "Raluca Ripan"

904.000

75

Colegiul Tehnic de Transporturi "Transilvania"

675.000

76

Liceul Tehnologic "Alexandru Borza"

898.000

77

Colegiul Tehnic de comunicații "Augustin Maior"     * ~

746.000

50.214.000

FINANȚAREA DE BAZĂ PENTRU TOȚI PREȘCOLARII Șl ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT, PRECUM Șl PENTRU CEI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONAL

ANUL 2019

Indicatori

Finanțare de bază+alte transferuri

1.CHELTUIELI DE PERSONAL din care:

14.823.000

1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora

14.823.000

II BUNURI SI SERVICII din care:

1.436.000

1 .Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor cu pregătirea profesională, a cheltuielilor cu evaluarea periodică a elevilor și a cheltuielilor prevăzute la articolul bugetar "bunuri și servicii"

1.436.000

III. ALTE TRANSFERURI din care:

31.000

1. Sume defalcate din TVA pentru finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale

31.000

TOTAL                         --\

16.290.000

FINANȚARE DE BAZĂ - CHELTUIELI DE PERSONAL PENTRU TOȚI PREȘCOLARII Șl ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT, PRECUM Șl PENTRU CEI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONAL

Unitate de

învățământ particular și confesional acreditat

Buget 2019 -sume defalcate din TVA-

Cost elev/ preșcolar/an 2019

2

3

4

Grădinița cu Program Prelungit "Helen"

217.864

309.476

Grădinița cu Program Prelungit "Biobee"

516.201

733.264

Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" nr.1

183.464

260.610

Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"

326.800

464.220

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Imre"

539.246

765.999

Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"

672.905

955.862

Grădinița cu Program Prelungit "Ary"

345.671

491.025

Grădinița Reformată "Intre Lacuri"

57.804

82.110

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csemete"

170.531

242.239

Grădinița cu Program Prelungit "Patricia"

765.084

1.086.802

Grădinița cu Program Prelungit "Millenium"

501.940

713.006

Școala Gimnazială Reformată "Talentum"

501.411

712.254

Școala Primară Kinderland

193.576

274.974

Liceul Teoretic "Elf'

4.207.389

5.976.595

Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu"

94.074

133.632

Transylvania College

1.993.552

2.831.840

Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret"

770.844

1.094.984

Grădinița "Panda"

553.073

785.640

Liceul teoretic creștin Pro DEO

1.823.093

2.589.704

Școala Gimnazială Internațională "Spectrum"          .X'X 1

388.478

551.833

TOTAL           ‘               /o1* A    X

14.823.000

21.056.069

FINANȚARE DE BAZĂ - BUNURI Șl SERVICII Șl ALTE TRANSFERURI

PENTRU TOȚI PREȘCOLARII Șl ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU PARTICULAR Șl CONFESIONAL ACREDITAT, PRECUM Șl PENTRU CEI DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL Șl LICEAL ACREDITAT, PARTICULAR Șl CONFESIONAL

Nr. crt.

Unitate de

învățământ particular și confesional acreditat

Buget 2019 -sume defalcate din TVA-

Cost elev/ preșcolar/an 2019

Sume primite pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale specialeintegrați în învățământul de masă

1

2

3

4

5

1

Grădinița cu Program Prelungit "Helen"

19.641

23.155

2

Grădinița cu Program Prelungit "Biobee"

39.997

47.152

3

Grădinița cu Program Normal "Samariteanul" nr.1

26.069

30.733

4

Grădinița Confesională cu Program Prelungit "Sfânta Ana"

28.569

33.680

5

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit "Szent Ir

41.782

49.257

6

Grădinița cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor"

52.138

61.466

7

Grădinița cu Program Prelungit "Ary"

26.784

31.575

8

Grădinița Reformată "între Lacuri"

8.214

9.683

9

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr.1 "Csemete

13.213

15.577

10

Grădinița cu Program Prelungit "Patricia"

59.281

69.886

11

Grădinița cu Program Prelungit "Millenium"

42.139

49.678

12

Școala Gimnazială Reformată "Talentum"

50.149

54.405

4.000

13

Școala Primară Kinderland

14.999

17.682

14

Liceul Teoretic "Elf'

433.114

510.600

15

Liceul Tehnologic "Virgil Madgearu"

9.324

10.992

16

Transylvania College

218.898

258.060

17

Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret"

80.030

94.348

18

Grădinița "Panda"

42.853

50.520

19

Liceul teoretic creștin Pro Deo

207.683

221.260

20.000

20

Școala Gimnazială Internațională "Spectrum''          >

52.123

53.196

7.000

total                   /

\ 1.467.000

1.692.905

31.000

CENTRU BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE CLUJ-NAPOCA

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

38.990.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

33.000.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

27.000.000

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

25.700.000

Salarii de baza

5

10.01.01

15.000.000

Alte sporuri

6

10.01.06

4.400.000

Indemnizație de hrana

7

10.01.17

1.200.000

Alte drepturi salariale in bani

8

10.01.30

5.100.000

Cheltuieli salariale in natura

9

10.02

500.000

Tichete de vacanta

10

10.02.06

500.000

Contribuții

11

10.03

800.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

12

10.03.07

800.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13

20

5.710.000

Bunuri si servicii

14

20.01

1.611.000

Furnituri de birou                                                                            ~~

15

20.01.01

104.000

Materiale pentru curățenie                                          J^==5^71 \

16

20.01.02

356.000

încălzit, iluminat si forța motrica                                                  i1

17

20.01.03

400.000

Apa, canal si salubritate

18

20.01.04

150.000

Carburanți si lubrifianti                                                       V*            ' J\'rJ

19

20.01.05

30.000

Piese de schimb                                                                     * 'y/

20

20.01.06

11.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

21

20.01.08

60.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

22

20.01.09

160.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

23

20.01.30

340.000

Reparații curente

24

20.02

650.000

Hrana

25

20.03

2.500.000

Hrana pentru oameni

26

20.03.01

2.500.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Medicamente si materiale sanitare

27

20.04

100.000

Medicamente

28

20.04.01

20.000

Materiale sanitare

29

20.04.02

30.000

Dezinfectanti

30

20.04.04

50.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

31

20.05

442.000

Uniforme si echipament

32

20.05.01

100.000

Lenjerie si accesorii de pat

33

20.05.03

80.000

Alte obiecte de inventar

34

20.05.30

262.000

Deplasări, detasari, transferări

35

20.06

30.000

Deplasări interne, detasari, transferări

36

20.06.01

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

37

20.11

15.000

Pregătire profesionala

38

20.13

25.000

Protecția muncii

39

20.14

24.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

40

20.25

5.000

Alte cheltuieli

41

20.30

308.000

Chirii

42

20.30.04

108.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

43

20.30.30

200.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

44

59

290.000

Burse

45

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

46

59.40

290.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

47

70

5.990.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

48

71

5.990.000

Active fixe

49

71.01

5.990.000

Construcții

50

71.01.01

5.445.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

51

71.01.02

215.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

52

71.01.03

215.000

Alte active fixe

53

71.01.30

115.000

Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

54

64.02

38.990.000

Asigurări si asistenta sociala

55

68.02

38.990.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

CHELTUIELI CURENTE

56

01

33.000.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

57

10

27.000.000

Cheltuieli salariale in bani

58

10.01

25.700.000

Salarii de baza

59

10.01.01

15.000.000

Alte sporuri

60

10.01.06

4.400.000

Indemnizație de hrana

61

10.01.17

1.200.000

Alte drepturi salariale in bani

62

10.01.30

5.100.000

Cheltuieli salariale in natura

63

10.02

500.000

Tichete de vacanta

64

10.02.06

500.000

Contribuții

65

10.03

800.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

66

10.03.07

800.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67

20

5.710.000

Bunuri si servicii

68

20.01

1.611.000

Furnituri de birou

69

20.01.01

104.000

Materiale pentru curățenie

70

20.01.02

356.000

încălzit, iluminat si torta motrica

71

20.01.03

400.000

Apa, canal si salubritate

72

20.01.04

150.000

Carburanți si lubrifiant!

73

20.01.05

30.000

Piese de schimb

74

20.01.06

11.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

75

20.01.08

60.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

76

20.01.09

160.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

77

20.01.30

340.000

Reparații curente

78

20.02

650.000

Hrana

79

20.03

2.500.000

Hrana pentru oameni

80

20.03.01

2.500.000

Medicamente si materiale sanitare

81

20.04

100.000

Medicamente

82

20.04.01

20.000

Materiale sanitare

83

20.04.02

30.000

Dezinfectanti

84

20.04.04

50.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

85

20.05

442.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Uniforme si echipament

86

20.05.01

100.000

Lenjerie si accesorii de pat

87

20.05.03

80.000

Alte obiecte de inventar

88

20.05.30

262.000

Deplasări, detasari, transferări

89

20.06

30.000

Deplasări interne, detasari, transferări

90

20.06.01

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

91

20.11

15.000

Pregătire profesionala

92

20.13

25.000

Protecția muncii

93

20.14

24.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

94

20.25

5.000

Alte cheltuieli

95

20.30

308.000

Chirii

96

20.30.04

108.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

97

20.30.30

200.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

98

59

290.000

Burse

99

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

100

59.40

290.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

101

70

5.990.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

102

71

5.990.000

Active fixe

103

71.01

5.990.000

Construcții

104

71.01.01

5.445.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

105

71.01.02

215.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

106

71.01.03

215.000

Alte active fixe

107

71.01.30

115.000

Din total capitol

Crese

108

68.02.11

38.990.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

109

96.02

0

REZERVE

110

97.02

0

EXCEDENT

111

98.02

0

DEFICIT

112

99.02

38.990.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TOTAL CHELTUIELI

1

33.000.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

33.000.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

27.000.000

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

25.700.000

Salarii de baza

5

10.01.01

15.000.000

Alte sporuri

6

10.01.06

4.400.000

Indemnizație de hrana

7

10.01.17

1.200.000

Alte drepturi salariale in bani

8

10.01.30

5.100.000

Cheltuieli salariale in natura

9

10.02

500.000

Tichete de vacanta

10

10.02.06

500.000

Contribuții

11

10.03

800.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

12

10.03.07

800.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

13

20

5.710.000

Bunuri si servicii

14

20.01

1.611.000

Furnituri de birou

15

20.01.01

104.000

Materiale pentru curățenie

16

20.01.02

356.000

încălzit, iluminat si forța motrica

17

20.01.03

400.000

Apa, canal si salubritate

18

20.01.04

150.000

Carburanți si lubrifianti

19

20.01.05

30.000

Piese de schimb

20

20.01.06

11.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

21

20.01.08

60.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

22

20.01.09

160.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

23

20.01.30

340.000

Reparații curente

24

20.02

650.000

Hrana

25

20.03

2.500.000

Hrana pentru oameni

26

20.03.01

2.500.000

Medicamente si materiale sanitare

27

20.04

100.000

Medicamente

28

20.04.01

20.000

Materiale sanitare

29

20.04.02

30.000

Dezinfectanti

30

20.04.04

50.000
. r awsii;                     _L'":      7.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Bunuri de natura obiectelor de inventar

31

20.05

442.000

Uniforme si echipament

32

20.05.01

100.000

Lenjerie si accesorii de pat

33

20.05.03

80.000

Alte obiecte de inventar

34

20.05.30

262.000

Deplasări, detasari, transferări

35

20.06

30.000

Deplasări interne, detasari, transferări

36

20.06.01

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

37

20.11

15.000

Pregătire profesionala

38

20.13

25.000

Protecția muncii

39

20.14

24.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

40

20.25

5.000

Alte cheltuieli

41

20.30

308.000

Chirii

42

20.30.04

108.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

43

20.30.30

200.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

44

59

290.000

Burse

45

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

46

59.40

290.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCiAL-CULTURALE

47

64.02

33.000.000

Asigurări si asistenta sociala

48

68.02

33.000.000

CHELTUIELI CURENTE

49

01

33.000.000

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

50

10

27.000.000

Cheltuieli salariale in bani

51

10.01

25.700.000

Salarii de baza

52

10.01.01

15.000.000

Alte sporuri

53

10.01.06

4.400.000

Indemnizație de hrana

54

10.01.17

1.200.000

Alte drepturi salariale in bani

55

10.01.30

5.100.000

Cheltuieli salariale in natura

56

10.02

500.000

Tichete de vacanta

57

10.02.06

500.000

Contribuții

58

10.03

800.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

59

10.03.07

800.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

60

20

5.710.000

Bunuri si servicii

61

20.01

1.611.000

Furnituri de birou

62

20.01.01

104.000

Materiale pentru curățenie

63

20.01.02

356.000

încălzit, iluminat si forța motrica

64

20.01.03

400.000

Apa, canal si salubritate

65

20.01.04

150.000

Carburanți si lubrifianti

66

20.01.05

30.000

Piese de schimb

67

20.01.06

11.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

68

20.01.08

60.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

69

20.01.09

160.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

70

20.01.30

340.000

Reparații curente

71

20.02

650.000

Hrana

72

20.03

2.500.000

Hrana pentru oameni

73

20.03.01

2.500.000

Medicamente si materiale sanitare

74

20.04

100.000

Medicamente

75

20.04.01

20.000

Materiale sanitare

76

20.04.02

30.000

Dezinfectanti

77

20.04.04

50.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

78

20.05

442.000

Uniforme si echipament

79

20.05.01

100.000

Lenjerie si accesorii de pat

80

20.05.03

80.000

Alte obiecte de inventar

81

20.05.30

262.000

Deplasări, detasari, transferări

82

20.06

30.000

Deplasări interne, detasari, transferări

83

20.06.01

30.000

Cârti, publicații si materiale documentare

84

20.11

15.000

Pregătire profesionala

85

20.13

25.000

Protecția muncii

86

20.14

24.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

87

20.25

5.000

Alte cheltuieli

88

20.30

308.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Chirii

89

20.30.04

108.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

90

20.30.30

200.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

91

59

290.000

Burse

92

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

93

59.40

290.000

Din total capitol

Crese

94

68.02.11

33.000.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

95

96.02

0

REZERVE

96

97.02

0

EXCEDENT

97

98.02

0

DEFICIT

98

99.02

33.000.000

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

5.990.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

3

70

5.990.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4

71

5.990.000

Active fixe

5

71.01

5.990.000

Construcții

6

71.01.01

5.445.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

7

71.01.02

215.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

8

71.01.03

215.000

Alte active fixe

9

71.01.30

115.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

10

64.02

5.990.000

Asigurări si asistenta sociala

11

68.02

5.990.000

CHELTUIELI CURENTE

12

01

0

CHELTUIELI DE CAPITAL

13

70

5.990.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

14

71

5.990.000

Active fixe

15

71.01

5.990.000

Construcții

16

71.01.01

5.445.000

Mașini, echipamente si mijloace de transport

17

71.01.02

215.000


'«a


..


Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe


Din total capitol

Crese


Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE


EXCEDENT


DEFICITDENUMIREA INDICATORILORMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2019

ANEXA 2 A 9 la Hotărârea nr.137/2019


DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CLUJ-NAPOCA- BUGET INDIVIDUAL

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

119.477.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

119.096.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

53.506.000

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

51.534.000

Salarii de baza

5

10.01.01

40.776.000

Sporuri pentru condiții de munca

6

10.01.05

6.173.000

Alte sporuri

7

10.01.06

330.000

Indemnizații de delegare

8

10.01.13

25.000

Indemnizație de hrana

9

10.01.17

3.415.000

Alte drepturi salariale in bani

10

10.01.30

815.000

Cheltuieli salariale in natura

11

10.02

492.000

Tichete de vacanta

12

10.02.06

492.000

Contribuții

13

10.03

1.480.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

14

10.03.07

1.480.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  3»

15

20

6.812.000

Bunuri si servicii                                                                       X

16

20.01

1.849.000

Furnituri de hirou                                                    f                Ț

< V X

17

20.01.01

115.000

Materiale pentru curățenie

18

20.01.02

82.000

încălzit, iluminat si forța motrica

I *** I / s /

19

20.01.03

668.000

Apa, canal si salubritate

Lil

20

20.01.04

145.000

Carburanți si lubrifianti                                                                     /

21

20.01.05

39.000

Piese de schimb

22

20.01.06

70.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

23

20.01.08

200.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

24

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

25

20.01.30

280.000

Reparații curente

26

20.02

160.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Hrana

27

20.03

100.000

Hrana pentru oameni

28

20.03.01

100.000

Medicamente si materiale sanitare

29

20.04

418.000

Medicamente

30

20.04.01

144.000

Materiale sanitare

31

20.04.02

210.000

Reactivi

32

20.04.03

35.000

Dezinfectanti

33

20.04.04

29.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

34

20.05

405.000

Uniforme si echipament

35

20.05.01

50.000

Lenjerie si accesorii de pat

36

20.05.03

5.000

Alte obiecte de inventar

37

20.05.30

350.000

Deplasări, detasari, transferări

38

20.06

468.000

Deplasări interne, detasari, transferări

39

20.06.01

413.000

Deplasări in străinătate

40

20.06.02

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

41

20.11

60.000

Pregătire profesionala

42

20.13

265.000

Protecția muncii

43

20.14

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

44

20.25

7.000

Alte cheltuieli

45

20.30

3.070.000

Reclama si publicitate

46

20.30.01

20.000

Protocol si reprezentare

47

20.30.02

50.000

Chirii

48

20.30.04

80.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

49

20.30.30

2.920.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

50

51

24.100.000

Transferuri curente

51

51.01

17.500.000

Transferuri către instituții publice

52

51.01.01

2.500.000

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

53

51.01.20

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

54

51.01.46

15.000.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Transferuri de capital

55

51.02

6.600.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

56

51.02.28

6.600.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

57

32.511.000

Asigurări sociale

58

57.01

0

Ajutoare sociale

59

57.02

32.511.000

Ajutoare sociale in numerar

60

57.02.01

26.497.000

Ajutoare sociale in natura

61

57.02.02

5.993.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

62

57.02.03

21.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

63

58

1.264.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

64

58.01

0

Finanțarea naționala

65

58.01.01

0

Programe din Fondul Social European (FSE)

66

58.02

1.020.000

Finanțarea naționala

67

58.02.01

820.000

Finanțarea externa nerambursabila

68

58.02.02

200.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

69

58.15

100.000

Finanțarea naționala

70

58.15.01

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

71

58.32

144.000

Finanțarea naționala

72

58.32.01

144.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

73

59

903.000

Burse

74

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

75

59.40

903.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

76

70

381.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

77

71

381.000

Active fixe

78

71.01

381.000

Construcții

79

71.01.01

0

Alte active fixe

80

71.01.30

381.000

Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

81

64.02

119.477.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Sanatate

82

66.02

39.737.000

CHELTUIELI CURENTE

83

01

39.637.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

84

10

17.150.000

Cheltuieli salariale in bani

85

10.01

16.458.000

Salarii de baza

86

10.01.01

13.478.000

Sporuri pentru condiții de munca

87

10.01.05

1.965.000

Indemnizație de hrana

88

10.01.17

600.000

Alte drepturi salariale in bani

89

10.01.30

415.000

Cheltuieli salariale in natura

90

10.02

257.000

Tichete de vacanta

91

10.02.06

257.000

Contribuții

92

10.03

435.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

93

10.03.07

435.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

94

20

727.000

Bunuri si servicii

95

20.01

147.000

Furnituri de birou

96

20.01.01

25.000

Materiale pentru curățenie

97

20.01.02

2.000

Piese de schimb

98

20.01.06

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

99

20.01.09

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

100

20.01.30

50.000

Medicamente si materiale sanitare

101

20.04

395.000

Medicamente

102

20.04.01

140.000

Materiale sanitare

103

20.04.02

200.000

Reactivi

104

20.04.03

35.000

Dezinfectanti

105

20.04.04

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

106

20.05

100.000

Uniforme si echipament

107

20.05.01

20.000

Alte obiecte de inventar

108

20.05.30

80.000

Deplasări, detasari, transferări

109

20.06

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

110

20.06.01

8.000

Pregătire profesionala

111

20.13

65.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

112

20.25

2.000

Alte cheltuieli

113

20.30

10.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

114

20.30.30

10.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

115

51

21.600.000

Transferuri curente

116

51.01

15.000.000

Transferuri către instituții publice

117

51.01.01

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

118

51.01.20

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

119

51.01.46

15.000.000

Transferuri de capital

120

51.02

6.600.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

121

51.02.28

6.600.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

122

59

160.000

Burse

123

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

124

59.40

160.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

125

70

100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

126

71

100.000

Active fixe

127

71.01

100.000

Construcții

128

71.01.01

0

Alte active fixe

129

71.01.30

100.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

130

66.02.06

21.600.000

Spitale generale

131

66.02.06.01

21.600.000

Servicii de sanatate publica

132

66.02.08

18.137.000

Asigurări si asistenta sociala

133

68.02

79.740.000

CHELTUIELI CURENTE

134

01

79.459.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

135

10

36.356.000

Cheltuieli salariale in bani

136

10.01

35.076.000

Salarii de baza

137

10.01.01

27.298.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Sporuri pentru condiții de munca

138

10.01.05

4.208.000

Alte sporuri

139

10.01.06

330.000

Indemnizații de delegare

140

10.01.13

25.000

Indemnizație de hrana

141

10.01.17

2.815.000

Alte drepturi salariale in bani

142

10.01.30

400.000

Cheltuieli salariale in natura

143

10.02

235.000

Tichete de vacanta

144

10.02.06

235.000

Contribuții

145

10.03

1.045.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

146

10.03.07

1.045.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

147

20

6.085.000

Bunuri si servicii

148

20.01

1.702.000

Furnituri de birou

149

20.01.01

90.000

Materiale pentru curățenie

150

20.01.02

80.000

încălzit, iluminat si forța motrica

151

20.01.03

668.000

Apa, canal si salubritate

152

20.01.04

145.000

Carburanți si lubrifianti

153

20.01.05

39.000

Piese de schimb

154

20.01.06

40.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

155

20.01.08

200.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

156

20.01.09

210.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

157

20.01.30

230.000

Reparații curente

158

20.02

160.000

Hrana

159

20.03

100.000

Hrana pentru oameni

160

20.03.01

100.000

Medicamente si materiale sanitare

161

20.04

23.000

Medicamente

162

20.04.01

4.000

Materiale sanitare

163

20.04.02

10.000

Dezinfectanti

164

'20.04.04

9.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

165

20.05

305.000

Uniforme si echipament

166

20.05.01

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

167

'20.05.03

5.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte obiecte de inventar

168

20.05.30

270.000

Deplasări, detasari, transferări

169

20.06

460.000

Deplasări interne, detasari, transferări

170

20.06.01

405.000

Deplasări in străinătate

171

20.06.02

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

172

20.11

60.000

Pregătire profesionala

173

20.13

200.000

Protecția muncii

174

20.14

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

175

20.25

5.000

Alte cheltuieli

176

20.30

3.060.000

Reclama si publicitate

177

20.30.01

20.000

Protocol si reprezentare

178

20.30.02

50.000

Chirii

179

20.30.04

80.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

180

20.30.30

2.910.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

181

51

2.500.000

Transferuri curente

182

51.01

2.500.000

Transferuri către instituții publice

183

51.01.01

2.500.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

184

57

32.511.000

Asigurări sociale

185

57.01

0

Ajutoare sociale

186

57.02

32.511.000

Ajutoare sociale in numerar

187

57.02.01

26.497.000

Ajutoare sociale in natura

188

57.02.02

5.993.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

189

57.02.03

21.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

190

58

1.264.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

191

58.01

0

Finanțarea naționala

192

58.01.01

0

Programe din Fondul Social European (FSE)

193

58.02

1.020.000

Finanțarea naționala

194

58.02.01

820.000

Finanțarea externa nerambursabila

195

58.02.02

200.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

196

58.15

100.000

Finanțarea naționala

197

58.15.01

100.000

Fondul pentru relaîii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

198

58.32

144.000

Finanțarea naționala

199

58.32.01

144.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

200

59

743.000

Burse

201

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

202

59.40

743.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

203

70

281.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

204

71

281.000

Active fixe

205

71.01

281.000

Construcții

206

71.01.01

0

Alte active fixe

207

71.01.30

281.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

208

68.02.05

52.604.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

209

68.02.05.02

52.604.000

Prevenirea excluderii sociale

210

68.02.15

270.000

Ajutor social

211

68.02.15.01

270.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

212

68.02.50

26.866.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

213

68.02.50.50

26.866.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

214

96.02

0

REZERVE

215

97.02

0

EXCEDENT

216

98.02

0

DEFICIT

217

99.02

119.477.000

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1

111.232.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

111.232.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3

10

53.506.000

Cheltuieli salariale in bani

4

10.01

51.534.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Salarii de baza

5

10.01.01

40.776.000

Sporuri pentru condiții de munca

6

10.01.05

6.173.000

Alte sporuri

7

10.01.06

330.000

Indemnizații de delegare

8

10.01.13

25.000

Indemnizație de hrana

9

10.01.17

3.415.000

Alte drepturi salariale in bani

10

10.01.30

815.000

Cheltuieli salariale in natura

11

10.02

492.000

Tichete de vacanta

12

10.02.06

492.000

Contribuții

13

10.03

1.480.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

14

10.03.07

1.480.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15

20

6.812.000

Bunuri si servicii

16

20.01

1.849.000

Furnituri de birou

17

20.01.01

115.000

Materiale pentru curățenie

18

20.01.02

82.000

Încălzit, iluminat si forța motrica

19

20.01.03

668.000

Apa, canal si salubritate

20

20.01.04

145.000

Carburanți si lubrifianti

21

20.01.05

39.000

Piese de schimb

22

20.01.06

70.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

23

20.01.08

200.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

24

20.01.09

250.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

25

20.01.30

280.000

Reparații curente

26

20.02

160.000

Hrana

27

20.03

100.000

Hrana pentru oameni

28

20.03.01

100.000

Medicamente si materiale sanitare

29

20.04

418.000

Medicamente

30

20.04.01

144.000

Materiale sanitare

31

20.04.02

210.000

Reactivi

32

20.04.03

35.000

Dezinfectanti

33

20.04.04

29.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

34

20.05

405.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Uniforme si echipament

35

20.05.01

50.000

Lenjerie si accesorii de pat

36

20.05.03

5.000

Alte obiecte de inventar

37

20.05.30

350.000

Deplasări, detasari, transferări

38

20.06

468.000

Deplasări interne, detasari, transferări

39

20.06.01

413.000

Deplasări in străinătate

40

20.06.02

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

41

20.11

60.000

Pregătire profesionala

42

20.13

265.000

Protecția muncii

43

20.14

10.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

44

20.25

7.000

Alte cheltuieli

45

20.30

3.070.000

Reclama si publicitate

46

20.30.01

20.000

Protocol si reprezentare

47

20.30.02

50.000

Chirii

48

20.30.04

80.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

49

20.30.30

2.920.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

50

51

17.500.000

Transferuri curente

51

51.01

17.500.000

Transferuri către instituții publice

52

51.01.01

2.500.000

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integrai sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

53

51.01.46

15.000.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

54

57

32.511.000

Asigurări sociale

55

57.01

0

Ajutoare sociale

56

57.02

32.511.000

Ajutoare sociale in numerar

57

57.02.01

26.497.000

Ajutoare sociale in natura

58

57.02.02

5.993.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

59

57.02.03

21.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60

59

903.000

Burse

61

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

62

59.40

903.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

63

64.02

111.232.000

Sanatate

64

66.02

33.037.000

CHELTUIELI CURENTE

65

01

33.037.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

66

10

17.150.000

Cheltuieli salariale in bani

67

10.01

16.458.000

Salarii de baza

68

10.01.01

13.478.000

Sporuri pentru condiții de munca

69

10.01.05

1.965.000

Indemnizație de hrana

70

10.01.17

600.000

Alte drepturi salariale in bani

71

10.01.30

415.000

Cheltuieli salariale in natura

72

10.02

257.000

Tichete de vacanta

73

10.02.06

257.000

Contribuții

74

10.03

435.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

75

10.03.07

435.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

76

20

727.000

Bunuri si servicii

77

20.01

147.000

Furnituri de birou

78

20.01.01

25.000

Materiale pentru curățenie

79

20.01.02

2.000

Piese de schimb

80

20.01.06

30.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

81

20.01.09

40.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

82

20.01.30

50.000

Medicamente si materiale sanitare

83

20.04

395.000

Medicamente

84

20.04.01

140.000

Materiale sanitare

85

20.04.02

200.000

Reactivi

86

20.04.03

35.000

Dezinfectanti

87

20.04.04

20.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

88

20.05

100.000

Uniforme si echipament

89

20.05.01

20.000

Alte obiecte de inventar

90

20.05.30

80.000

Deplasări, detasari, transferări

91

20.06

8.000

Deplasări interne, detasari, transferări

92

20.06.01

8.000

.Li®®

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Pregătire profesionala

93

20.13

65.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

94

20.25

2.000

Alte cheltuieli

95

20.30

10.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

96

20.30.30

10.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

97

51

15.000.000

Transferuri curente

98

51.01

15.000.000

Transferuri către instituții publice

99

51.01.01

0

Transferuri de la bugetele locale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru finanțarea sanatatii

100

51.01.46

15.000.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

101

59

160.000

Burse

102

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

103

59.40

160.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

104

66.02.06

15.000.000

Spitale generale

105

66.02.06.01

15.000.000

Servicii de sanatate publica

106

66.02.08

18.037.000

Asigurări si asistenta sociala

107

68.02

78.195.000

CHELTUIELI CURENTE

108

01

78.195.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

109

10

36.356.000

Cheltuieli salariale in bani

110

10.01

35.076.000

Salarii de baza

111

10.01.01

27.298.000

Sporuri pentru condiții de munca

112

10.01.05

4.208.000

Alte sporuri

113

10.01.06

330.000

Indemnizații de delegare

114

10.01.13

25.000

Indemnizație de hrana

115

10.01.17

2.815.000

Alte drepturi salariale in bani

116

10.01.30

400.000

Cheltuieli salariale in natura

117

10.02

235.000

Tichete de vacanta

118

10.02.06

235.000

Contribuții

119

10.03

1.045.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Contribuția asiguratorie pentru munca

120

10.03.07

1.045.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

121

20

6.085.000

Bunuri si servicii

122

20.01

1.702.000

Furnituri de birou

123

20.01.01

90.000

Materiale pentru curățenie

124

20.01.02

80.000

încălzit, iluminat si forța motrica

125

20.01.03

668.000

Apa, canal si salubritate

126

20.01.04

145.000

Carburanți si lubrifianti

127

20.01.05

39.000

Piese de schimb

128

20.01.06

40.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

129

20.01.08

200.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

130

20.01.09

210.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

131

20.01.30

230.000

Reparații curente

132

20.02

160.000

Hrana

133

20.03

100.000

Hrana pentru oameni

134

20.03.01

100.000

Medicamente si materiale sanitare

135

20.04

23.000

Medicamente

136

20.04.01

4.000

Materiale sanitare

137

20.04.02

10.000

Dezinfectanti

138

20.04.04

9.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

139

20.05

305.000

Uniforme si echipament

140

20.05.01

30.000

Lenjerie si accesorii de pat

141

20.05.03

5.000

Alte obiecte de inventar

142

20.05.30

270.000

Deplasări, detasari, transferări

143

20.06

460.000

Deplasări interne, detasari, transferări

144

20.06.01

405.000

Deplasări in străinătate

145

20.06.02

55.000

Cârti, publicații si materiale documentare

146

20.11

60.000

Pregătire profesionala

147

20.13

200.000

Protecția muncii

148

20.14

10.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

149

20.25

5.000

Alte cheltuieli

150

20.30

3.060.000

Reclama si publicitate

151

20.30.01

20.000

Protocol si reprezentare

152

20.30.02

50.000

Chirii

153

20.30.04

80.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

154

20.30.30

2.910.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

155

51

2.500.000

Transferuri curente

156

51.01

2.500.000

Transferuri către instituții publice

157

51.01.01

2.500.000

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

158

57

32.511.000

Asigurări sociale

159

57.01

0

Ajutoare sociale

160

57.02

32.511.000

Ajutoare sociale in numerar

161

57.02.01

26.497.000

Ajutoare sociale in natura

162

57.02.02

5.993.000

Tichete de cresa si tichete sociale pentru grădiniță

163

57.02.03

21.000

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

164

59

743.000

Burse

165

59.01

0

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

166

59.40

743.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

167

68.02.05

52.604.000

Asistenta sociala in caz de invaliditate

168

68.02.05.02

52.604.000

Prevenirea excluderii sociale

169

68.02.15

270.000

Ajutor social

170

68.02.15.01

270.000

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

171

68.02.50

25.321.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

172

68.02.50.50

25.321.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

173

96.02

0

REZERVE

174

97.02

0

EXCEDENT

175

98.02

0

DEFICIT

176

99.02

111.232.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI

1

8.245.000

CHELTUIELI CURENTE

2

01

7.864.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3

51

6.600.000

Transferuri curente

4

51.01

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

5

51.01.20

0

Transferuri de capital

6

51.02

6.600.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

7

51.02.28

6.600.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

8

58

1.264.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9

58.01

0

Finanțarea naționala

10

58.01.01

0

Programe din Fondul Social European (FSE)

11

58.02

1.020.000

Finanțarea naționala

12

58.02.01

820.000

Finanțarea externa nerambursabila

13

58.02.02

200.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

14

58.15

100.000

Finanțarea naționala

15

58.15.01

100.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

16

58.32

144.000

Finanțarea naționala

17

58.32.01

144.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

18

70

381.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

19

71

381.000

Active fixe

20

71.01

381.000

Construcții

21

71.01.01

0

Alte active fixe

22

71.01.30

381.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

23

64.02

8.245.000

Sanatate

24

66.02

6.700.000

CHELTUIELI CURENTE

25

01

6.600.000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

26

51

6.600.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Transferuri curente

27

51.01

0

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

28

51.01.20

0

Transferuri de capital

29

51.02

6.600.000

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

30

51.02.28

6.600.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

31

70

100.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

32

71

100.000

Active fixe

33

71.01

100.000

Construcții

34

71.01.01

0

Alte active fixe

35

71.01.30

100.000

Din total capitol

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi

36

66.02.06

6.600.000

Spitale generale

37

66.02.06.01

6.600.000

Servicii de sanatate publica

38

66.02.08

100.000

Asigurări si asistenta sociala

39

68.02

1.545.000

CHELTUIELI CURENTE

40

01

1.264.000

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

41

58

1.264.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

42

58.01

0

Finanțarea naționala

43

58.01.01

0

Programe din Fondul Social European (FSE)

44

58.02

1.020.000

Finanțarea naționala

45

58.02.01

820.000

Finanțarea externa nerambursabila

46

58.02.02

200.000

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

47

58.15

100.000

Finanțarea naționala

48

58.15.01

100.000

Fondul pentru relaîii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

49

58.32

144.000

Finanțarea naționala

50

58.32.01

144.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

51

70

281.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

52

71

281.000DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Active fixe

53

71.01

281.000

Construcții

54

71.01.01

0

Alte active fixe

55

71.01.30

281.000

Din total capitol

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

56

68.02.05

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

57

68.02.05.02

0

Prevenirea excluderii sociale

58

68.02.15

0

Ajutor social

59

68.02.15.01

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

60

68.02.50

1.545.000

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

61

68.02.50.50

1.545.000

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

62

96.02

0

REZERVE

63

97.02

0

EXCEDENT

64

98.02

0

deficit

65

99.02

8.245.000

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2019 DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CLUJ-NAPOCA

ANEXA 3 D LA HOTĂRÂREA NR.

137/2019


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

919.000

IV. SUBVENȚII

2

00.06

919.000

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

3

48.08

919.000

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

4

48.08.15

919.000

Prefinantare

5

48.08.15.03

919.000

TOTAL CHELTUIELI

6

1.056.246

CHELTUIELI CURENTE

7

01

1.056.246

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

8

58

1.056.246

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

9

58.01

0

Finanțarea naționala

10

58.01.01

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

11

58.15

656.246

Finanțare externa nerambursabila

12

58.15.02

656.246

Mecanismele financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

)

/ >/

13

58.31

330.000

Finanțare externa nerambursabila                                                           \q

14

58.31.02

330.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian^^-2021^^

15

58.32

70.000

Finanțare externa nerambursabila

16

58.32.02

70.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

17

70

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

18

64.08

1.056.246

Asigurări si asistenta sociala

19

68.08

1.056.246

CHELTUIELI CURENTE

20

01

1.056.246

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

21

58

1.056.246

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

22

58.01

0

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Finanțarea naționala

23

58.01.01

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

24

58.15

656.246

Finanțare externa nerambursabila

25

58.15.02

656.246

Mecanismele financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

26

58.31

330.000

Finanțare externa nerambursabila

27

58.31.02

330.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

28

58.32

70.000

Finanțare externa nerambursabila

29

58.32.02

70.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

30

70

0

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

31

68.08.50

1.056.246

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

32

68.08.50.50

1.056.246

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

33

96.08

0

REZERVE

34

97.08

0

EXCEDENT

35

98.08

0

DEFICIT

36

99.08

137.246

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

TOTAL CHELTUIELI

1

0

CHELTUIELI CURENTE

2

01

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

3

96.

0

REZERVE

4

97.

0

EXCEDENT

5

98.

0

DEFICIT

6

99.

0

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

SECȚIUNEA DEZVOLTARE

1

919.000

TOTAL VENITURI

2

00.01

919.000

IV. SUBVENȚII

3

00.06

919.000

Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020

4

48.08

919.000

J 7J7JB8B888®JMBiiEnsfflJ

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte programe comunitare finan?ate în perioada 2014-2020 (APC)

5

48.08.15

919.000

Prefinantare

6

48.08.15.03

919.000

TOTAL CHELTUIELI

7

1.056.246

CHELTUIELI CURENTE

8

01

1.056.246

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

9

58

1.056.246

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

10

58.01

0

Finanțarea naționala

11

58.01.01

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

12

58.15

656.246

Finanțare externa nerambursabila

13

58.15.02

656.246

Mecanismele financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

14

58.31

330.000

Finanțare externa nerambursabila

15

58.31.02

330.000

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

16

58.32

70.000

Finanțare externa nerambursabila

17

58.32.02

70.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

18

70

0

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

19

64.08

1.056.246

Asigurări si asistenta sociala

20

68.08

1.056.246

CHELTUIELI CURENTE

21

01

1.056.246

TITLUL X Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

22

58

1.056.246

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

23

58.01

0

Finanțarea naționala

24

58.01.01

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014 - 2020

25

58.15

656.246

Finanțare externa nerambursabila

26

58.15.02

656.246

Mecanismele financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

27

58.31

330.000

Finanțare externa nerambursabila

28

58.31.02

330.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Fondul pentru rela?ii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spa?iul Economic European ?i Norvegian 2014-2021

29

58.32

70.000

Finanțare externa nerambursabila

30

58.32.02

70.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

31

70

0

Din total capitol

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

32

68.08.50

1.056.246

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

33

68.08.50.50

1.056.246

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

34

96.08

0

REZERVE                           \

35

97.08

0

EXCEDENT

36

98.08

0

37

99.08

137.246MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA ECONOMICĂ


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2019

ANEXA 4 E LA HOTĂRÂREA NR.

137/2019


ÎNVĂȚĂMÂNT

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI

1

00.01

11.274.456

I. VENITURI CURENTE

2

00.02

11.274.361

C. VENITURI NEFISCALE

3

00.07

11.274.361

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

4

00.08

390.417

Venituri din proprietate

5

30.10

390.417

Venituri din concesiuni si închirieri                                                   yfo ?țțpr *

6

30.10.05

389.998

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

7

30.10.05.30

389.998

Alte venituri din proprietate

8

30.10.50

419

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII                                      |

9

00.09

10.883.944

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

10

33.10

10.834.931

Taxe si alte venituri in invatamant

11

33.10.05

267.964

Venituri din prestări de servicii

12

33.10.08

14.000

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

13

33.10.14

10.058.181

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

14

33.10.17

436.444

Venituri din contractele incheiate cu instituțiile de medicina legala

15

33.10.32

5.000

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

16

33.10.50

53.342

Amenzi, penalitati si confiscări

17

35.10

30.000

Alte amenzi, penalitati si confiscări

18

35.10.50

30.000

Diverse venituri

19

36.10

19.013

Alte venituri

20

36.10.50

19.013

II. VENITURI DIN CAPITAL

21

00.10

95

Venituri din valorificarea unor bunuri

22

39.10

95

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

23

39.10.01

95

TOTAL CHELTUIELI

24

13.549.000

CHELTUIELI CURENTE

25

01

13.256.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

26

10

930.000

Cheltuieli salariale in bani

27

10.01

903.000

Salarii de baza

28

10.01.01

831.000

Sporuri pentru condiții de munca

29

10.01.05

1.000

fond aferent plătii cu ora

30

10.01.11

63.000

Indemnizații de delegare

31

10.01.13

2.000

Indemnizație de hrana

32

10.01.17

5.000

Alte drepturi salariale in bani

33

10.01.30

1.000

Cheltuieli salariale in natura

34

10.02

3.000

Tichete de vacanta

35

10.02.06

3.000

Contribuții

36

10.03

24.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

37

10.03.07

24.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

38

20

12.326.000

Bunuri si servicii

39

20.01

961.000

Furnituri de birou

40

20.01.01

50.000

Materiale pentru curățenie

41

20.01.02

42.000

încălzit, iluminat si forța motrica

42

20.01.03

7.000

Apa, canal si salubritate

43

20.01.04

5.000

Carburanți si lubrifianti

44

20.01.05

47.000

Piese de schimb

45

20.01.06

6.000

Transport

46

20.01.07

18.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

47

20.01.08

38.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

48

20.01.09

90.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

49

20.01.30

658.000

Reparații curente

50

20.02

262.000

Hrana

51

20.03

10.157.000

Hrana pentru oameni

52

20.03.01

10.157.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Medicamente si materiale sanitare

53

20.04

8.000

Medicamente

54

20.04.01

6.000

Materiale sanitare

55

20.04.02

2.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

56

20.05

552.000

Lenjerie si accesorii de pat

57

20.05.03

91.000

Alte obiecte de inventar

58

20.05.30

461.000

Deplasări, detasari, transferări

59

20.06

69.000

Deplasări interne, detasari, transferări

60

20.06.01

64.000

Deplasări in străinătate

61

20.06.02

5.000

Cârti, publicații si materiale documentare

62

20.11

11.000

consultanta si expertiza

63

20.12

10.000

Pregătire profesionala

64

20.13

74.000

Protecția muncii

65

20.14

3.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

66

20.25

10.000

Alte cheltuieli

67

20.30

209.000

Reclama si publicitate

68

20.30.01

5.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

69

20.30.30

204.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

70

293.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

71

293.000

Active fixe

72

71.01

293.000

Construcții

73

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

74

71.01.02

105.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

75

71.01.03

33.000

Alte active fixe

76

71.01.30

155.000

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

77

64.10

13.549.000

Invatamant

78

65.10

13.549.000

CHELTUIELI CURENTE

79

01

13.256.000

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

80

10

930.000

Cheltuieli salariale in bani

81

10.01

903.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Salarii de baza

82

10.01.01

831.000

Sporuri pentru condiții de munca

83

10.01.05

1.000

fond aferent plătii cu ora

84

10.01.11

63.000

Indemnizații de delegare

85

10.01.13

2.000

Indemnizație de hrana

86

10.01.17

5.000

Alte drepturi salariale in bani

87

10.01.30

1.000

Cheltuieli salariale in natura

88

10.02

3.000

Tichete de vacanta

89

10.02.06

3.000

Contribuții

90

10.03

24.000

Contribuția asiguratorie pentru munca

91

10.03.07

24.000

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

92

20

12.326.000

Bunuri si servicii

93

20.01

961.000

Furnituri de birou

94

20.01.01

50.000

Materiale pentru curățenie

95

20.01.02

42.000

încălzit, iluminat si forța motrica

96

20.01.03

7.000

Apa, canal si salubritate

97

20.01.04

5.000

Carburanți si lubrifianti

98

20.01.05

47.000

Piese de schimb

99

20.01.06

6.000

Transport

100

20.01.07

18.000

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

101

20.01.08

38.000

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

102

20.01.09

90.000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

103

20.01.30

658.000

Reparații curente

104

20.02

262.000

Hrana

105

20.03

10.157.000

Hrana pentru oameni

106

20.03.01

10.157.000

Medicamente si materiale sanitare

107

20.04

8.000

Medicamente

108

20.04.01

6.000

Materiale sanitare

109

20.04.02

2.000

Bunuri de natura obiectelor de inventar

110

20.05

552.000

Lenjerie si accesorii de pat

111

20.05.03

91.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte obiecte de inventar

112

20.05.30

461.000

Deplasări, detasari, transferări

113

20.06

69.000

Deplasări interne, detasari, transferări

114

20.06.01

64.000

Deplasări in străinătate

115

20.06.02

5.000

Cârti, publicații si materiale documentare

116

20.11

11.000

consultanta si expertiza

117

20.12

10.000

Pregătire profesionala

118

20.13

74.000

Protecția muncii

119

20.14

3.000

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

120

20.25

10.000

Alte cheltuieli

121

20.30

209.000

Reclama si publicitate

122

20.30.01

5.000

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

123

20.30.30

204.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

124

70

293.000

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

125

71

293.000

Active fixe

126

71.01

293.000

Construcții

127

71.01.01

0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

128

71.01.02

105.000

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

129

71.01.03

33.000

Alte active fixe

130

71.01.30

155.000

Din total capitol

Invatamant preșcolar si primar

131

65.10.03

7.669.000

Invatamant preșcolar

132

65.10.03.01

7.669.000

Invatamant primar

133

65.10.03.02

0

Invatamant secundar

134

65.10.04

2.633.000

Invatamant secundar inferior

135

65.10.04.01

220.000

Invatamant secundar superior

136

65.10.04.02

2.413.000

Invatamant postliceal

137

65.10.05

615.000

Servicii auxiliare pentru educație

138

65.10.11

2.632.000

Internate si cantine pentru elevi

139

65.10.11.03

2.632.000

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod rând

Cod indicator

Program

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

140

65.10.50

0

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

141

96.10

0

REZERVE

142

97.10

0

EXCEDENT

143

98.10

0

DEFICIT

144

99.10

2.274.544

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

SECȚIUNEA FUNCȚIONARE

1

11.274.361

TOTAL VENITURI

2

00.01

11.274.361

I. VENITURI CURENTE

3

00.02

11.274.361

C. VENITURI NEFISCALE

4

00.07

11.274.361

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5

00.08

390.417

Venituri din proprietate

6

30.10

390.417

Venituri din concesiuni si închirieri

7

30.10.05

389.998

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de către instituțiile publice

8

3