Hotărârea nr. 135/2019

Hotărârea 135/2019 - Organizarea concursului între asociațiile de locatari/proprietari, sub genericul „CURĂȚENIE GENERALĂ”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind organizarea concursului între asociațiile de locatari/proprietari sub genericul “CURĂȚENIE GENERALĂ”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind organizarea concursului între asociațiile de locatari/proprietari sub genericul “CURĂȚENIE GENERALĂ” -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 165101 din 25.03.2019 al Direcției Generale Poliția locală prin care se propune organizarea concursului între asociațiile de locatari/proprietari sub genericul “CURĂȚENIE GENERALĂ” și susținerea materială a acelora care se remarcă în mod deosebit prin curățenie și ordine;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă organziarea concursului între asociațiile de locatari/proprietari sub genericul “CURĂȚENIE GENERALĂ”, în perioada 1 aprilie-21 iunie 2019.

(2) La concurs pot participa numai asociațiile de locatari/proprietari care efectuează lucrări de întreținere a spațiilor verzi, a parcărilor, terenurilor aferente imobilelor etc, aparținând domeniului public sau privat al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2 (1) Se aprobă alocarea sumei de 135.000 lei net, pentru premierea asociațiile de locatari/proprietari, clasate pe primele locuri în concursul sub genericul “CURĂȚENIE GENERALĂ”, după cum urmează:

 • - 20 premii I, fiecare în valoare de 2.000 lei;

 • - 20 premii II, fiecare în valoare de 1.500 lei;

 • - 40 premii III, fiecare în valoare de 1.000 lei;

 • - 50 de mențiuni, fiecare în valoare de 500 lei.

Total net: 135.000 lei.

 • (2) La înmânarea premiilor, vor fi acordate diplome “Clujul curat”, care vor certifica premiul obținut.

 • (3) Asociațiile de locatari/proprietari pot folosi banii primiți numai în scopul reparării, amenajării, refațadizării și efectuării lucrărilor necesare imobilului în care locuiesc sau aferente acestuia.

Art. 3 (1) Se aprobă constituirea comisiei de monitorizare-jurizare, care va fi formată din reprezentanți ai Consiliului local și reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului.

(2) Se mandatează Primarul municipiului Cluj-Napoca să desemneze membrii comisiei prin dispoziție.

Art. 4 Se aprobă Regulamentul de desfășurare a acțiunii, criteriile de stabilire a punctajului și calendarul de desfășurare, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia de monitorizare-jurizare și Direcția economică.

Nr. 135 din 2 aprilie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

ANEXA 1 la Hotărârea nr. 135/2019

Regulament pentru acordarea punctajului în cadrul concursului între asociațiile de locatari/proprietari sub genericul “CURĂȚENIE GENERALĂ”

 • I. Amenajare și curățenie spații verzi

a) gazon 1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținut

 • 2- parțial neîntreținut (2/3 neîntreținut, necurățat de deșeuri, necosit)

 • 3- parțial neîntreținut (1/2 curățat de deșeuri și necosit)

 • 4- curățat de deșeuri, necosit

 • 5- complet întreținut (curat și cosit)

b) sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori) 1-5 pct.

 • 1 - complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă)

 • 2 - parțial neplantat/semănat (2/3 tară iarbă, flori, arbori)

 • 3 - moderat plantat (1/2 plantat/semănat arbori, iarbă, flori)

 • 4 - parțial plantat (2/3 plantat arbori, flori, semănat iarbă)

 • 5 - complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)

c) gard viu 1-5 pct.

 • 1- complet neplantat/netoaletat

 • 2- parțial neplantat/netoaletat (2/3 neplantat sau netoaletat)

 • 3- moderat plantat/toaletat (1/2 plantat/toaletat bine)

 • 4- parțial plantat/toaletat (2/3 plantat/toaletat foarte bine)

 • 5- complet plantat/toaletat (lucrare efectuată cu grijă pe întreaga suprafață)

d) arbori toaletați 1-5 pct.

 • 1 - complet netoaletați

 • 2 - parțial netoaletați (2/3 netoaletați)

 • 3 - moderat toaletați (1/2 toaletați bine)

4- parțial toaletați (2/3 toaletați foarte bine, văruiți, protejați)

5 - complet toaletați (în întregime foarte bine toaletați, văruiți, protejați)

 • II. Amenajare și curățenie zonă parcări/garaje

a) zona parcări 1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținută (cu gunoi în zonă, praf, pământ, neamenajată)


 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din zona de parcări neamenajată și murdară)

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zonă este întreținută și amenajată bine)

 • 4 - parțial întreținută (2/3 din zonă este întreținută și amenajată bine)

 • 5 - complet întreținută (parcări foarte bine amenajate, curate)

b) zona garaje 1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținută (gunoi în jurul și pe acoperișul garajelor, garaje nevopsite)

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din zonă este cu gunoi, iar 2/3 din garaje sunt neîntreținute, nereparate, nevopsite)

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona cu garaje este bine întreținută, garajele fiind vopsite uniform)

 • 4- parțial întreținută (2/3 din zona de garaje este întreținută curat, cu garaje vopsite uniform)

 • 5- complet întreținută (întreaga zonă este amenajată corespunzător, toate garajele sunt vopsite uniform)

III. Amenajare și curățenie zonă de intrare în bloc 1-5 pct.

 • 1- complet neîntreținută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uși nevopsite, nereparate, adresă neînscripționată, lipsă avizier)

 • 2- parțial neîntreținută (2/3 din alei, geamuri, uși, etc. sunt neîntreținute)

 • 3- moderat întreținută (1/2 din zona aferentă intrării în bloc este întreținută bine)

 • 4- parțial întreținută (2/3 din zonă - geamuri, uși, alei, avizier, adresă -întreținută)

 • 5- complet întreținută (zonă foarte bine și permanent întreținută)

IV. Colectarea selectivă a deșeurilor la sursă - punctul gospodăresc 1-5 pct.

 • 1- colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă) realizată în proporție de la 10% până la 20%

 • 2- colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă) realizată în proporție de la 20% până la 40%

 • 3 - colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă) realizată în proporție de la 40% până la 60%

 • 4 - colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă) realizată în proporție de la 60% până la 80%

 • 5 - colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă) realizată în proporție de la 80% până la 100%

Comisia poate identifica și nota orice alte aspecte privind buna administrare și gospodărire a asociațiilor de proprietari/locatari.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

ANEXA 2 la Hotărârea nr. 135/2019

Calendarul

desfășurării concursului între asociațiile de locatari/proprietari sub genericul “CURĂȚENIE GENERALĂ”

Aprilie 2019

Aprobarea hotărârii privind concursul cu anexele - regulamentul de jurizare și calendarul desfășurării concursului - în Consiliul local.

Perioada 15.04.2019-30.04.2019

înscrierea la concurs a asociațiilor de proprietari.

Perioada 15.04.2019-31.05.2019

Efectuarea lucrărilor de curățenie de către asociațiile de proprietari.

Perioada 03.06.2019-14.06.2019

Etapa I de jurizare.

Comisia va efectua verificări la fiecare asociație înscrisă în concurs și va acorda note conform regulamentului de concurs.

Perioada 17.06.2019-21.06.2019

Etapa II de jurizare.

Președintele și vicepreședinții comisiei, precum și consilierii locali (membri în comisie) vor verifica primele 150 de asociații clasate pe baza notelor acordate și vor stabili ierarhia finală.

Primarul municipiului Cluj-Napoca va stabili, prin dispoziție, data înmânării premiilor și a diplomelor “Clujul curat”, reprezentanților asociațiilor de proprietari/locatari care se vor evidenția în cadrul acțiunii sub genericul “Curățenie Generală”.