Hotărârea nr. 134/2019

Hotărârea 134/2019 - Constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind constituirea echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 167.685 /803/26.03.2019 al Serviciului Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune aprobarea constituirii echipei mobile pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 13 și ale art. 35A1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioar și ale Ordinului MMJS nr. 2.525/7.12.2018 privind aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se constituie echipa mobilă pentru intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică identificate pe raza municipiului Cluj-Napoca în următoarea componență:

  • a) 3 reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială și Medicală (un coordonator și doi membri);

  • b) un reprezentant al Direcției Generale Poliția locală;

(2) nominalizarea membrilor echipei mobile prevăzute la alin. (1) se face prin dispoziție a primarului.

Art. 2. Transportul echipei mobile pentru a realiza intervenția în regim de urgență în cazurile de violență domestică se realizează cu mijlocul de transport al Direcției Generale Poliția locală.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală și Direcția Generală Poliția Locală.


Contrasemnează:


ecretarul ijtunicipiului,

Jr. Arffera ROSCA

Nr. 134 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)