Hotărârea nr. 133/2019

Hotărârea 133/2019 - Indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute Ia alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 139437 din 12 martie 2019 al Direcției impozite și taxe locale prin care se propune, în baza art. 491 alin. (1) și art. 493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru anul 2020, ținând cont de rata inflației de 4,6%;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 491 alin. (1) și art. 493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, precum și ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indexarea impozitelor și taxelor locale, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu rata inflației de 4,6%, începând cu 1 ianuarie 2020.

Nr. 133 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)