Hotărârea nr. 132/2019

Hotărârea 132/2019 - Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Supralărgire și Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

“Supralărgire și Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Supralărgire și Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca ” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 172401 din 27.03.2019 al Direcției Tehnice prin care se propune

aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul “Supralărgire și

Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca”;

în temeiul art. 44 alin.(l) din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare,

art. 5 alin.(4) și art. 7 alin.(4) din H.G. 907/2016 și art. 5 din Legea nr.255/2010 privind exproprierea pentru

cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin (l).și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de

investiții “Supralărgire și Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică, Direcția

Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.


Nr. 132 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA TEHNICĂ


Anexă la Hotărârea nr. 132/2019


CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

“Supralărgire și Modernizare strada Bună Ziua în municipiul Cluj-Napoca”

TITULAR: Municipiul Cluj-Napoca

BENEFICIAR: Municipiul Cluj-Napoca

AMPLASAMENT: Strada Bună Ziua este situată în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Lungime stradă:                                                       L = 1.161 ml

Profil proiectat - 3 benzi de circulație, două piste biciclete , două trotuare și zona verde

VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI:

19.758.582,25 LEI + TVA

Din care:

C+M:                                  15.765.608,83 LEI + TVA

VALOARE NECESARĂ EXPROPRIERI   1.692.676     LEI

• Durata de realizare a investiției: 12 luni

• Finanțarea investiției: buget local și alte surse constituite conform legii.