Hotărârea nr. 131/2019

Hotărârea 131/2019 - Numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 158.927/44.10 din 21.03.2019 al Direcției tehnice, prin care se propune numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de administrație la Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 507/2018 privind numirea administratorilor în Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Termoficare (R.A.T.) Cluj-Napoca, precum și ale Hotărârii nr. 74/2019 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca (R.A.) prin transformarea acesteia în societate pe acțiuni sub numele de Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A.;

Reținând procesul-verbal al comisiei de validare, în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă numirea domnului Călin-Vasile Foma, în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de administrație al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2, Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A. de numire a administratorului, conform art. 1 din prezenta hotărâre și contractul de mandat.

Art. 3. Se aprobă mandatarea domnului Emil Miron - director general al Societății Comerciale Termoficare Napoca S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Primarul municipiului Cluj-Napoca, Societatea Comercială Termoficare Napoca S.A. și Dire


Nr. 131 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi, prin vot secret)