Hotărârea nr. 130/2019

Hotărârea 130/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. Între Lacuri nr. 1, str. Crișului f.n.; beneficiară: S.C. Bea & Magda S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. între Lacuri nr. 1, str. Crișului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. între Lacuri nr. 1, str. Crișului EN. -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 36039 din 27.03.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. între Lacuri nr. 1, str. Crișului EN., beneficiară: S.C Bea &Magda S.R.L.

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 141 din 25.03.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Văzând declarația autentificată sub nr. 1282 din 27.03.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt 3S+P+Mez+5E+Er, str. Aurel Vlaicu nr. 26-30, str. între Lacuri nr. 1, str. Crișului F.N., beneficiară: S.C Bea & Magda S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • -  retragerea minimă față de limita estică: H/2 dar nu mai puțin de 3 m;

  • -  retragerea minimă față de limita vestică: H/2 dar nu mai puțin de 5 m;

  • -  retragerea minimă față de limita sudică: 5 m;

  • -  accesul pietonal: din strada Aurel Vlaicu;

  • -  accesul auto: dinspre strada între Lacuri;

  • -  staționarea vehiculelor (auto, velo): în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate la subsol, necesarul caiculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

  • -  echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. între Lacuri și pe str. Aurel Vlaicu.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Anterior emiterii autorizației de construire se va repoziționa și înscrie în sitemul integrat de cadastru și CF strada între Lacuri și suprafața de teren cuprinsă între strada între Lacuri și parcela care face obiectul P.U.D.-ului cu destinația de „alei și spații verzi”, iar imobilul cu nr. Cad. 317299 în suprafață de 112 mp va trece cu titlu gratuit în proprietate publică.

Anterior recepției imobilului mixt se va realiza la strat de uzură calea de acces (6m carosabil, l,5m - trotuare și locuri de staționare auto) dinspre strada între Lacuri spre parcela proprietate, se va amenaja terenul adiacent acesteia ca spațiu verde (plantații, mobilier urban, loc de joacă pentru copii) , în baza unui proiect de specialitate avizat în prealabil de Direcția Ecologie urbană - Serviciul Spații verzi, iar investițiile de pe spațiul verde amenajat (mobilier urban, echipamente de joacă pentru copii) vor fi preluate în patrimoniul Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.Secretarul municipiului,

AuroraNr. 130 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi).