Hotărârea nr. 129/2019

Hotărârea 129/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire hală P și corp de birouri P+3E, Calea Baciului nr. 1-3; beneficiară: S.C. Conexinstal S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire hală P și corp de birouri P+3E, Calea Baciului nr. 1-3

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hală P și corp de birouri P+3E, Calea Baciului nr. 1-3 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 80557 din 25.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hală P și corp de birouri P+3E, Calea Baciului nr. 1-3, beneficiară: S.C. Conexinstal S.R.L.;

Având în vedere avizul Arhitectului șef nr. 1252 din 28.01.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire hală P și corp de birouri P+3E, Calea Baciului nr. 1-3, beneficiară: S.C. Conexinstal S.R.L, pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D se propune construirea unei hale P și a unui corp P+3E cu funcțiune de birouri, alipit halei, precum și amenajarea incintei (circulații auto și pietonale, platforme de parcare, spații verzi);

-Amplasarea construcției (hală, corp birouri)pe teren'.

  • - retragerea față de limita laterală estică: min. 8 m;

  • - retragerea față de limita laterală vestică: min. 13 m;

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 9 m; -Circulațiile și accesele', acces auto și pietonal din Calea Baciului;

-Staționarea vehiculelor. în interiorul parcelei, locuri de parcare pentru autovehicule și biciclete amenajate la sol, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulament aferent P.U.G;

-Echiparea tehnico-edilitară'. completă pe Calea Baciului.

Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


reședințe de ședință,

an Ștefan Tarcea

< Secretarul municipiului,

Nr. 129 din 2 aprilie 2019 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi).