Hotărârea nr. 128/2019

Hotărârea 128/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Episcop Marton Aron nr. 23A; beneficiar: Huțan Eusebiu-Cătălin.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Episcop Marton Aron nr. 23A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Episcop Marton Aron nr. 23A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 46400 din 13.02.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str. Episcop Marton Aron nr. 23 A, beneficiar Huțan Eusebiu-Cătălin;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1142 din 11.12.2018 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârea nr. 118/2015, Hotărârea nr. 737/2017 și Hotărârea nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință unifamilială S+P+E, str.


Episcop Marton Aron nr. 23A, beneficiar Huțan Eusebiu-Cătălin, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita laterală estică: 3,5 m;

  • - retragerea față de limita laterală vestică: 6 m;

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 5 m.;

  • - circulațiile și accesele: din strada Episcop Marton Aron;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare la sol, necesarul de locuri de parcare calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul aferent P.U.G.;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Episcop Marton Aron.

în vederea lărgirii străzii Episcop Marton Aron, se va dezmembra fâșia de teren adiacentă aliniamentului cu adâncimea de 1,50 m și înscrie în C.F. cu titlul de „drum”. Terenul dezmembrat va avea acces public nelimitat iar în acest sens va fi prezentată o declarație autentică a proprietarului terenului, anterior emiterii autorizației de construire pe parcelă.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii A '' '   “                    1 : Urbanism.


Președinte de ședință, /c. Dxin Ștefan Tarcea

CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul munj/ipiului,

Jr. Aurora4yoșca

Nr. 128 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)