Hotărârea nr. 126/2019

Hotărârea 126/2019 - Aprobarea P.U.D. Construire două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E (hotel de apartamente), str. Traian Vuia nr. 194; beneficiară: S.C. Romdesign S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E (hotel de apartamente), str. Traian Vuia nr.194

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - Construire două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E (hotel de apartamente), str. Traian Vuia nr. 194 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 128428 din 15.03.2019 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E (hotel de apartamente), str. Traian Vuia nr.194, beneficiară: S.C. Romdesign S.R.L.;

Având în vedere Avizul Arhitectului șef nr. 1274 din 4.02.2019, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin prin Hotărârile nr. 118/2015, nr. 737/2017 și nr. 579/2018;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Artl. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E (hotel de apartamente), str. Traian Vuia nr. 194, beneficiară: S.C. Romdesign S.R.L., pe o parcelă proprietate privată.

Prin P.U.D se propune construirea a două imobile dedicate activităților economice de tip terțiar, respectiv corp 2S+P+Mez+4E+R (hotel) și corp S+P+Mez+4E ( hotel de apartamente).

  • - retragerea față de limitele laterale-, min. 4.5 m;

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 20 m;

  • - amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă : min. 20 m;

  • - accesul auto și pietonal: din strada Traian Vuia;

  • - staționarea vehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare auto amenajate la sol și subsol, locuri de parcare pentru biciclete amenajate la subsol, necesarul calculându-se conform Anexei 2 din Regulament;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe parcelă.

Suprafața de teren grevată de servitutea de utilitate publică instituită prin P.U.G la strada Traian Vuia va fi dezmembrată din parcela inițială, înscrisă în C.F cu destinația de „teren rezervat pentru servitute de utilitate publică” {conform Art. 25 revizuit din Regulamentul Local de Urbanism - Dispoziții generale, H.C.L. nr. 737 din 18.07.2017}.

Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia.


Art.2. -Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art.3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de UsljaniXXn. Președinte de șed)


. Dan Ștefan Tar

OKTRASEMNEAZĂ:

etarul municipiului.

Nr. 126 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)