Hotărârea nr. 125/2019

Hotărârea 125/2019 - Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent ap. nr. 3 din blocul 1C.

CONSITIUL LOCAL AL MUNTCIPTUTA7I

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, teren aferent apartamentului nr. 3 din blocul IC

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, slr. Buuugi nr. IA. teren aferent apartamentului nr. 3 din blocul IC - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 167082 din 25.03.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin caro se propune transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA. teren aferent apartamentului nr. 3 din blocul IC., in favoarea noului proprietar al construcțiilor;

Reținând prevederile T.cgii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Hotărârii nr. 448/1999, ale Hotărârii nr. 73.3/1999 si ale Hotărârii nr. 94/2001:

’ > '

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit di spo zi ți uni lor ari. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă transmiterea dreptului dc concesiune pc durata existenței construcției asupra, suprafeței de 12,07 mp., parte din terenul de sub construcție, în suprafață dc 225 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 280000 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 145493), sub nr. topo. 23404/5, 23405/5, în favoarea doamnei Danciu Camelia, având C.N.P.                , începând cu data dc 07.06.2006, urmare dobândirii în proprietate,

a apartamentului nr. 3, în baza contractului dc vânzare-cumpărarc, autentificat prin încheierea nr. 771 din 07.06.2006, și încheierea dc rectificare nr. 28 din 19.02.2019.

Art.2. Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune pe o durată, de 49 ani asupra suprafeței de 52,69 mp., parte din terenul pentru alei și spații verzi, în suprafață de 4.101 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. IA, înscris în C.F. nr. 268565 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 143808). sub nr topo. 23404/7, 23405/7, în favoarea doamnei Danciu Camelia, având C.N.P. 2760813120712, începând cu data dc 07.06.2006, urmare dobândirii în proprietate, a apartamentului nr. 3, în baza contractului de vânzare-cumpărare, autentificat prin încheierea nr. 771 din 07.06.2006.

Art.3, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 125 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)