Hotărârea nr. 124/2019

Hotărârea 124/2019 - Trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de Asistență Socială și Medicală.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Olăh Emese, Mihaela-Rodica Suciu, Florin Valentin Gliga și Dan Ștefan Tarcea;

Analizând Referatul nr. 161810/45/22.03.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86 și darea acestuia, în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală;

Reținând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art. 867-870 Cod civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și includerea în Anexa 4 - Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, la Hotărârea nr. 133/2005 cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul „Alte imobile de utilitate publică”, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 86, identificat prin nr. topo. 12976/1/LXXXVI, compus din: patru camere, hol în comun, în cotă de 19,26/100, respectiv 43 mp., cu ap. 84, 85, 88 și 93, cu suprafața utilă de 271mp., cu părți indivize comune în cotă de 2,73/100 parte, înscrise în CF colectivă nr. 138480, imobil înscris în CF nr. 250671-C1-U31 Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă darea în folosință gratuită, Direcției de asistență socială și medicală, a imobilului identificat la art. 1, în baza unui protocol de predare-primire, pe perioada desfășurării activității specifice.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 124 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)