Hotărârea nr. 123/2019

Hotărârea 123/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Traian din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Traian din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Traian din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 171227 din 27.03.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Traian din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr. topo. 9571, teren în suprafață de 13546 mp., și a imobilului identificat cu nr. topo. 9679/1/1, teren în suprafațăde 6706 mp., astfel:

 • - imobil cu nr topo. nou. 9571/1, teren în suprafață de 200 mp., care se reînscrie în CF nr. 263695 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 9571/2, teren în suprafață de 13346 mp., care se va trasnscrie în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Traian;

 • - imobil cu nr. topo. nou 9679/1/1/1, teren în suprafață de 137 mp., care se reînscrie în CF nr. 295272 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 9679/1/1/2, teren în suprafață de 6569 mp., care se va transcrie în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Traian.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Traian, cu suprafața măsurată de 19915 mp, provenind din CF nr. 263695 Cluj-Napoca, nr. topo. 9571/2 și CF nr. 295272 Cluj-Napoca, nr. topo. 9679/1/1/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Traian din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.Contrase

Secretarul/hunicipiu


a

Nr. 123 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 123/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

AMPLASAMENT:

Strada TRAIAN, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

9

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBtLIARĂ CLUJ-NAPOCA

* DECLARAȚIE

< <

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire Ia falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost infonnat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 199'15 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar


(semnătura)Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 263695 Cluj-Napoca

A. Partea I. Descriere® jmobî'uloi

TEREN Intravilan


Nr. Ce vechi:1473


Adresa; Loc. Cluj-Napoca, Calea iraianjud. Cluj

Nr.

Ort

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observați? / Referințe

Ai

Top: 9571

13.546

B. Partea OL Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și aite drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEcomasație, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF1473)

B2

totodată acest imobil se abnotează din această carte funciară , neformând obiect de circulație publică .

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anex® Nr. 1 La Partea E
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top:9571

13.546

(

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL _______ Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință.

Intra ] SuplăiQLG vilan j (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA j 13.546

-

9571

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitai, prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpt.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

29/10/2018, 13:08


ANC1H


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


CARTE FUNCIARĂ NR. 295272
COPIE

Carte Funciară Nr. 295272 Cluj-Napcka

A. Partea I. Descriere^ imobilului

Mi. CF vechi. 147


TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Tiaian, Jud. Cluj

Nr. C rt

iMr. cadssțTâs Nr. topografic

Suprafața'1 (mp )

observații / Referințe

AI

Top: 9679/1/1

6.706

Strada Tmian

1

B. Partea II, Proprietari și acte

înscrieri privitoare îa dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

7658 / 30/11/1957

Act

Bl

ir. plan de împărțire 3480/1957 emis de Sfatul Popular al orașului Cluj;

întabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala;              Â1

.1/1,.. cota Inițiala 1/1            _.. . _........ .     ...

1) ORAȘUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

'95903 / 29/05/2018

Act Administrativ nr. 243344, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Cluj-Napoca: Act Administrativ nr. 63103, din 10/04/2018 emis de BCPI CLUJ- NAPOCA: Act Administrativ nr. 63107. din 10/04/2018 emis de BCPI CLUJ-NAPOCA, Act Administrativ nr. 486, din 14/05/2018 emis de CONSILIUL LOCAL AL MUMIClPIUt.L,' CLUJ-NAPOCA; Act Administrativ nr. 243389, din 17/05/2018 emis de Primăria Municipiului Chij-Naouca;

'•Se diminuează suprafața imobilului înscris în cartea funciară nr.              Al

B2 295272 Cluj-Napoca de la 6881 mp la 6706 mp. diferența de 175 mp

fiind înscrisă în cartea funciară nr. 330554 Clui-Napoca

C, Partea HI. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document caic conține date cu cai acte; personal, protejate de prcvcd&ilc- Lojii Ni 62//2001

epay .ancpi.ro

Carte Funciară Nr. 295272 Comuna/Oraș/Municipiu: Uuj-Napoca hnexa Nr. 1 La Partea I

Teren *

Nr cadastral

Suprafața (mp)®

Observații / Referințe       ♦

Top: 9679/1/1

' 6.706

Strada Traian

‘ Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.                             t

<                                                                                                                                                                                 If

*                                    DETALII LINIARE IMOBIL


I./i'r.Vrtr O f/f țh-uțl tl iti<\<t                 ii foct r o 77


Date referite»’

Mi Ci‘.

Categorie folosință

Intra

Vilei H

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1      altele

DA

6.706

9679/1/1

/di?*-. 'Wlos'4/J,?Q\


\Q <JT%.

CON


Q

O

rtJ

JF      <'O /

o

- ■ -

<

JTTWî CU

■$7

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Traian, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

9571/2, 9679/1/1/2

Nou

Strada Traian

19915

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 19915 mpNr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

263695

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

9571

-

13546

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

295272

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

9679/1/1

-

6706

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

20252

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

263695

(Nr. CF. vechi 1473)

9571/1

-

200

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

9571/2

-

13346

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

295272

(Nr. CF. vechi 1473)

9679/1/1/1

-

137

ORAȘUL CLUJ

Nu sunt

Nou

9679/1/1/2

-

6569

ORAȘUL

CLUJ

Nu sunt

Data: Martie 2019

Nr. Pct.

X

Im]

Y

[m]

1

588248.6370

392890.3640

2

588248.8280

392911.2220

3

588249.7782

392921.4300

4

588251.0252

392932.2370

5

* 588253.6140

392949.1470

6

588255.3595

392956.5767

7

588247.2330

392948.5960

8

58824.3.0194

392944.4285

9

588241.7247

392943.1981

10

588235.8638

392937.3462

LI

588230.5783

392931.7143

12

588217.3688

392915.4909

13

588206.7624

392900.0010

14

588194.8954

392880.5980

15

588182.6393

392860.4563

16

588171.2862

392842.7579

17

588158.6813

392826.0076

18

588147.9415

392813.9551

19

58S 133.4877

392799.8775

20

588118.6856

392785.9942

21

588101.7435

392771.4623

22

588086.2962

392760.2311

23

588063.2241

392744.5891

24

588048.2805

392734.8918

24'

588046.5662

3927.33.8550

25

588032.5014

392724.6474

26

588021.4675

392717.1309

27

588002.5231

392705.2074

28

587997.4573

392701.9399

29

587997.2498

392702.3631

30

587991.6100

392698.7700

31

587976.8100

392689.1900

32

587970.6700

392685.2600

33

587960.4200

392678.8100

34

587952.0500

392673.7700

35

587921.6900

392655.8700

36

587917.9200

392654.3800

37

587913.0390

392653.3140

40

58791 1.4950

392651.8347

41

587910.6050

392650.9570

42

587909.7273

392651.8470

43

587904.2330

392649.2160

44

587901.4960

392648.5350

45

587896.3440

392647.3370

46

587892.8850

392646.4930

47

587888.0530

392645.6740

48

587887.7430

392645.5850

49

587882.7450

392644.2960

50

587877.2600

392642.6800

51

587874.4199

392642.0829

52

587874.3300

392641.4400

53

587865.6000

392638.9000

54

587859.6300

392637.1200

55

587857.0190

392636.6940

56

587852.6173

392635.3439

57

587852.6384

392635.2352

58

587843.4180

392632.7050

59

587838.7169

392631.1361

60

587838.7290

392630.6590

61

587835.1990

392629.6190

62

587830.6090

392628.1810

63'

587825.7190

392626.6890

63

587825.6469

392626.9931

64

587818.7180

392625.1160

65

587811.2130

392623.1400

66

587804.8980

392621.4620

67

587800.9770

392620.4300

68

587794.5200

392618.8400

69

587786.7360

392617.0020

70

587781.3040

392615.3420

71

587781.2896

392615.4599

72

587775.3260

392614.1970

73

587770.2960

392613.1060

74

587770.0400

392613.1300

75

587767.4027

392612.2722

76

587767.4310

392612.1440

77

587762.9690

392611.2590

78

587762.9096

392611.5416

79

587758.0220

392610.5170

80

587758.0179

392610.5899

81

587753.1420

392610.3160

82

587753.1159

392610.6998

83

587750.3880

392610.5140

84

587750.0746

392610.4976

85

587750.0490

392610.2820

86

587746.9700

392610.0890

87

587745.9410

392609.7990

88

587735.9962

392609.4244

89

587731.2280

392609.1540

90

587731.3522

392607.5624

91

587719.3328

392606.2693

92

587714.2690

392606.1030

93

587709.8330

392605.9740

94

587705.4000

392605.9210

95

5877O3.7S3O

392605.8670

96

587700.7640

392605.8410

97

587698.7100

392605.7810

98

587694.6363

392605.S363

99

5S7694.6350

392605.7410

100

587694.4740

392605.7010

101

587686.3420

392605.5040

102

587681.3460

392605.6500

103

587675.3580

392604.9770

104

587669.6038

392604.7269


Data: Martie 2019


Inventar de coordonate


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Traian, Municipiul Cluj- Napoca, județul Qluj


> U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


105

587669.6110

392604.5570

106

587665.1840

392604.3830

107

587665.1793

392604.5195

108

587660.2100

392604.4100

108'

587659.4564

392604.3883

109

587655.3500

392604.2700

110

587655.3460

392604.0900

111

587650.1460

392603.7870

112

587647.5090

392603.6530

113

587642.556(1

392603.3950

114

587637.3790

392603.1600

115

587635.8780

392604.7160

116

587618.5770

392602.8274

117

587567.0042

392597.2894

118

587566.8380

392599.1320

119

587541.4017

392596.3259

120

587541.4560

392595.8530

121

587539.7102

392595.5299

122

587539.9030

392594.5010

123

587532.9203

392593.5644

124

587530.3300

392593.2480

125

587525.6359

392592.6484

126

587519.0660

392591.8677

127

587513.7063

392591.1562

128

587509.3337

392590.6410

129

587503.4100

392589.9020

130

587498.4200

392589.2160

132

587492.2150

392588.2350

133

587489.7750

392587.7990

134

587485.1700

392587.2610

135

587459.3400

392582.9130

136

587451.1440

392581.7470

137

587447.6770

392581.3420

138

587443.8130

392580.8100

139

587443.5940

392580.7950

140

587440.0950

392580.0860

141

587440.0330

392580.1260

142

587434.6290

392579.2440

143

587434.6130

392579.3828

144

587425.3200

392577.8900

145

587421.0500

392577.3000

146

587420.7800

392577.2180

147

587420.6590

392577.5380

148

587415.0730

392576.2400

149

587413.9450

392576.0470

150

587408.7100

392575.2390

151

587405.3110

392574.6144

152

587405.4320

392574.1810

153

587398.3321

392572.7482

154

587395.1110

392572.0915

157

587391.0678

392571.1917

158

587390.8429

392571.4929

159

587380.2500

392568.8760

160

587376.6580

392567.8970

161

587367.0300

392565.0750

162

587362.7580

392563.8780

163

587361.2132

392563.3672

164

587361.2990

392563.0690

165

587354.8170

392560.7950

166

587353.1140

392560.0670

166'

587353.1966

392559.8106

167

587348.8430

392558.4090

169

587340.5460

392555.4500

170

587335.1250

392553.3610

171

587333.8640

392552.8230

172

587332.1420

392551.5550

173

587327.7880

392548.3090

174

587322.4450

392544.1350

175

587322.4680

392544.0750

176

587320.6860

392542.5890

177

587317.9080

392540.3630

178

587314.4210

392537.4670

179

587304.6140

392528.6320

180

587301.4880

392526.0090

181

587298.0999

392522.7157

182

587294.3440

392518.9470

183

587291.0600

392515.1440

184

587289.9410

392513.9370

185

587289.1520

392513.0940

186

5872S3.7050

392507.1420

187

587282.9560

392506.2980

188

587281.8253

392505.1654

189

5872S 1.8980

392505.1020

190

587281.6630

392504.8560

191

587269.8240

392495.7840

192

587267.9530

392494.1440

193

587264.8450

392490.6390

194

587260.9950

392486.3390

195

587257.4040

392482.3830

196

587254.5240

392479.1620

197

587251.9650

392476.7900

198

587266.9160

392464.8780

199

587266.718(1

392466.2150

200

587266.6040

392466.4560

201

5S7266.4890

392466.9140

202

587266.6470

392467.68S0

203

587280.3570

392483.3320

204

587280.4410

392483.5990

205

5S7281.4600

392484.7590

206

587284.9180

392488.7150

207

587287.1690

392491.2420

208

587289.9750

392494.3190

209

587290.2690

392494.7470

210

587291.3690

392495.8860

211

587291.9850

392496.5810


212

587296.5030

392501.2840

213

587299.8290

392504.4130

214

587300.5090

392505.0560

215

587304.9170

392509.4650

216

587308.9650

392513.650(1

217

587311.5980

39251 (£0380

218

*587313.3060

392517.4460

219

587314.8860

392518.6940

220

587319.4270

392522.5800

221

587322.5170

392525.0370

222

587323.8610

-țiy’525 3520

223

587325.6180

392525.6860

224

587329.1810

392525.2580

225

587343.6390

392534.2740

226

587343.9250

392534.4300

227

587348.0930

392536.2950

228

587349.5800

392536.9120

229

587358.4930

392540.4140

230

587355.9900

392546.7540

231

587363.2940

392549.6350

232

587364.1480

392549.6630

233

587367.3210

392550.641(1

234

587368.4563

392549.5088

235

587373.3210

392550.8710

236

587378.2990

.392552.3850

237

5S7390.2340

392556.1360

238

587390.3840

392556.0680

239

587390.1639

392553.9920

240

587394.2750

392554.4520

241

587394.4470

392553.3440

242

587395.2860

392553.3790

243

587400.6240

392554.0900

244

587405.0470

392554.7940

245

587413.1110

392556.0760

246

587415.6780

392556.4410

247

587416.8680

392556.5590

248

587417.0700

392556.2000

249

587417.1330

392556.0500

250

587421.7040

392557.1170

'251

587421.7389

392556.9615

252

587427.7130

392558.2820

253

587427.8000

392560.3050

254

587431.6740

392560.6860

255

587433.9580

392560.8420

256

587439.5168

392561.4576

257

587439.5320

392561.6130

258

587450.6950

392562.6440

259

587452.5330

392562.8140

260

587456.4450

392563.2580

261

587465.7240

392564.3340

262

587465.8740

392563.6260

263

587470.8160

392564.3330

264

587472.0990

392564.3690

265

587486.1800

392566.2690

266

587517.6700

392570.5800

267

587553.1020

392575.1870-

268

587571.1030

392577.9140

269

587582.7680

392579.4090

270

587586.4100

392579.7670

271

587592.3500

392580.3660

272

587592.3870

392580.3310

27.3

587594.9250

392580.5140

274

587597.8180

392580.7150

275

587601.5170

392581.0140

276

587601.8244

392581.2043

277

587616.1297

392582.0426

278

587616.1150

392582.2930

279

587620.9280

392582.5270

280

587620.9335

392582.4223

281

587626.6190

392582.6570

282

587626.8321

392582.6671

283

587626.8210

392582.8913

284

5876.31.6950

392583.2650

285

587631.7065

392583.1154

286

587635.6840

392583.4160

287

587638.4110

392583.6320

288

587645.1084

392584.1612

289

587645.1030

392584.2330

290

587650.0110

392584.6650

291

587650.4350

392584.8350

292

587650.5890

392585.1230

293

587661.2140

392585.8760

294

587661.4150

392585.4310

295

587663.5160

392585.5420

296

587668.1100

392585.9400

297

587668.1226

392585.7910

298

587673.2840

392586.2270

299

587673.3042

392586.0056

300

587679.7430

392586.5810

301

587685.0260

392586.8730

302

587685.1400

392586.7600

303

587695.5100

392587.7000

304

587698.2010

392587.9290

305

587698.2460

392587.9320

306

587704.5990

392588.5670

307

587704.6128

392588.3657.-

308

587704.8660

392588.3830

309

587707.9200

392588.5390'

310

587708.1970

392588.5530

311

58770S.2040

392588.7070

312

587712.382(1

392588.9660

313

587712.3850

3925St.W4(l

314

587712.8660

392588.8-580

315

587718.S370

392589.1'57(1

316

587722.7827

39258953963317

587722.7730

392589.5570

318

587726.9920

392589.8510

319

587730.5200

392590.0770

320

587736.7180

392590.6660

321

587738.3670

392590.7520

322

587740.3920

392590.9120

323

587746.642(1

392591.2S3O

324

587749.1950

392591.4480

325

587754.2210

392591.8090

326

587755.7480

392591.8990

327

587758.3550

392592.10S0

328

587763.624(1

392592.3850

329

587766.1730

392592.5550

330

587769.280(1

392592.9190

331

587770.82(10

392593.0700

332

587776.6410

392593.5350

333

587782.0050

392593.8530

334

587789.8900

392594.4560

335

587795.0860

392594.9400

336

587800.8691

392596.8601

337

587800.6720

392598.2880

338

587806.5860

392600.1210

339

587815.651(1

392607.2820

340

587816.7830

392610.1090

341

587824.1770

392612.5020

342

587841.2270

392617.6420

343

587845.5850

392619.0080

344

587852.3090

392620.6090

345

587855.5360

392621.7290

346

587856.6310

392622.1390

347

587857.7150

392622.4700

348

587859.5330

392623.0250

349

587861.4460

392623.6080

350

587863.2630

392624.1630

351

587865.9810

392624.993(1

352

587868.6890

392625.8140

353

587871.3910

392626.6290

354

587874.9520

392627.7030

355

587877.5800

392628.1200

356

587882.9600

392628.1700

357

587888.2400

392627.6400

358

587892.4260

392627.2660

359

587894.0240

392627.0310

360

587898.6330

392625.7640

361

587903.8140

392624.3510

362

587913.9660

392631.2150

363

587914.7390

392633.3160

364

587914.3920

392634.8100

365

587914.7400

392637.3360

366

587916.4370

392639.1380

367

587918.6160

392640.3410

368

587923.3220

392642.1130

369

587927.2150

392643.7600

370

587934.1610

392646.6600

371

587941.1050

392650.4260

372

587944.4420

392652.5150

373

587955.6640

392659.4400

374

587958.9660

392662.4130

375

587970.6090

392669.9250

376

587972.1450

392670.9580

377

587985.1690

392679.2720

378

587990.1860

392682.5610

379

587991.0100

392683.0730

380

588005.7930

392692.6210

381

588017.3760

392699.9790

382

588021.0460

392702.3420

383

588021.8210

392702.8700

384

588025.5510

392705.3060

385

588039.8250

392714.4550

386

588041.4230

392715.4630

387

588052.7330

392722.7750

388

588058.1150

392726.2460

389

588062.7740

392729.2630

390

588069.6080

392733.6830

391

588070.4650

392734.2690

392

588082.1320

392741.7800

393

588082.9500

392742.3200

394

588086.1460

392744.2640

395

588087.7280

392745.0250

396

588089.3870

392745.0250

397

588106.9960

392753.3050

398

588109.3500

392756.4620

399

588116.4440

392763.1 170

400

588129.0790

392774.9020

401

588144.9810

392789.7140

402

588148.9500

392793.4610

403

588160.1450

392804.6380

404

588170.0140

392816.4840

405

588173.7960

392821.1660

406

5S8176.2440

392824.2060

407

588179.9050

392829.1740

408

588182.8872

392833.2350

409

588192.8961

392847.38’38'.

0

588200.4361

39285.8^'87

1

5882104059

.392872.6181

5.2

588213.81'70

'>3-92877.6340

-■4-3 ■

588220.5W

■Ț392895.3210

4 4>

\588233.58Xa

3928,92>,9S9D


întocmit SC DAMAR


Calculul Suprafețelor


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Traian, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


I Dr

Nr Pct

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[tn]

Y [m]

1 588248.637

0 392890.364

)    20.859

2 588248.S28

0 392911.222

1     10.252

3 588249.771

2 392921.430

)     10.879

4 588251.025

2 392932.237

17.107

5 588253.614

) 392949.147

7.632

6 588255.359

392956.576

11.390

7 588247.233

) 392948.596

5.926

588243.019

392944.428

1.786

588241.724

392943.198

8.282

1

) 588235.863

1 392937.346

7.724

1

588230.578

.392931.714.

20.921

1

588217.368

392915.490'

18.773

1

588206.762

392900.0011

22.744

1

588194.895

392880.5981

23.578

1

588182.639

392860.4563

21.027

1

588171.286

392842.7579

20.96.3

1

588158.6X1

392826.0071'

16 143

1

588147.941

392813.9551

20.177

1<

588133.487

.392799.8775

20.294

2

588118.6851

392785.9942

22.321

2

588101.7435

392771.4623

19.099

22

588086.2962

392760.2311

27.875

1     23

588063.224

392744.5891

17.814

24

588048.2805

392734.8918

2.003

24

588046.5662

392733.8550

16.811

25

588032.5014

392724.6474

13.351

26

588021.4675

392717.1309

22.384

27

588002.5231

392705.2074

6.028

28

587997.4573

392701.9399

0.471

29

587997.2498

392702.3631

6.687

30

587991.6100

392698.7700

17.630

31

587976.8100

392689.1900

7.290

32

587970.6700

392685.2600

12.111

33

587960.4200

392678.8100

9.770

34

587952.0500

392673.7700

35.244

35

587921.6900

392655.8700

4.054

36

587917.9200

392654.3800

4.996

37

587913.0390

392653.3140

2.138

40

587911.4950

392651.8347

1.250

41

587910.6050

392650.9570

1.250

42

587909.7273

392651.8470

6.092

43

587904.2330

392649.2160

2.820

44

587901.4960

392648.5350

5.289

45

587896.3440

392647.3370

3.560

46

587892.8850

392646.4930

4.901

47

587888.0530

392645.6740

0.323

48

587887.7430

392645.5850

5.162

49

587882.7450

392644.2960

5.718

50

587877.2600

392642.6800

2.902

51

587874.4199

392642.0829

0.649

52

587874.3300

392641.4400

9.092

53

587865.6000

392638.9000

6230

54

587859.6300

392637.1200

2.646

55

587857.0190

392636.6940

4.604

56

5S7852.6I73

392635.3439

0.111

57

587S52.6384

392635.2352

9.561

58

587843.4180

392632.7050

4.956

59

587838.7169

392631.1361

0.477

60

587838.7290

392630.6590

3.680

1 61

5878.35.1990

392629.6190

4.810

62

587830.6090

392628.1810

5.113

63’

587825.7190

392626.689(1

0.313

63

587825.6469

392626.9931

7.179

64

587818.7180

392625.1160

7.761

65

587811.2130

392623.1400

6.534

66

587804.8980

392621.4620

4.055

67

587800.9770

392620.4300

6.650

68

587794.5200

392618.8400

7.998

69

587786.7360

392617.0020

5.680

70

587781.3040

392615.3420

0.119

71

587781.2896

392615.4599

6.096

72

587775.3260

392614.1970

5.147

73

587770.2960

392613.1060

0.257

74

587770.0400

92613.1300

2.773

75

587767.4027

92612.2722

0.131

!      76

87767.4310

92612.1440

4.549

77

87762.9690

92611.2590

0.289

78

87762.9096

92611.5416

4.994

79

87758.0220

92610.5170

0.073

80

87758.0179

92610.5899

4.884

81

87753.1420

92610.3160

0.385

82

87753.1159

92610.6998

2.734

83

87750.3880

92610.5140

0.314

84

87750.0746

92610.4976

0.217

85

87750.0490

92610.2820

3.085

86

87746.9700

92610.0890

1.069

87

87745.9410

92609.7990

9.952

88

87735.9962 3

92609.4244

4.776

89 5

87731.2280 3

92609.1540

1.596

90 5

8 7 731.3522 3

92607.5624

12.089

91 5

87719.3328 3

92606.2693

5.067

92 5

87714.2690 3

92606.1030

4.438

93 5

87709.8330 3

92605.9740

4.433

94 5

87705.4000 3

92605.9210

1.618

95 5

S7703.7830 3

926 05.8670

3.019

96 5

87700.7640 3

92605.8410

2.055

97 5

87698.7100 3

92605.7810

4.074

98 5

■7694.6363 3

92605.8363

0.095

99 5

7694.6350 3

92605.7410

0.166

100 5

7694.4740 3

2605.7010

8.134

101 5

7686.3420 3

2605.5040

4.998

102 5

7681.3460 3

2605.6500

6.026

103 5

7675.3580 3

2604.9770

5.760

104 5

7669.6038 3

2604.7269

0.170 1


1

5 587669.61

0 392604.557

J        4.4.'

)

2

5 587304.91'

0 392509.465

)      5.82

2 1

1

6 587665.184

0 392604.383

)      0.13

7

2

6 587308.965

0 392513.650

)      3.55

5            f

32

587746.642

) 392591.283

)      2.558

1

7 587665.179

3 392604.519

4.97

1

2

7 587311.598

0 392516.038

) 2.21

4

32

587749.195

) 392591.448

)      5.039

1(

8 5S7660.210

0 392604.411

1      0.75

2

8 587313.306

0 392517.446

2.01

3

32

5S7754.221

1 392591.809

)      1.530

10

8' 587659.456

4 392604.388

4.11

2

9 587314.886

0 392518.694

5.97

7

32

587755.748

) 392591.899

)      2.615

11

9 587655.351

) 392604.270

) 0.18

)

22

0 587319.427

0 392522.580

3.94

*

32

587758.355

392592.108

I      5.276

1

0 587655.346

0 392604.090

)      5.20

22

1 587322.517

) 392525.037

1.38

)

32

587763.624

392592.385

1     2.555

1

1 587650.146

) 392603.787

)      2.64

)

22

2 587323.861

) 392525.352

1.78

32

587766.173

) 392592.555

3.128

1

2 587647.509

) 392603.653

l      4.96

)

22

3 587325.618

) 392525.686

3.58

33

587769.280

392592.919

1.547

11

3 587642.556

) 392603.395

5.18

22

4 587329.181

> 392525.258

17.03

33

587770.820

392593.070

5.840

11

4 587637.379

) 392603.160

2.16

5 587343.6.39

1 392534.274

0.32

33

587776.641

392593.535

5.373

11

5 587635.878

l 392604.716

17.40

6 587343.925

1 392534.4301

4.56

33

587782.005

392593.853

7.908

11

6 587618.577

1 392602.827

51.86

22

7 587348.09.3

) 392536.2951

1.61

33

587789.890

392594.456

5.218

11

587567.004

392597.289

1.85

22

1 587349.580

) 392536.9PI

9.57

33

587795.086

'92594.940

6.094

11

587566.838

392599.132

25.59

22

587358.493

392540.4141

6.81

33

587800.869

392596.860

1.441

11

) 587541.401

392596.325'

0.476

) 587355.990

392546.7541

7.85

33

587800.6721

392598.2881

6.192

12

) 587541.456

392595.8531

1.77.

23

587363.294

392549.6351

0.85

33c

587806.5861

392600.1211

11.552

12

587539.710

392595.529'

1.04'

23

587364.148

392549.6631

3.32

33'

587815.6511

392607.2821

3.045

12

587539.903

392594.5011

7.04:

2.3

587367.321

392550.6411

1.60.

341

587816.7831

392610.1091

7.772

12

587532.920

392593.5644

2.611

23

587.368.456

392549.508!

5.05.

34

587X24.1771

392612.5021

17.808

12

587530.330

392593.2481

4.732

2.3

587373.321

392550.871(

5P02

342

587841.2271

392617.6421

4.567

12

587525.635'

392592.6484

6.616

2.3

587378.299

392552.3851

12.51

343

587845.585(1

392619.0081

6.912

12

5S7519.0661

392591.8677

5.407

23

587390.2341

392556.1361

0.165

344

587852.3091

392620.6091

3.416

12

587513.7063

392591.1562

4.403

23

587390.3841

392556.0681

2.088

345

587855.5361

392621.7291

1.169

12

587509.333''

392590.6411

5.971

23

587.390.163'

392553.9920

4.137

346

587856.6311

392622.1391

1.1.33

12

587503.4101

392589.9021

5.037

241

587394.2751

.392554.4520

1.121

347

587857.7151

392622.4701

1.901

13l

587498.4201

392589.2161

6.282

24

587394.4471

392553.3440

0.841

348

587859.5331

392623.0250

2.000

132

587492.2151

392588.2350

2.479

242

587395.2861

392553.3790

5.385

349

587861.4461

392623.6080

1.900

133

587489.7751

392587.7990

4.6.36

24?

5X7400.6241

392554.0900

4.479

351

5X7863.2631

392624.1630

2.842

134

587485.1701

392587.2610

26.19.3

244

587405.0471

392554.7940

8.165

351

587865.9810

392624.9930

2.830

135

587459.3401

392582.9130

8.279

245

587413.1111

392556.0760

2.593

352

587868.6890

392625.8140

2.822

136

587451.1441

392581.7470

3.491

246

587415.6781

392556.4410

1.196

353

587871.3910

392626.6290

3.719

137

587447.6770

392581.3420

3.900

247

587416.8680

392556.5590

0.412

354

587874.9520

392627.7030

2.661

138

587443.8130

392580.8100

0.220

248

5S7417.0701

392556.2000

0.163

355

587877.5800

392628.1200

5.380

139

587443.5940

392580.7950

3.570

249

587417.1330

392556.0500

4.694

356

587882.9600

392628.1700

5.307

141

587440.0950

392580.0860

0.074

251

587421.7040

392557.1170

0.159

357

587888.2400

392627.6400

4.203

141

587440.0330

392580.1260

5.476

251

5 87421.7389

392556.9615

6.118

358

587892.4260

392627.2660

1.615

142

587434.6290

392579.2440

0.140

252

587427.7130

392558.2820

2.025

359

587894.0240

392627.0310

4.780

143

587434.6130

392579.3828

9.412

253

587427.8000

392560.3050

3.893

360

587898.6330

392625.7640

5.370

144

587425.3200

392577.8900

4.311

254

587431.6740

392560.6860

2.289

361

587903.8140

392624.3510

12.255

145

587421.0500

392577.3000

0.282

255

587433.9580

392560.8420

5.593

362

587913.9660

392631.2150

2.239

146

587420.7800

392577.2180

0.342

256

587439.5168

392561.4576

0.156

363

587914.739(1

392633.3160

1.534

147

587420.6590

392577.5380

5.735

257

587439.5320

392561.6130

11.211

364

587914.3920

392634.8100

2.550

148

587415.0730

392576.2400

1.144

258

587450.6950

392562.6440

1.846

365

587914.7400

392637.3360

2.475

149

5X7413.9450

392576.0470

5.297

259

587452.5330

392562.8140

.3.937

366

587916.4370

392639.1380

2.489

150

587408.7100

392575.2390

.3.456

260

587456.4450

392563.2580

9.341

367

587918.6160

392640.3410

5.029

151

587405.3110

392574.6144

0.450

261

587465.7240

392564.3340

0.724

368

587923.3220

392642.1130

4.227

152

587405.4320

392574.1810

7.24.3

262

587465.8740

392563.6260

4.992

369

587927.2150

392643.7600

7.527

153

587398.3321

392572.7482

3.287

263

587470.8160

392564.3330

1.284

370

587934.1610

392646.6600

7.899

154

587395.1110

392572.0915

4.142

264

587472.0990

392564.3690

14.209

371

587941.1050

392650.4260

.3.9.37

157

587391.0678

392571.1917

0.376

265

5874X6.1800

392566.2690

31.784

372

587944.4420

392652.5150

13.187

158

5X7390.8429

392571.4929

10.911

266

587517.6700

392570.5800

35.730

373

587955.6640

392659.4400

4.443

159

587380.2500

392568.8760

.3.72.3

267

587553.1020

392575.1870

18.206

374

587958.9660

392662.4130

13.856

160

5X7376.6580

392567.8970

10.0.33

268

587571.10.30

392577.9140

11.760

375

587970.6090

392669.9250

1.851

161

5X7367.0300

392565.0750

4.437

269

5875X2.7680

392579.4090

3.660

376

587972.1450

392670.9580

15.451

162

5X7362.7580

392563.8780

1.637

270

587586.4100

392579.7670

5.970

377

587985.1690

392679.2720

5.999

163

587361.2132

392563.3672

0.310

271

587592.3500

392580.3660

0.051

378

587990.1860

392682.5610

0.970

164

587361.2990

392563.0690

6.869

272

587592.3X70

392580.3310

2.545

379

587991.0100

392683.0730

17.598

165

587354.8170

392560.7950

1.852

273

587594.9250

392580.5140

2.900

380

588005.7930

392692.6210

13.722

166

587353.i140

392560.0670

0.269

274

587597.8180

392580.7150

3.711

381

588017.3760

392699.9790

4.365

166’

587353.1966

392559.8106

4.574

275

587601.5170

392581.0140

0.362

382

588021.0460

392702.3420

0.938

167

587348.8430

392558.4090

8.809

276

587601.8244

392581.2043

14.330

383

588021.8210

392702.8700

4.455

169

587340.5460

392555.4500

5.810

277

587616.1297

392582.0426

0.251

384

588025.5510

392705.3060

16.954

170

587335.1250

392553.3610

1.371

278

5X7616.1150

392582.2930

4.819

385

588039.8250

392714.4550

1.889

171

587333.8640

392552.8230

2.138

279

587620.9280

392582.5270

0.105

386

588041.4230

392715.4630

13.46S

172

587332.1420

392551.5550

5.4.31

280

587620.9335

392582.4223

5.690

3S7

588052.7330

392722.7750

6.404

173

587327.7880

392548.3090

6.780

281

587626.6190

392582.6570

0.213

388

588058.1150

392726.2460

5.551

174

587322.4450

392544.1350

0.064

282

587626.8321

392582.6671

0.224

389

588062.7740

392729.2630

8.139

175

587322.4680

392544.0750

2.32(1

283

587626.8210

392582.8913

4.888

390

588069.6080

392733.6830

1.038

176

587320.6860

392542.5890

.3.560

284

587631.6950

392583.2650

0.150

391

588070.4650

392734.2690

13.876

177

587317.9080

392540.36.30

4.533

285

587631.7065

39258.3.1154

3.989

392

588082.1320

392741.7800

0.980

178

587314.4210

392537.4670

13.200

286

587635.6840

392583.4160

2.736

393

588082.9500

392742.3200

3.741

179

587304.6140

392528.6320

4.081

287

5S7638.4110

392583.6320

6.718

394

588086.1460

392744.2640

1.756

180

587301.4880

392526.0090

4.725

288

587645.1084

392584.1612

0.072

395

88087.7280

92745.0250

1.659

181

587298.0999

392522.7157

5.321

289

587645.1030

392584.2330

4.927

396

88089.3870

92745.0250

19.459

182

587294.3440

392518.9470

5.025

290

587650.0110

392584.6650

0.457

397

88106.9960

92753.3050

3.938

183

587291.0600

392515.1440

1.646

291

587650.4350

392584.8350

0.327

398

8S 109.3500

92756.4620

9.727

184

587289.9410

92513.9370

1.155

292

587650.5890

392585.1230

10.652

399

88116.4440

92763.1170

17.278

185

587289.1520

92513.0940

8.068

293

587661.2140

92585.8760

0.488

400

88129.0790

92774.9020

21.732

186

587283.7050

92507.1420

1.128

294

587661.4150

92585.4310

2.104

401

88144.9810

92789.7140

5.458

187

587282.9560

92506.2980

1.600

295

58766.3.5160

92585.5420

4.611

402

88148.9500

92793.4610

15.819

188

87281.8253

92505.1654

0.096

296

'87668.1100

92585.9400

0.150

403

88160.1450

92804.6380

15.418

189

87281.8980

92505.1020

0.340

297

87668.1226

92585.7910

5.180

404

88170.0140

92816.4840

6.019

190

87281.6630

92504.8560

14.915

298

87673.2840

92586.2270

0.222

405

88173.7960

92821.1660

3.903

191

87269.8240

92495.7840

2.488

299

87673.3042

92586.0056

6.464

406

88176.2440

92824.2060

6.171

192

87267.9530

92494.1440

4.685

300

87679.7430

92586.5810

5.291

407

88179.9050

92829.1740

5.038

193

87264.8450

92490.6390

5.772

301

87685.0260

92586.8730

0.161

408 5

88182.8872 3

92833.2350

17.331

194

87260.9950

92486.3390

5.343

302

87685.1400

92586.7600

10.413

409 5

88192.8961 3

92847.3838

13.176

195

87257.4040

924S2.3830

4.321

303

87695.5100

92587.7000

2.701

410 5

88200.4361 3

92858.1887

17.596

196

87254.5240 3

92479.1620

3.489

304

87698.2010

92587.9290

0.045

411 5

88210.5059 3

92872.6181

6.027

197

87251.9650 3

92476.7900

19.116

305

87698.2460

92587.9320

6.385

412 5

88213.8470 3

92877.6340

18.904

198

87266.9160 3

92464.8780

1.352

306

87704.5990

9258S.5670

0.202

413 5

88220.5200 3

72895.3210

13.270

199

87266.7180 3

92466.2150

0.267

307

87704.6128

92588.3657

0.254

414 5

88233.5850 392892.9990

15.281

200

87266.6040. 3

92466.4560

0.472

308

87704.8660 3

92588.38.30

3.058- ■

wcwri 's

7=199.15 mp P=2422.846m

201 5

87266.4890 3

92466.9140

0.790

309 5

87707.9200 3

92588.5390

0,27* -

te lucrâv“

202 5

87266.6470 3

92467.68S0

20.801

310 5

87708.1970 3

92588.5530

■•tai

- s \

A- A

203 5

87280.3570 3

92483.332(1

0.280

.311 5

>7708.2040 3

92588.7070 -

<•,>.186

204 5

87280.4410 3

92483.5990

1.544

312 5

87712.3820 3

92588.9660

^0.132- P

205 5

S7281.4600 3

924X4.7590

5.254

313 5

87712.3850 3

92588.8340' A

0.482'

206 5

87284.9180 3

924X8.7150

3.384

314 5

87712.8660 3

92588.8580 ’•

5.978

-

\ (W

npicA

207 5

87287.1690 3

92491.2420

4.164

315 5

S7718.8370 3

92589.1570 3

3.953

'■' v •:

„ \ - 'A

208 5

87289.9750 3

92494.3190

0.519

316 5

S7722.7827 3

92589.39^';:

0.161

n -Y>'

v \ \ \

209 5

87290.2690 3

2494.7470

1.583

317 5

87722.7730 3

92 5 8 9.55 71) "<

4.229

oO'*

feiț

V     i

210 5

87291.3690 3

2495.8860

0.929

31S 5

47726.9920 3

2589.8510 5

3.535 •'

a ‘      fo '•

■fe

jpâVA!

211 5

7291.9850 3

2496.5810

6.522

319 5

>7730.5200 3

2590.0770, A

6.22'6-- ’

tx?'

As

Vw

Aj-F H

212 5

7296.5030 3

2501.2840

4.566

320 5

7736.71X0 3

2590.6660

1.651

213 5

7299.8290 3'

2504.4130

0.936

.321 5

7738.3670 3

2590.7520

-2.031-

Wior&l

214 5

7300.5090 3'

2505.0560

6.235

322 5

7740.3920 3

2590.9120 |

■’6^61

. V,


Data: Martie 2019


întocmit: SC DĂM A R CONSULT SRL ' *'               A jo* ___~ o'h

■-•..'“■A, h.G'-; . ■


MEMORI: li TEHNIC

i.


Adresa imobil: Strada Traian, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj/.

2.


Tiptil lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

3.


Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.                           t             *

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-II, L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-In iatura de Est: din punctul nr. 6 până în punctul nr. 29 de aliniamentul exterior al trotuarului ; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 36 de gard de metal și beton; din punctul nr. 36 până în punctul nr. 37 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 43 neîmprejmuit; din punctul nr. 43 până în punctul nr. 48 de gard de metal și beton; din punctul nr. 48 până în punctul nr. 50 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 55 de gard metalic; din punctul nr. 55 până în punctul nr. 58 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 58 până în punctul nr. 62 de gard de metal și beton; din punctul nr. 62 până în punctul nr. 65 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 65 până în punctul nr. 66 de strada Haiducului; din punctul nr. 66 până în punctul nr. 69 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 69 până în punctul nr. 72 de gard metalic; din punctul nr. 72 până în punctul nr. 81 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 81 până în punctul nr. 87 de gard de lemn și metal; din punctul nr. 87 până în punctul nr. 91 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 91 până în punctul nr. 100 de gard de metal și beton; din punctul nr. 100 până în punctul nr. 101 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 101 până în punctul nr. 102 de gard de plasă; din punctul nr. 102 până în punctul nr. 103 de strada Vrăbiilor; din punctul nr. 103 până în punctul nr. 115 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 115 până în punctul ni'. 116 de strada Daniil P. Bărceanu; din punctul nr. 116 până în punctul nr. 122 neîmrejmuit; din punctul nr. 122 până în punctul nr. 130 de aliniamentul exterioir al trotuarului; din punctul nr. 130 până în punctul nr. 136 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 136 până în punctul nr. 140 de gard metalic; din punctul nr. 140 până în punctul nr. 149 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 149 până în punctul nr. 151 de gard metalic; din punctul nr. 151 până în punctul nr. 161 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 161 până în punctul nr. 166 de gard de metal și beton; din punctul nr. 169 până în punctul nr. 172 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 172 până în punctul nr. 174 de gard de metal; din punctul nr. 174 până în punctul nr. 194 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 194 până în punctul nr. 197 de gard de metal și beton;

-In latura de Sud: ; din punctul nr. 197 până în punctul nr. 198 de strada Dacia;

-în latura de Vest: din punctul nr. 198 până în punctul nr. 204 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 204 până în punctul nr. 208 de gard metalic; din punctul nr. 208 până în punctul nr. 212 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 212 până în punctul nr. 221 de gard de lemn și metal; din punctul nr. 221 până în punctul nr. 231 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 231 până în punctul nr. 236 de garde de metal și lemn; din punctul nr. 236 până în punctul nr. 239 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 239 până în punctul nr. 244 de gard de lemn și metal; din punctul nr. 244 până în punctul nr. 265 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 265 până în punctul nr. 267 de gard de metal și beton; din punctul nr. 267 până în punctul nr. 268 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 268 până în punctul nr. 269 de strada Emil Petrovici; din punctul nr. 269 până în punctul nr. 271 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 271 până în punctul nr. 277 de gard de metal și beton; din punctul nr. 277 până în punctul nr. 319 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 319 până în punctul nr. 324 de gard metalic; din punctul nr. 324 până în punctul nr. 338 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 338 până în punctul nr. 339 de strada Haiducului; din punctul nr. 339 până în punctul nr. 344 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 344 până în punctul nr. 361 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 361 până în punctul nr. 362 de strada Iuliu Coroianu; din punctul nr. 362 până în punctul nr. 373 de gard de metal și beton; din punctul nr. 373 până în punctul nr. 396 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 396 până în punctul nr. 397 de strada Spitalului; din punctul nr. 397 până în punctul nr. 1 de gard de beton;

-în latura de Nord : din punctul nr. 1 până în punctul nr. 6 de strada Decebal.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 18200 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 9571 înscris în Cartea Funciară numărul 263695 a Municipiului Cluj- Napoca cu suprafața de 13546 nr , numărul topografic  9679/1/1 înscris în Cartea Funciară numărul 295272 a MunicipiuluRCluj- Napoca/cu suprafața de 6706ju£._

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate 'si.'cb'ăîcuHui 'analitic\'al suprafețeMt'J'â 'fEfiiltăt'-. suprafața de 19915 m".


Propunem înscrierea în cartea funciara a suprafeței de 19915 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocpiit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a (acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului 'de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

 • 1.  Numărul cadastral 6851 - dosar nr. 13790E3/15.07.2005- executant Gabor Viorel.

I                                                                                                                                                                                       *

Raportat la acest fapt va precizăm că nr. cad. 6581 s-a identificat cu nr. topo 9680/1, care în prezent este înscris sub nr. cad 7202 (15685E/17.09.2005) și care respectă planul aferent documentației de dezmembrare a numărului topo 9680, în consecință acest contur corespunzător AC 8338 este poziționat greșit.

 • 2.  Numărul cadastral 2737 - dosar nr . 4741 E/23.05.2003 — executant Paul Petru.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK R.OMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii :

Martie 2019