Hotărârea nr. 122/2019

Hotărârea 122/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscriere imobil strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 168036 din 27.03.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului identificat cu nr topo. 9049, înscris în CF nr. 264191 Cluj-Napoca, teren în suprafață de 8935 mp., astfel:

 • - imobil cu nr. topo. 9049/1, teren în suprafață de 3970 mp., care se reînscrie în CF nr. 264191 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

 • - imobil cu nr. topo. nou 9049/2, teren în suprafață de 4965 mp., care se va transcrie în CF nou, în favoarea Municipiului, cu destinație drum, strada Crișan.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Crișan, cu suprafața măsurată de 4965 mp, provenind din CF nr. 264191 Cluj-Napoca, nr. topo. 9049/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Crișan din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 122 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 122/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

3

AMPLASAMENT:

Strada „CRIȘAN”, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

"                       3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-J Nr. 0998/2016

3

CLUJ-NAPOCA


-MARTIȘ 2019 -

ANEXA NR. 1.32 ta regulament

OFICIUL DE CAD-ASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CAD ASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA            4

< <

»               DECLARAȚIE               <

< <

« »

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Molilor, nr. 1-3, QF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat în Municipiul Cluj-Napoca, strada Crișan, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

 • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

 • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 4965 mp, comunicată de persoana autorizată;

 • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucru;

 • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

 • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

DataSemnă tura,și șta'mpîi'ă^

li.....      UZARE

(persoana autorizam


\| Sert^RO-CJ-F Nr. 0233 . GeBSge-Viorel NEAG A

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

■f'


Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitatșjmobillară Cluj-Napoca


«assiiAWwUi if        Ac. v £1

F=EsîS^TS7s>tMfîCTS4.-»KÂ


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 2641 SI Cluj-NapocaA. Partea L Descrierea Imobilului

I EREN Intravilan


Nr. CF vech!:1473

Adresa; Loc, Cluj-Napoca, Str Crișan, Jud. Cluj LiU

Wr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

1

Observația / Referințe

Al

Top: 9049

8.935

B. Partea 18. Proprietari șt acte

înscrieri privitoare !a dreptui de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Cerere nr. 0;

Bl

Intabuiare, drept de PROPRIE lATEprin comasație și prevăzute la transformare, dobândit Drin Leqe, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPiUIL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

B2 .

acest imobil nu mai face obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea m. SARCINI .

înscrieri privând dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 577/2001.

Pagina 1 din 2


PLAN PE IDENTIFICARE - CARTE FUNCIARĂ Scara 1: 2000, L-34-48-C-a-4-I7............ ;■ ......... ....... ......... 1         u*

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresai imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Crișan, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

T°po-

264191

(Nr. CF. vechi 1473)

A+l

9049

-

8935

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

8935

B.SITUAȚ1A PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr

T°PO-

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

264191

(Nr. CF. vechi 1473)

9049/1

-

3970

MUNICIPIUL CLUJ .

Nu sunt

Nou

9049/2

-

4965

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața

(mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

9049/2

Nou

-

4965

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 4965 mp


Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Crișan, municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj , U.A.TCLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

*

Nr. Pct.

,    X

fml

Y

[m]

1

587657.8131

391897.0607

2

587654.2300

391904.0549

3

587648.2984

391915.7104

4

587642.3306

391927.8028

5

587640.7007

391931.0157

6

587640.5 i 07

391931.6601

7

587638.8240

391935.0194

8

587634.7165

391943.0099

9

587628.8820

391954.8858

10

587624.6771

391962.4486

11

587621.4950

391968.7363

12

587620.0100

391971.4100

13

587613.0200

391985.0800

14

587612.0830

391987.0175

15

587608.5163

391994.6865

16

587607.5900

392000.2357

17

587606.9520

392003.2349

18

587603.8461

392016.1271

19

587603.0373

392019.5434

20

587601.2448

392024.8255

21

587598.8465

392030.2799

22

587596.4373

392034.2722

23

587593.9126

392037.0014

24

587594.0927

392037.2847

25

587590.8248

392039.7979

26

587584.5899

392043.6559

27

587573.9291

392046.0910

28

587565.9430

392046.6920

29

587562.6700

392046.7930

30

587556.3390

392047.1230

31

587550.6060

392046.8290

32

587541.2670

392046.3900

33

587540.0490

392046.3530

34

587536.7170

392046.1660

35

587517.9560

392045.1790

36

587509.5040

392044.6550

37

587501.31 10

392044.3150

38

587498.2410

392044.8040

39

587483.7360

392048.8890

40

587481.2880

392049.5680

41

587477.7910

392055.0470

42

587477.0450

392056.1140

43

587475.8340

392058.1280

44

587463.1050

392077.4470

45

587460.3810

392081.5430

46

587458.6370

392084.1770

47

587450.2940

392097.1110

48

587449.1600

392098.8620

49

587446.0320

392103.6330

50

587437.0400

392117.6610

51

587433.0500

392123.5360

52

587430.2190

392128.0320

53

587428.3320

392131.0610

54

587419.8990

392143.5100

55

587416.5860

392148.4010

56

587403.3410

392170.1130

57

587402.7270

392171.1600

58

587401.7530

392176.5470

59

587396.5150

392205.9570

60

587395.1850

392212.6160

61

587392.8880

392225.1130

62

587392.2450

392229.2380

63

587392.2449

392229.2416

64

587404.0839

392229.4438

65

587405.7560

392219.3260


66

587406.6380

392214.3450

67

587407.0230

39221 1.3330

68

587407.9560

392206.4920

69

587408.2130

392205.0440

70

587409.5850

392197.6160

71

587410.1010

392195.3530

72

587411.8240

392185.9300

73

587412.2510

392183.4580

74

587413.6480

392175.7990

75

587413.9678

392175.8933

76

587414.8780

392172.9900

77

587415.0595

392172.5124

78

587415.4400

392172.3300

79

587416.4360

392172.6260

80

587416.6990

392171.3880

81

587418.1770

392169.0940

82

587427.7820

392153.1990

83

587429.7400

392149.6700

84

587432.2600

392146.0000

85

587439.1520

392135.1730

86

587446.7140

392124.1540

87

587448.1620

392121.8780

88

587452.1160

392116.1930

89

587459.6200

392104.1180

90

587465.2730

392095.0110

91

587465.9610

392094.0810

92

587470.5140

392087.1610

93

587478.5630

392074.3420

94

587480.5980

392072.4040

95

587483.6660

392069.5860

96

587491.2860

392062.3660

97

587497.7150

392059.4080

98

587507.1280

392054.7440

99

587536.4430

392056.3520

100

587549.4920

392056.9540

101

587555.3190

392057.1940

102

587565.7670

392056.1660

103

587576.3231

392055.4296

104

587579.9984

392054.7335

105

587586.9390

392052.1630

106

587587.8036

392051.7885

107

587590.6160

392050.7720

108

587594.8219

392048.7683

109

587603.2455

392045.4072

110

587611.0658

392041.6761

111

587610.3789

392035.9192

112

587605.6156

392035.3462

113

587611.5268

392019.1558

114

587614.6598

392006.1610

115

587617.3652

391997.4889

116

587623.1789

391984.8862

117

587632.4061

391966.6132

118

587641.9045

391947.7551

119

587652.2355

391927.2093

120

587660.5287

391910.6552

121

587661.7065

391908.8278

122

587668.1387

391905.9739


Data: Martie 2019Data: Martie 2019Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Crișan, municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj U.A.T CLUJț-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

< !.


1 Dr

Nr.

Pot.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y [m]

1

587657.8131

391897.0607

7.859

9

587654.2300

391904.0549

13.078

3

587648.2984

391915.7104

13.485

4

587642.3306

391927.8028

3.603

5

587640.7007

391931.0157

0.672

6

587640.5107

391931.6601

3.759

7

587638.8240

391935.0194

8.984

8

587634.7165

391943.0099

13.232

9

587628.8820

391954.8858

8.653

10

587624.6771

391962.4486

7.047

11

587621.4950

391968.7363

3.058

12

587620.0100

391971.4100

15.353

13

587613.0200

391985.0800

2.152

14

587612.0830

391987.0175

8.458

15

587608.5163

391994.6865

5.626

16

587607.5900

392000.2357

3.066

17

587606.9520

392003.2349

13.261

18

587603.8461

392016.1271

3.511

19

587603.0373

392019.5434

5.578

20

587601.2448

392024.8255

5.958

21

587598.8465

392030.2799

4.663

22

587596.4373

392034.2722

3.718

23

587593.9126

392037.0014

0.336

24

587594.0927

392037.2847

4.123

25

587590.8248

392039.7979

7.332

26

587584.5899

392043.6559

10.935

27

587573.9291

392046.0910

8.009

28

587565.9430

392046.6920

3.275

29

587562.6700

392046.7930

6.340

30

587556.3390

392047.1230

5.741

31

587550.6060

392046.8290

9.349

32

587541.2670

392046.3900

1.219

33

587540.0490

392046.3530

3.337

34

587536.7170

392046.1660

18.787

35

587517.9560

392045.1790

8.468

36

587509.5040

392044.6550

8.200

37

587501.3110

392044.3150

3.109

38

587498.2410

392044.8040

15.069

39

587483.7360

392048.8890

2.540

40

587481.2880

392049.5680

6.500

41

587477.7910

392055.0470

1.302

42

587477.0450

392056.1140

2.350

43

587475.8340

392058.1280

23.135

44

587463.1050

392077.4470

4.919

45

587460.3810

392081.5430

3.159

46

587458.6370

392084.1770

15.391

47

587450.2940

392097.1110

2.086

48

587449.1600

392098.8620

5.705

49

587446.0320

392103.6330

16.663

50

587437.0400

392117.6610

7.102

51

587433.0500

392123.53 60

5.313

52

587430.2190

392128.0320

3.569

53

587428.3320

392131.0610

15.036

54

587419.8990

392143.5100

5.907

55

>87416.5860

392148.4010

25.433

56

87403.3410

392170.1 130

1.214

57

87402.7270

92171.1600

5.474

58

87401.7530

92176.5470

29.873

59 587396.5150 392205.9570

6.791

60 1587395.1850 1392212.6160

12.706


61

587392.8880

392225.1130

4.175

62

587392.2450

392229.2380

0.004

63

587392.2449

392929.2416

11.841

64

587404.0839

392229.4438

10.255

1      65

587405.7560

392219.3260

5.058

66

587406.6380

392214.3450

3.037

67

587407.0230

392211.3330

4.930

68

587407.9560

392206.4920

1.471

69

587408.2130

392205.0440

7.554

70

587409.5850

392197.6160

2.321

71

587410.1010

392195.3530

9.579

72

587411.8240

392185.9300

2.509

73

587412.2510

392183.4580

7.785

74

587413.6480

392175.7990

0.333

75

587413.9678

392175.8933

3.043

76

587414.8780

392172.9900

0.511

77

587415.0595

392172.5124

0.422

78

587415.4400

392172.3300

1.039

79

587416.4360

392172.6260

1.266

80

587416.6990

392171.3880

2.729

81

587418.1770

392169.0940

18.572

82

587427.7820

392153.1990

4.036

83

587429.7400

392149.6700

4.452

84

587432.2600

392146.0000

12.834

85

587439.1520

392135.1730

13.364

86

587446.7140

392124.1540

2.698

87

587448.1620

392121.8780

6.925

88

587452.1160

392116.1930

14.217

89

587459.6200

392104.1180

10.719

90

587465.2730

392095.0110

1.157

91

587465.9610

392094.0810

8.283

92

587470.5140

392087.1610

15.136

93

587478.5630

392074.3420

2.810

94

587480.5980

392072.4040

4.166

95

587483.6660

392069.5860

10.497

96

587491.2860

392062.3660

7.077

97

587497.7150

392059.4080

10.505

98

587507.1280

392054.7440

29.359

99

587536.4430

392056.3520

13.063

100

587549.4920

392056.9540

5.832

101

587555.3190

392057.1940

10.498

102

587565.7670

392056.1660

10.582

103

587576.3231

392055.4296

3.741

104

587579.9984

392054.7335

7.401

105

587586.9390

392052.1630

0.942

106

587587.8036

392051.7885

2.990

107

587590.6160

392050.7720

4.659

108

587594.8219

392048.7683

9.069

109

587603.2455

392045.4072

8.665

110

587611.0658

392041.6761

5.798

111

587610.3789

392035.9192

4.798

112

587605.6156

392035.3462

17.236

113

587611.5268

392019.1558

13.367

114

587614.6598

392006.1610

9.084

115

587617.3652

391997.4889

13.879

116

587623.1789

391984.8862

20.471

117

587632.4061

391966.6132

21.115

118

587641.9045

391947.7551

22.997

119

587652.2355

391927.2093

18.515

120

587660.5287

391910.6552

2.174

121

587661.7065

391908.8278

7.037

122

587668.1387

391905.9739

13.640

S = 4965 mp P=974.792mMEMORIU TEHNIC

 • 1.  Adresa imobil: Strada Crișan, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

 • 2.  Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

<                                                                                                                                                             r

 • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativul L-34-48-C-a-4-I.

<

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Vest: din punctul nr. 1 până în punctul nr. 122 de strada Mecanicilor ;

-în latura de Nord: din punctul nr. 122 până în punctul nr. 120 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 120 până în punctul nr. 107 de gard de beton; din punctul nr. 107 până în punctul nr. 101 de gard de metal și beton; din punctul nr. 101 până în punctul nr. 86 de gard de beton; din punctul nr. 86 până în punctul nr. 67 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr, 67 până în punctul nr. 65 de gard de beton; din punctul nr. 65 până în punctul nr. 64 de aliniamentul construcției;

-în latura de Est: din punctul nr. 64 până în punctul nr. 63 de strada Traian.

-în latura de Sud : din punctul nr. 63 până în punctul nr. 53 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 53 până în punctul nr. 40 de gard de metal și beton; din punctul nr. 40 până în punctul nr. 35 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 35 până în punctul nr. 3 de gard de metal și beton; din punctul nr. 3 până în punctul nr. 1 de gard de beton.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 6782 nr.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu numărul topografic 9049 înscrise în Cartea Funciară numărul 264191 a Municipiului Cluj- Napoca cu suprafața de 8935 m .

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 4965 nr.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 4965 nr conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat ca imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu :

 • 1.  numărul cadastral 271740- dosar 20989/24.02.2011 - executant Marnara Claudiu;

 • 2.  numărul cadastral 332779;

 • 3.  numărul cadastral 258518 - dosar 141925/12.12.2011- executant Stoenescu loan.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii :

Martie 2019


j       Nr. cadastral

| Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

4965

| Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, strada 1 Crișan, județul Cluj

Administrativ Teritorial ă (UAT)


A. Date refl

rimare Iu teren

Suprafața (mp)

Mențiuni

1 j      DR

4965

Total

4965

B. Date referitoare la construcții

Cod | Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

ci |

-

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 4965 mp

Suprafața dii

act = 4965 mp

X^i'EwcMâm^SC DAMAR CONSULT SRL /■S

Inspector

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată ș

întocmirii' documcntaliai

cad șștrale .^corespondența

atribuirea numărului cadastral

acesteia cu-ri

litatla dinjhW^Z^^

u \

/A Y-ȚT/F/CAT

H

j /               Semnătura și parafa

Semnătura și ștampila

Data: Martie 2019

Data:

Ștampila BCPI