Hotărârea nr. 121/2019

Hotărârea 121/2019 - Radierea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Atelier școală Ofelia”, situat în municipiul Cluj-Napoca, ca urmare a restituirii acestuia, în natură, Episcopiei Unitariene Cluj.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind radierea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Atelier școală Ofelia”, situat în municipiul Cluj-Napoca, ca urmare a restituirii acestuia, în natură, Episcopiei Unitariene Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind radierea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Atelier școală Ofelia”, situat în municipiul Cluj-Napoca, ca urmare a restituirii acestuia, în natură, Episcopiei Unitariene Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 151061/45/18.03.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune radierea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „Atelier școală Ofelia”, situat în municipiul Cluj-Napoca, ca urmare a restituirii acestuia, în natură, Episcopiei Unitariene Cluj;

în temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

Văzând avizul comisiei de specialitate și Decizia nr. 454/17.12.2004 a Comisiei speciale de retrocedare a unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă radierea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-construcție „Atelier școală Ofelia”, situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat în CF nr. 284006 Cluj-Napoca, nr. topo. 19559/2, 19559/3, 19559/4, urmare a restituirii lui în natură, Episcopiei Unitariene Cluj, prin Decizia nr. 454/17.12.2004 a Comisiei speciale de retrocedare a unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România și desființării acestuia în baza Autorizației de desființare nr. 8/02.02.2015.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Contrasemn Secretarul j^unicipi Jr. Auror


Nr. 121 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)