Hotărârea nr. 120/2019

Hotărârea 120/2019 - Însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară și de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București (fostă Moricz Zsigmond) nr. 68-70.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară și de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj=Napoca, str. București

(fostă Moricz Zsigmond) nr. 68=70

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară și de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București (fostă Moricz Zsigmond) nr. 68-70 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49175/45/29.01.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea Documentației cadastrale de primă înscriere în cartea funciară și de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București (fostă Moricz Zsigmond) nr. 68-70;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moricz Zsigmond, în suprafață de 10121 mp., identificat prin nr. topo. 6086/1, înscris în C.F. nr 273975 Cluj-Napoca, CF vechi 1473, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, și actualizarea adresei, astfel:

  • - Lotul 1, cu nr. topo. 6086/1/1, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70, în suprafață de 1855 mp., care va fi reînscris în CF nr. 273975 Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca;

  • - Lotul 2, cu nr. cadastral nou, nr. topo. 6086/1/2, teren în suprafață de 8266 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70;

Art. 2. Se aprobă prima înscriere în cartea funciară a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70, în suprafață de 8266 mp., cu nr. topo. 6086/1/2, număr cadastral nou, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, domeniul public.

Art. 3. Se însușește Documentația cadastrală de primă înscriere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70, întocmită de PFA Gabor V. Viorel, ce se constituie în Anexa 1 și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă dezlipirea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70, în suprafață de 8266 mp., identificat prin nr. cadastral nou (nr. topo. 6086/1/2), înscris în C.F. nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, astfel:

  • - Lotul 1, cu nr. cadastral nou, nr. topo. 6086/1/2/1, teren în suprafață de 4739 mp., care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public, cu destinația de parc, înregistrat la Capitolul 18. Terenuri parcuri publice, zone de agrement, grădini botanice și baze sportive, poziția 2309, în Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 193/2006;

  • - Lotul 2, cu nr. cadastral nou, nr. topo. 6086/1/2/2, teren în suprafață de 3527 mp., care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu drept de proprietate în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, domeniul public și care va fi introdus, cu denumirea „Teren Baza Sportivă Farmec”, la Capitolul 18. Terenuri parcuri publice, zone de agrement, grădini botanice și baze sportive, din Anexa 4 la Hotărârea nr. 133/2005 privind însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 5. Se însușește Documentația cadastrală de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. București nr. 68-70, întocmită de PFA Gabor V. Viorel, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.


Nr. 120 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 120/2019

Persoana fizica autorizata

P.F.A GABOR V. VIOREL

Autorizație seria RO-CJ-F NR. 0047/2010

Telefon : 0746. 204 173

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Intravilan, Loc. Cluj-Napoca, Str. București, Jud, Cluj

  • 2.  Tipul lucrării: Prima înscriere a imobilului (Modificare suprafața si actualizare adresa)

  • 3.  Scurta prezentare a situației din teren:                                  >

  • a.  Operațiuni in faza de documentare a situației din teren:

In faza de documentare pentru efectuarea lucrării s-au desfasurat următoarele operațiuni: studierea documentelor puse la dispoziție de către client si stabilirea actelor necesare întocmirii documentației cadastrale

documentare la OCPI in legătură cu situația imobilului si vecinii acestuia, stabilirea datei de efectuare a lucrărilor in teren.

  • b. Localizarea imobilului:

- Imobilul este situat in intravilanul Loc. Cluj-Napoca, Str. Moricz Zsigmond, Jud. Cluj si are următorii vecini: N- Str. București, E -Nr. Top. 6093, Nr. Cad. 268442, 278288, 278287, 274033, Nr. Top. 6707/1, 6085/2, S - Canalul Morii -Nr. Top. 5884 , V - Canalul Morii -Nr. Top. 5884.

  • c. Descrierea generala a imobilului:

Terenul cu suprafața masurata de 8.266 m.p. si suprafața din acte de 10.121 mp este in proprietatea: MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA conform extrasului de Carte Funciara, nr 273975 cu Nr. Top. 6086/1. Imobilui are categoria de folosința curti-constructii (Cc). Imobilul este împrejmuit inN parțial cu gard viu si gard de metal, in E cu gard de plasa si gard de lemn, in S si V cu gard de beton.

Se propune inscrierea in C.F. a suprafeței din măsurători si actualizarea adresei. Imobilul este situat in trapezul L-34-48-C-a-4-II.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate: Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul High Target utilizând metoda REAL TIME KINEMATIC ( metoda cinematica in timp real), asigurandu-se o precizie pe X de ± 0.005-0.010 m, pe Y de ± 0.005-0.007 m si pe Z de ± 0.013-0.020 m. Datele sunt stocate si organizate pe hard disc si CD intr-un folder personalizat si in fișiere de tip dwg, dxf, txt, jpg, pdf, csv si xls. Calculul punctelor și a suprafeței a .fost efectuat pe calculator prin

metoda analitica.Sistemul de proiecție folosit - Stereografic 1970.

Data intocmirii: Decembrie 2018


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 273975 Cluj-Napoca


A? Partea L Descrierea imobilului.

TEREN Intravilan                                                                   Nr. CF vechi:1473

...Ad£.esa;..Lo.c.,.C-lU-j-N.apc>.ca, ..Str. Mor.icz..Zsi.gmond,.J.ud... Cluj.........

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 6086/1

10.121

SPAȚII VERZI DESTINATE PENTRU PARC

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

5607 / 06/08/1976

Act nr. 0 (documentație de comasare și redistribuire);

B2

- aceste imobile se abnotează neformand obiect de circulație

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

181718 / 04/10/2018

Act Administrativ nr. H.G 123, din 20/02/2007 emis de MONITORUL OFICIAL; Act Administrativ nr. H.G.334, din 15/07/1999 emis de MONITORUL OFICIAL;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, domeniul public

C. Partea HI. SARCINI .


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr, 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 6086/1

10.121

SPATII VERZI DESTINATE PENTRU PARC

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

____________ DETALII LINIARE IMOBIL_________________ GbȘfHL'.iTffi pffltTEf rîCgft HÎKîDÎf CjirUtg SÎf.

Date referitoare lâ teren-

Nr-

Crț.

"Categorie-folosință

intra vi lan.

"Suprafață (mp)

Tăria

' "Parcelă

Nr. topo .

Observații / Referințe.

1

altele

DA

10.121 ■

-

6086/1 .

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală,, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este'valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care-se sting.-drepturile reale precum și pentru dezbaterea-, succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. / " j

S-a achitat tariful de 0 RON, pentru serviciul de publicitare imobiliară cu codul nr. 251P.

Data soluționării, 26-10-2018

Data eliberării,

/ /


Așfstent Registrator,

ANATGAHaL^PROEp-.:


ANReferent,


(parafa și semnătura)


Document care conține date cu caracter personal,.protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


CALCULUL SUPRAFEȚEI


PUNCTE PE CONTUR 1 Cc


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

587732.059

393662.727

49.094

2

587740.632

393711.067

3.857

3

587741.229

393714.878

2.944

4

587741.709

393717.783

21.460

5

587748.092

393738.272

3.224

6

587748.946

393741.381

19.985

7

587753.024

393760.946

11.786

8

587755.127

393772.543

1.648

9

587755.487

393774.151

25.881

10

587760.379

393799.565

16.815

11

587763.628

393816.063

8.160

12

587765.285

393824.053

1.876

13

587763.442

393824.402

8.259

14

587755.327

393825.939

13.503

15

587742.060

393828.450

24.616

16

587718.485

393835.534

6.595

17

587712.171

393837.437

3.998

18

587708.281

393838.359

2.859

19

587705.485

393838.955

0.975

20

587705.384

393837.985

12.688

21

587692.700

393837.680

0.943

22

587691.757

393837.670

23.575

23

587694.809

393814.293

1.871

24

587694.859

393812.423

28.529

25

587697.839

393784.050

2.987

26

587698.151

393781.079

33.824

27

587701.685

393747.440

31.468

28

587695.311

393716.624

36.689

29

587706.663

393681.735

25.211

30

587725.776

393665.295

6.788

S=8266mp P=432.109mz^sUXeCUfe'^x

CEpriFlcINVENTAR DE COORDONATE

Cpp-ric-,

rf o^T îfi

1 K tâsM

J?/


întocmit: PFA GABOR V. Viorel


Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

587732.059

393662.727

2

587740.632

393711.067

3

587741.229

393714.878

4

587741.709

393717.783

5

587748.092

393738.272

6

587748.946

393741.381

7

587753.024

393760.946

8

587755.127

393772.543

9

587755.487

393774.151

10

587760.379

393799.565

11

587763.628

393816.063

12

587765.285

393824.053

13

587763.442

393824.402

14

587755.327

393825.939

15

587742.060

393828.450

16

587718.485

393835.534

17

587712.171

393837.437

18

587708.281

393838.359

19

587705.485

393838.955

20

587705.384

393837.985

21

587692.700

393837.680

22

587691.757

393837.670

23

587694.809

393814.293

24

587694.859

393812.423

25

587697.839

393784.050

26

587698.151

393781.079

27

587701.685

393747.440

28

587695.311

393716.624

29

587706.663

393681.735

30

587725.776

393665.295

PLAN DE a -ASAMENT SI DELIMITARE A IMG^JLUI
Scara: 1: 1000


A. Date referitoare la teren

Nr.pareele

Categoria de felăelnta

Buprsfata (mp)

Mențiuni

1

2

3

4

1

Cc

8266

ImoSIiuTeste Imprejmulfln N parțial cugartfvlu si gard’ de metal, In E cu gard de plasa sl gard de lemn, In S sl V cu gard da baton.

Total

8266


Executant: PFA GABQR V. Vlorel Confirm executarea măsurătorile corectitudinea întocmirii docum corespondenta acesteia cu realjtâjsțjjjp teref


B. Date referitoare la construcții

Cod. Constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total


Inspector:

Confirm introducerea Imobilului inbaza de datelnfegrata'' sl atribuirea numărului cadastral


Suprafața totala masurata = 8.266 mp

Suprafața din act = 10.121 mp


Data:


Nr. Cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

8266 m.p.

Intravilan, Loc. Cluj-Napoca, Str. București, Jud. Cluj

Cartea Funciara nr.

273975

UAT

CLUJ-NAPOCA

TABEL DE MIȘCARE A PARCELELOR

A. SITUAȚIA CONFORM C.F. 273975 CLUJ-NAPOCA :

NR. C.F.

NR. TOPO.

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF. ( m.p.)

PROPRIETARI

273975

6086/1

Spatii verzi destinate pentru parc

10.121

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, domeniul public

B. SITUAȚIA PROPUSA - DEZLIPIRE :

NR. C.F.

NR. TOPO.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF. (m.p.)

PROPRIETARI

273975

6086/1/1

Spatii verzi destinate pentru parc

1.855

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, domeniul public

6086/1/2

Spatii verzi destinate pentru parc

8.266

C. SITUAȚIA PROPUSA - prima înscriere :

| NR. C.F.

NR. TOPO.

NR. CAD.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF. ( m.p.)

PROPRIETARI

NOU

6086/1/2

Spatii verzi destinate pentru parc

8.266

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, domeniul public

D. SITUAȚIA PROPUSA - DEZLIPIRE :

------------y - -------------------------=----------—---.----—------

NR. C.F.

NR. TOPO.

NR. CAD.

DESCRIERE

IMOBIL

SUPRAF. (m.p.)

PROPRIETARI

NOU

6086/1/2/1

Spatii verzi destinate pentru parc

4.739

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, domeniul public

6086/1/2/2

Baza sportiva

3.527

ÎNTOCMIT:

P.F.A


wjroa«*!® » Is -ut*»’’ «

U \noREL #/

X GAB°B /

CATEGO^-"'


PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMIW^g^w A CORPULUI DE PROPRIETATE          nh.JWA.

. INTRAVILAN

Sc. 1:500


CLUJ


Județul:

Unit.adm.teritoriala: Cluj - Napoca


Cod.SlRUTA:

Adresa imobil: str.B-dul Bucuresti.nr.68-70. loc.Cluj-N. jud. Cluj

Contract nr. 3 din 06.01.1998

Nr.cadastral al corpului de proprietate:


Proprietar:    ---—----

STATUL ROMAN in adm. ’Cons.local’al mun. Cluj-NlO

c

IA> 1

o

r+"

\ C'

a

O

1 %

CD

SJ

O


V 7 7

vr    c

\\ 73 .

^70

i 333.37

./J3L0ă

• •

t-

. 73


Sistem de coordonate :

; ..:STEREOGRAFIC"-70

I

■i7-^


Vâflflcai și racflp|lonot:

M   MiRCOTTOKEA

r ua................


Conitocal^ț^un. Cțt SC"FARA