Hotărârea nr. 12/2019

Hotărârea 12/2019 - Finanțarea de la bugetul local pe anul 2019 a Summit-ului Start-up Europe, în perioada 21-22 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind finanțarea de la bugetul local pe anul 2019 a Summit-ului Start-up Europe, în perioada 21-22 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pe anul 2019 a Summit-ului Start-up Europe, în perioada 21-22 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 6125/42/07.01.2019 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 282.000 de lei de la bugetul local pe anul 2019 pentru organizarea și coordonarea Summit-ului Start-up Europe, în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 6 pct. 11 și alin. (7) lit. a, art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă alocarea sumei de 282.000 de lei, de la bugetul local pe anul 2019 în vederea organizării Summit-ului Start-up Europe, în parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din România și Comisia Europeană, în perioada 21-22 martie 2019, în municipiul Cluj-Napoca.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare,

dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.


Nr. 12 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)