Hotărârea nr. 119/2019

Hotărârea 119/2019 - Radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 14, cu număr cadastral 288053, înscris în C.F. nr. 288053 Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 14, cu număr cadastral 288053, înscris în C.F. nr. 288053 Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 14, cu număr cadastral 288053, înscris în C.F. nr. 288053 Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 49114/45/29.01.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune radierea dreptului de servitute instituit asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 14, cu număr cadastral 288053, înscris în C.F. nr. 288053 Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 755 și 770 Cod civil, ale Ordinului nr. 700/2014 și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996;

Văzând avizul comisiei de specialitate; Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. 1, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă radierea, din CF nr. 288053 Cluj-Napoca (CF vechi nr. 122971), a dreptului de servitute de trecere înscris în foaia de sarcini asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade nr. 14, identificat prin nr. cadastral 288053 (nr. topo. 12850/1/1/2/2/2, 12850/1/2/2/2, 12850/1/3/1/2/2, 12850/2/1/2/2/2/2, 12850/1/1/2/3, 12850/1/2/3, 12850/1/3/1/3,    12850/2/1/2/2/3,    12850/1/3/2/10,    12850/2/1/2/3/10,    12850/3/2/1/10,

12850/5/1/1/10, 12850/6/1/1/10), ca fond aservit, în favoarea fondului dominant cu nr. topo. 12850/2/2/2/1, înscris în CF nr. 296523, aflat în proprietatea Statului Român, în administrarea Sfatului Popular al orașului Cluj, provenit din dezmembrarea imobilului cu nr. topo. 12850/2/2, din CF nr. 6142.

Art 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 119 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)