Hotărârea nr. 118/2019

Hotărârea 118/2019 - Modificarea și completarea art. 1 pct. 10 al Hotărârii nr. 407/2005 (vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea articolului nr. 1 punctul 10 al Hotărârii nr. 407/31.05.2005

(vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 407/31.05.2005 (vânzarea unor spații cu altă destinație în baza Legii nr. 550/2002) - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Tomoș Constantin și Olâh Emese;

Analizând Referatul nr. 158513/451/21.03.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea și completarea art. 1 punctul 10 al Hotărârii nr. 407/31.05.2005;

Reținând prevederile Legii nr. 550/2002, actualizată, Procesul-verbal al Comisiei din data de 20.03.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.(1) Se modifică și se completează art. 1 pct. 10 al Hotărârii nr. 407/2005, în sensul identificării în regim de carte funciară a spațiului ce a făcut obiectul vânzării, respectiv imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 19, ap. 1, înscris în CF 252041-C1-U10, cu număr topo 18/1/1, compus dintr-o sală de vânzare, o magazie, cu suprafața utilă de 83,61 m.p., cu cote părți indivize de 17/100, parte înscris in CF colectiv 56615 și imobilul situat în B-dul Eroilor nr. 21, Iuliu Maniu nr. 16, ap. 2 înscris în CF 251212-C1-U9, cu număr cadastral 251212-C1-U9, compus din grup social, o cameră, cabină wc, cu suprafața de 9 m.p., cu cote indivize de 4/1000 parte înscrise în CF 251212, cu număr cadstral 251212.

(2) Pentru diferența de teren de 6 m.p., se constituie obligația de plată în sumă de 9.300 lei,

reprezentând 4.676 lei, preț care nu conține T.V.A și 4624 lei dobândă pentru perioada 22.03.2006-

20.03.2019.

(3) Dobânda va fi actualizată până la data plății.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică. \

Nr. 118 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)