Hotărârea nr. 117/2019

Hotărârea 117/2019 - Lista de priorități pe anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 60/2019, refăcută ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind Lista de priorități pe anul 2019,

pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 60/2019, refăcută ca urmare a aplicării prevederilor ari. 15 din H.G. nr. 962/2001

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind Lista de priorități, pe anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 60/2019, refăcută ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Gabriela Iuliana Moldovan, Sărmaș Sabin Ioan și Olâh Emese;

Analizând Referatul nr. 157916/451/20.03.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea Listei de priorități pe anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 60/2019, refăcută ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 962/2001, actualizată, ale Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Hotărârii nr. 60/2019 și Procesul-verbal al Comisiei sociale de analiză a dosarelor A.N.L, din data de 20.03.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Lista de priorități pe anul 2019, pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, aprobată prin Hotărârea nr. 60/2019, refăcută ca urmare a aplicării prevederilor art. 15 din H.G. nr. 962/2001 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, actualizată, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Afișarea listei prevăzute la art. 1 va fi făcută după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariacluinapoca.ro.

Art. 3. (1) Contestațiile vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării.

(2) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare, în condițiile legii.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 117 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa la Hotărârea nr.l 17/2019


LISTA DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2019, REFĂCUTĂ, PRIVIND SOLICITANȚII CARE AU ACCES LA LOCUINȚELE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERII, ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII LOCUINȚELOR DISPONIBILE, PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE


NR. CRT.

NUME Șl PRENUME

PUNCTAJ

1

COSTEA MONICA ILINCA

79

2

TALA LUCIA AURORA

76

3

CIOMAGA LOREDANA

67

4

TEGLAS MONICA

65

5

POP BIANCA

63

6

NICOARĂ ROMULUS DAN

58

7

KEREKES SIMONA

57

8

MALCOCI MARIA CRISTINA

56

9

ASTALOȘ APOLLONIA ANGELA

54

10

BOB CORINA VICTORIA

53

11

CSOLOI TUNDE

52

12

OLOSUTEAN ANCA FLAVIA

50

13

ALMĂSAN LORENA ADINA

49

14

BUCȘA CRISTINA ANA MARIA

49

15

PUȘCAȘ IOAN RÂUL

47

16

DOGHI VIORICA ANDRADA

46

17

CRĂCIUN DEBORA GABRIELA

42

18

PLOSCAR DIANA IOANA

41

19

DRĂGHICI VERONICA

41

20

CRISTESCU DORU BOGDAN

40

21

KEREKEȘ GABRIEL TIBERIU

40

22

LUCACIU FLAVIU BOGDAN

40

23

ALZAIN HANI

39

24

DANCIU ALIN STELIAN

36

25

TANȚĂU MATEI CĂTĂLINA

36

26

MITRAN PAULA BIANCA

36

27

BODEAIOANA

36

28

FARCAS ALEXANDRA

34

29

DUCAMIRELA AURELIA

31

30

TUNDUC RÂUL DAN

29

31

STÂNCIU MARTA

NE

32

ACHIM ANCA CRISTINA

NE

33

NICOARĂ DARIA MARIA

NE

34

CONDOR FLOAREAANDREEA

NE

35

POP ALEXANDRINA

NE

36

PETRIKO MARIA MAGDALENA

NE

37

MARTIN MARIA EMILIA

NE

38

MOLDOVAN RALUCA GIORGIANA

NE

39

POP CRISTINA MIHAELA

NE

40

MOLDOVAN FLORIN ANDREI

NE

41

DONCAGELU ANDREI

NE / ' /

42

MARCU GHEORGHE VALER

neJsL43

ZĂVOIAN CĂLIN

NE

44

ZĂVOIAN ALECSANDRU MIHAI

NE

45

LASZLO MELINDA EMESE

NE

46

RUS IULIA MARIA

NE

47

TRIFU ALINA RALUCA

NE

48

LUKACS FLORENTINA

NE

49

MARTIN IULIA CLAUDIA

NE

50

CIONCA IULIA LORENA

NE

51

KEREKES CARMEN DIANA

NE

52

AFANASOV ANDREI

NE

53

Igroza BOGDAN

NE

54

MAXIM IULIAN VASILE

NE

55

BÎRLĂDEANU GIANINA MARCELA

NE

56

MIȘ ALEX SEBASTIAN

NE

57

MARTON IULIA TIMEA

NE