Hotărârea nr. 116/2019

Hotărârea 116/2019 - Lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019,

aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind lista de repartizare pentru anul 2019, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olăh Emese, Tothfalusi Andras, Răcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 154119/451/19.03.2019, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea listei de repartizare pentru anul 2019, în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000, actualizată, ale Hotărârii nr. 150/2013, modificată prin Hotărârea nr. 434/2015, ale Hotărârii nr. 93/2019 și Procesul-verbal al Comisiei mixte de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat, din data de 19.03.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Lista de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexă la Hotărârea nr. 116/2019


Lista de repartizare în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ de stat persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019, aprobată prin Hotărârea nr. 93/2019

NR.

CRT.

NUME / PRENUME

POZIȚIE ÎN LISTA FINALĂ

HCL

93/2019

IMOBILUL CARE FACE OBIECTUL REPARTIȚIEI

STRADA

NR.

BL./

SC.

ET.

AP.

1

BĂRĂIAN DUMITRU

1

TIMIȘULUI

77

1

1

7

2

SZTOICAIOSIF

2

TIMIȘULUI

75

III

2

7