Hotărârea nr. 115/2019

Hotărârea 115/2019 - Atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, în favoarea domnului Laszlo Denes și familiei acestuia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, în favoarea domnului Laszlo Denes și familiei acestuia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, în favoarea domnului Laszlo Denes și familiei acestuia - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese și Tothfalusi Andras, Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 154454/451/19.03.2019, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, în favoarea domnului Laszlo Denes și familiei acestuia;

Văzând Hotărârea nr. 575/2013, completată prin Hotărârile nr. 282/2014, nr. 141/2017, nr. 894/2017 și nr. 490/2018, dispozițiile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, actul nr. 594008/443/12.12.2018 al Direcției Tehnice, Nota Tehnică de Constatare nr. 4/12.12.2018, Procesul-verbal al Comisiei mixte de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat din data de 19.03.2019 și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, în favoarea domnului Laszlo Denes și familiei acestuia, până la identificarea unei soluții locative.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 115 din 02 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)