Hotărârea nr. 114/2019

Hotărârea 114/2019 - Completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuinţelor de necesitate al municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017 și 490/2018.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013

(aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017 și 490/2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017 și 490/2018 - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Tothfalusi Andras și Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 154446/19.03.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017 și 490/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 114/1996, actualizată și ale Procesului - verbal al Comisiei mixte pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 19.03.2019;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 2 lit.”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013, așa cum a fost completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017 și 490/2018, cu poziția 19, care cuprinde imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Olănești nr. 6, ap. 3, cu structura formată dintr-o cameră, dependințe și teren-curte aferent, cu suprafața utilă de 34,70 m.p., identificat în C.F. individual nr. 254842-C1-U5.

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului

și evidența proprietății.


Nr. 114 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)ședințe de ședință, an Ștefan Tarcea

cretaru^municipiului,