Hotărârea nr. 113/2019

Hotărârea 113/2019 - Atribuirea locuinței de necesitate, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 27, ap. 4B, în favoarea domnului Peter Iosif și familiei acestuia.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca,

str. General Eremia Grigorescu nr. 27 ap. 4B, în favoarea domnului Peter Iosif și familiei acestuia

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 27 ap. 4B - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Tothfalusi Andras și Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 154429/19.03.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 27 ap. 4B în favoarea domnului Peter Iosif și familiei acestuia;

Văzând Hotărârea nr. 575/2013, completată prin Hotărârile nr. 282/2014, nr. 141/2017, nr. 894/2017 și nr. 490/2018, dispozițiile Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, actul nr. 24614/443/15.01.2019, emis de către Direcția Tehnică, Nota Tehnică de constatare nr. 6/15.01.2019, Procesul-verbal al Comisiei mixte de repartizare a locuințelor din fondul locativ de stat din data de 19.03.2019 și avizul comisiei mixte de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 27 ap. 4B, în favoarea domnului Peter Iosif și a familiei acestuia, până la identificarea unei soluții locative.