Hotărârea nr. 111/2019

Hotărârea 111/2019 - Aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații din imobilele situate în muncipiul Cluj-Napoca, b-dul Muncii nr. 199-201, în incinta Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații din imobilele situate în municipiul CIuj-Napoca, B-dul Muncii nr. 199-201, în incinta Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații din imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 199-201, în incinta Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 161716/45/22.03.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații din imobilele situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 199-201, în incinta Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu”;

Reținând prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, ale Ordinului nr. 5819/25.11.2016, ale Adresei nr. 8509/F/16.06.2015 a Ministerului Educației și Cercetării Științifice, precum și ale Avizului Inspectoratului Școlar Județean Cluj nr. 593/12.02.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de schimbare a destinației, pe o perioadă de cinci ani, a unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 199-201, în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, în vederea închirierii acestora în scopul obținerii de venituri proprii, după cum urmează:

  • 1. cantină școlară plus depozit, situate în corpul II de clădire, cu suprafața de 178 mp., respectiv 62 mp., pentru închirierea spațiilor cu destinația de cantină cu autoservire care se adresează elevilor liceului, persoanelor externe liceului, precum și pentru asigurarea servirii mesei în cazul unor evenimente sportive, culturale sau de altă natură, fără a fi afectat procesul de învățământ, cu acces separat pentru persoanele externe;

  • 2. săli de clasă, în număr de șase, sit.ate în corpul B de clădire-„intemat”, în suprafață de 8,29 mp,, fiecare, plus hol și grup sanitar, având suprafața totală de 394,74 mp., pentru închiriere cu destinația de săli de clasă/birouri, având acces separat față de accesul elevilor liceului;

  • 3. culoar în suprafață de 1,2 mp., pentru amplasarea unui automat de patiserie;

  • 4. atelier școală, în suprafață de 188,146 mp., pentru închiriere cu destinația de atelier de producție.

Art. 2. începând cu data prezentei, își încetează valabilitatea punctul 2 din Anexa la Hotărârea nr. 554/2016 privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, incluse în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.


Ec.


Secretarul municipiului,

Jr. Aurojmtoșca

Nr. 111 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)