Hotărârea nr. 110/2019

Hotărârea 110/2019 - Însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Soporului din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

i

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Soporului din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Soporului din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 164947 din 25.03.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Soporului din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (1) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Soporului, cu suprafața măsurată de 42260 mp, provenind din CF nr. 305399 Cluj-Napoca, nr. topo. 14191, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Soporului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 110 din 2 aprilie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)Contrasemnează:

S ecretarul/municipi Jr. Auro oșca


>•>


ANEXA NR. 1.32 la regulament

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ

BIROUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ CLUJ-NAPOCA

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a), MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA prin Primar EMIL BOC, domiciliat (ă) în Municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, CIF 4305857, tel./fax 0264 596 030 , prin prezenta declar pe propria răspundere, in calitate de proprietar al imobilului situat in Municipiul Cluj-Napoca, str. Sopomlui, sub sancțiunile prevăzute de Codul penal, cu privire la falsul în declarații, că:

  • □  am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentației cadastrale;

  • □  am fost informat(ă) și solicit înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a suprafeței rezultate din măsurători de 42260 mp, comunicată de persoana autorizată;

  • □  am fost informat(ă) și sunt de acord cu poziționarea incertă a imobilului și a consecințelor ce decurg din acest lucra;

  • □  am adus la cunoștiința tuturor proprietarilor informațiile mai sus menționate, aceștia fiind de acord cu întocmirea documentației și înregistrarea ei la OCPI

  • □  imobilul nu se află în litigiu.

îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispoziția persoanei autorizate S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. /autorizație clasa III, serie RO-B-J nr. 0998 a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate: Hotărâre de Consiliu Local , extras Monitorul Oficial , în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentației cadastrale, participând la măsurătoare.

Data

Proprietar


(semnătura)Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin mijloace automatizate, în scopul efectuării înscrierilor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau în vederea eliberării copiilor de pe documentele din arhivă.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai destinatarilor abilitați prin lege (Codul civil, legi speciale), inclusiv organelor de poliție, parchetelor, instanțelor, altor autorități publice.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc, în limitele prevăzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările,ulterioare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară cu O cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ


Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară CluJ-Napoca         *

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 305399 Cluj-Napoca

Adresa: Loc. Cluj-Napoca, jud. Cluj

Nr,

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații! / Referințe

A!

Top: 14191

41.031

DRUM LA. SUPUR

EL Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3640 / 08/03/1938

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETAiEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF1473)

B2

Acest imobil se adnotează din aceasta carte funciara neformand obiect de circulație publică.

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473)

C. Partea SUL SARCINI .

Pagina 1 din 2


înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șl sarcini

Referințe

NU SUNT

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

I                                                                                                                                         f

>

__________________________Carte Funciară tor, 3053ă^ Ccmuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexe Nr. 1 La Partea Ii

Tersîu

Nr cadastral

Sbprsfața (mp)*

Observații / Referințe *

Top:14191

41.091

DRUM LA SUPUR

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo /O,

__________________________________ DETALII LINIARE IMOBIL      _______

Geometria pentni acest iambi! an a aii.

j---------------------------------------------i— ---

4

Pate referitoare ia teren

, —— ~~rz— . . —


Nr

C<t

Categorie folosință

Intra vllan

Suprafața

(mp)

Tarta

Parcelă

frt topo

Observații / Referințe

1

drum

-

-

-

-


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat ai ANCPI conține informații!© din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediu! electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural a! instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/ves-iflcare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data șl ora generării,

04/10/2018, 15:38

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Soporului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Data: Martie 2019


Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

305399 (Nr. CF. vechi

1473)

A+l

14191

DRUM LA SUPUR

41091

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

41091

B.SITUAȚ1A PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

14191

Nou

Strada Soporului

42260

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 42260 mp

întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Aut. RO-B-J. Nr. 09982322

PLAN DE IDENTIFICARE - CARTE FUNCIARA încadrarea planșelor

Planșa 1

Planșa 2Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Soporului, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod^SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X fml

Y

[ml

1

586301.7540

396121.3170

2

586303.5390

396147.1550

3

586300.9680

396162.8210

4

586300.4430

396166.5761

5

586299.4760

396169.9940

6

586297.6770

396176.7310

7

586294.9611

396187.7239

586294.8370

396188.2120

9

586293.7290

396192.5640

10

586291.9910

396199.2060

11

586290.8410

396203.7180

12

586288.9990

396210.8020

13

586288.3230

396214. i 420

14

586287.9764

396215.8500

15

586285.684(1

396229.5390

16

586282.8041

396245.3859

17

586282.9000

396245.4090

IN

586287.2000

396246.2000

19

586288.1320

396253.7020

20

586290.7000

396257.9500

21

586289.1460

396257.7900

22

586297.3170

396279.7200

23

586302.2650

396298.2660

24

586302.5130

396310.5130

25

586298.4000

396324.008(1

26

586290.1210

396340.9320

27

586290.3241

396341.4165

28

586264.5360

396391.1240

29

586260.6040

396398.9520

30

586248.9050

396422.2390

31

586239.8830

396439.6490

32

586232.8080

396453.1620

33

586233.2900

396454.3500

34

586226.1940

396462.9550

35

586229.6983

396464.0547

36

586228.9334

396465.6261

37

586225.4503

396464.5984

38

586222.1110

396471.8150

39

586214.0260

396492.1180

40

586205.9420

396512.4190

41

586197.8570

396532.7200

42

586190.0510

396553.1300

43

586182.2460

396573.5400

44

586174.4400

396593.9500

45

586168.2228

396606.9696

46

586154.7470

396639.1060

47

5S6143.7600

396663.1600

48

586143.7559

396663.1646

49

586134.0412

396684.3369

50

586137.5280

396706.1860

51

586139.6011

396737.1307

52

586140.6590

396753.3520

53

586139.3640

396788.4480

54

586139.2310

396823.8090

355

586138.6930

396855.0450

356

586139.1340

396887.1 170

357

586140.0910

396921.6860

358

586141.1120

396954.1150

55

586141.2460

396958.3590

56

586140.9710

396985.5800

57

586139.2950

397004.103(1

58

586138.5999

397004.1677

59

586137.0480

397022.2700

60

586136.7500

397028.1630

61

586135.8400

397046.1400

62

586135.8260

397046.3120

63

586135.4360

397053.6210

64

586134.5120

397060.8460

65

586133.5800

397068.1340

66

586132.6390

397075.4890

67

586131.6910

397082.9038

68

586130.6920

397090.7170

69

586129.0760

397103.3530

70

586129.4910

397103.3100

71

586127.9390

397116.2110

72

586127.6380

397116.2360

73

586126.0700

397128.8270

74

586123.0180

397147.6910

75

586119.9240

397166.8100

76

586116.7740

397184.4132

77

586115.4969

397191.5503

78

586112.3020

397209.4060

79

586108.4630

397225.5530

80

586092.3380

397293.3730

81

586079.5330

397322.2310

82

586077.8933

397323.4310

83

586065.4800

397345.9181

84

586068.5530

397345.6770

85

586057.6690

397369.1950

86

586049.7130

397387.5300

87

586046.0900

397396.6450

88

5S6043.7340

397402.5700

89

586042.1490

397406.5570

90

586028.9430

397442.1790

91

586014.5750

397478.1110

92

5S6010.4700

397489.3310

93

586007.0120

397502.8350


94

586003.3160

397516.3390

95

585999.5194

397530.3207

96

586000.3710

397530.2440

97

585997-7860

397556.S270

98

585994.8580

397585.8920

99

585993.4230

397599.3420

100

585990.4930

397609.0220

101

585989.2520

397620.1430

102

585988.3790

397627.9610

103

585986.3570

397640.1000

104

585983.8310

397653.0920

105

585981.3140

397666.0410

106

585970.9554

397714.0209

107

585963.9750

397748.3420

108

585959.1560

397767.4910

109

585954.1530

397787.3700

110

585955.4540

397787.2370

III

585954.2490

397791.3820

112

585951.4670

397800.9540

113

585951.1180

397801.8700

114

585949.3370

397806.5440

115

585944.3450

397819.6480

116

585934.6870

397834.0320

117

585923.4050

397853.9060

118

585918.6000

397863.8300

119

585903.9700

397886.2900

120

585895.3100

397895.8500

121

585884.8000

397905.0100

122

585883.1686

397906.2777

123

585873.6300

397913.6900

124

585864.0720

397921.2750

125

585858.3280

397926.0110

126

585854.8080

397928.9130

127

585845.5420

397936.5620

128

585835.0820

397944.8020

129

585825.5090

397949.8020

130

585816.0210

397954.7560

131

585783.1660

397969.3290

132

585765.9600

397976.2350

133

585748.8000

397981.5560

134

585748.8670

397981.7950

135

585710.1170

397992.3960

136

585710.0463

397992.1427

137

585704.2718

397993.7412

138

585704.5810

397994.8490

139

585674.7590

398003.0470

140

585654.0511

398009.0170

141

585626.0151

398013.6570

142

585601.5231

398018.0130

143

585582.1531

398023.3020

144

585577.4100

398028.3000

145

585560.0900

398043.5900

146

585554.3100

398051.1800

147

585553.0290

398053.0710

148

585538.7030

398077.6330

149

585531.2130

398090.8620

150

585525.2659

398106.4740

151

585525.4065

398132.5972

152

585529.0800

398160.0820

153

585531.0370

398188.0220

154

585528.8580

398198.6020

155

585529.8500

398212.2500

156

585537.9900

398271.6800

157

585547.7900

398346.7200

158

585552.0684

398381.3435

159

585553.2908

398450.2061

160

585550.7693

398479.3242

161

585546.6162

398503.6075

162

585542.2731

398517.8348

163

585525.8013

398561.1681

164

585537.3893

398567.7007

165

585561.9040

398497.9570

166

585566.0490

398430.6490

167

585568.6470

39S388.4600

168

585565.2680

398344.6840

169

585550.9050

398251.8250

170

585547.5140

398228.1030

171

585545.2940

398210.3310

172

585543.0730

398192.5580

173

585542.9500

398192.3700

174

585540.8030

398171.9130

175

585539.5050

398158.7520

176

585537.6820

398140.2570

177

585537.1980

398135.3520

178

585536.5670

398128.9490

179

585535.5510

398119.9880

180

585536.0580

398112.9710

181

585538.8660

398102.4520

182

585539.5970

398099.7140

183

585547.4160

398083.5730

184

585548.1190

398082.1210

185

585569.6680

398050.5490

186

585590.9510

398034.2930

187

585598.8790

39S031.3400

188

585615.2200

398027.6640

189

585616.6811

398027.3950

190

585631.8730

398024.7500

191

585655.0891

398020.6517


192

585661.9860

398019.4340

193

585676.4160

398015.5640

194

585691.0640

398011.1820

195

585698.0031

398008.1080

196

585709.5441

398004.9420

197

585716.8242

398002.4560

198

585741.6152

397993.7970

199

585764.8531

397985.6820

200

585766.1341

397987.1320

201

585769.6641

397985.8420

202

585775.3091

397983.7170

203

585779.0471

397982.420(1

204

585782.0780

397981.5420

205

585786.9050

397979.7590

206

585787.8610

397979.3240

207

585833.3720

397958.6340

208

585862.7510

397943.1930

209

585882.0830

397929.6270

210

585901.2260

397914.3440

211

585921.4750

397892.1590

212

585934.2263

397870.3539

213

585943.4640

397847.4940

214

585952.3850

397825.3390

215

585960.0830

397802.9250

216

585966.4120

397780.1630

217

585971.8990

397756.2680

218

585982.4650

397708.0340

219

585986.3889

397694.4705

220

585989.1926

397683.1270

221

585992.0129

397668.2540

222

585996.5899

397645.2999

223

585997.9040

397633.4950

224

585999.2784

397621.1414

225

586002.5310

397608.1080

226

586004.9110

397578.4590

227

586010.8140

397527.3900

228

586014.8270

397509.8890

779

586020.0290

397491.6700

230

586028.3650

397469.3890

231

586036.0220

397447.7440

232

586044.4390

397424.7140

233

586050.0250

397410.7090

234

586059.9374

397389.4324

235

586064.6540

397377.3549

236

586069.7634

397365.4438

237

586075.8300

397353.2850

238

586089.7410

397325.4840

239

586094.2900

397314.9620

240

586095.7170

397311.6610

241

586104.9460

397287.1430

242

586112.8520

397258.7410

243

586124.6680

397211.2900

244

586138.3490

397113.3010

245

586138.7850

397103.9100

246

586139.2870

397097.4560

247

586141.6760

397073.1840

248

586142.6180

397064.1229

249

586143.0478

397058.0939

250

586144.9991

397027.6206

251

586147.0003

396979.2793

252

586147.2659

396972.2610

253

586148.0649

396951.0150

254

586147.3720

396926.4410

255

586146.7690

396891.2030

256

586146.6270

396882.9190

257

586146.9010

396842.2190

258

586146.0710

396809.3170

259

586148.6210

396773.1710

260

586148.8140

396736.6960

261

586148.2390

396713.7540

262

586154.0710

396688.3060

263

586166.7450

396655.4600

264

586227.2730

396503.4090

265

586238.4410

396476.3990

266

586262.3870

396437.1920

267

586267.7700

39642S.2400

268

586284.3327

396396.0248

269

586289.5000

396383.5600

270

586300.3300

396360.8200

271

586311.9480

396336.2510

272

586327.2670

396303.8550

273

586329.5359

396299.2451

274

586321.3750

396292.9070

275

58630S.6630

396268.7790

276

586301.1430

396241.2870

277

586305.4640

396207.3300

278

586307.1000

396199.1800

279

5S6309.8400

396191.1800

280

586312.5900

396179.9200

281

586314.2500

396173.1200

282

5S6314.4200

396172.4100

283

586316.2700

396153.2800

284

586318.5170

396131.1970

2S5

586314.6810

396108.0540

286

586307.2420

396091.8560

287

586302.7630

396082.1030

28S

586299.8030

396075.6580

289

586299.9350

396075.5920


290

586290.5600

396056.4880

291

586284.7950

396044.7430

292

586269.8120

396014.7560

293

586269.1040

396014.9410

294

586268.1930

396011.4690

295

586260.7130

395997.6100

296

586259.5500

395995.3130

297

586246.1000

395968.8000

298

586241.4840

395956.7200

299

586226.0410

395908.0430

300

586219.3860

395868.8100

301

586216.6950

395859.1340

302

586211.0840

395834.1990

303

586211.7760

395822.1720

304

586211.4970

395818.3060

305

586211.0810

395809.1190

306

586211.4390

395787.7740

307

586212.6500

395775.7050

308

58621S.7060

395754.S660

309

586226.9751

395728.0360

310

586238.5340

395690.5320

311

586240.1360

395686.1650

312

586246.8680

395662.8310

313

586263.6960

395610.0060

314

586273.8393

395586.9768

315

586251.4600

395598.9480

316

586253.4940

395604.0100

317

586251.9970

395608.5930

318

586227.8550

395686.6790

319

586221.4390

395708.4540

320

586212.0800

395739.7330

321

586203.6230

395769.1220

322

586196.3830

395790.5190

323

586199.0870

395814.9570

324

586199.6810

395818.9130

325

586202.1340

395835.4330

326

586203.9960

395847.7570

327

586204.8590

395853.4970

328

586205.6480

395857.7330

329

586205.9870

395859.8260

330

586206.9050

395865.4640

331

586215.6810

395910.7620

332

586216.5310

395915.3380

333

586211.1190

395917.2150

334

586211.2465

395917.4354

335

586213.8058

395925.0825

336

586218.1596

395937.5370

337

586222.8206

395951.8040

338

586223.1521

395952.7829

339

586224.1623

395955.7666

340

586226.2107

395961.8161

341

586229.9067

395972.6718

342

586230.5000

395972.5200

343

586248.9488

396012.8074

344

5S6250.8000

396016.8500

345

586251.0467

396017.3580

346

586254.2000

396023.8500

347

586255.5743

396026.3371

348

586261.9561

396037.8869

349

586281.8000

396073.8000

350

586281.9217

396073.7607

351

586284.0210

396077.4070

352

586286.8497

396082.6661

353

586290.2540

396089.5900

354

586299.1900

396107.6080întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


i

Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Soporului, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

<


1 Dr

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X(m]

Y [m]

4

1

586301.7540

396121.3170

25.900

2

586303.5390

396147.1550

15.876

3

586300.9680

396162.8210

3.792

4

5S6300.4430

396166.5761

3.552

5

586299 4760

396169.9940

6.973 |

6

586297.6770

396176.7310

11.323

7

586294.9611

396187.7239

0.504

îi

586294.8370

396188.2120

4.491

9

586293.7290

396192.5640

6.953

10

586291.9910

396199.2960

4.569

II

586290.8410

396203.718(1

7.320

12

586288.9990

396210.8020

3.408

13

586288.3230

396214.1420

1.743

l-l

586287.9764

396215.8500

13.880

15

586285.6840

396229.5390

16.106

16

586282.8041

396245.3859

0.099

17

586282.9000

396245.4090

4.372

18

586287.2000

396246.2000

7.560

19

586288.1320

396253.7020

4.964

20

586290.7000

396257.9500

1.562

21

586289.1460

396257.7900

23.403

22

586297.3170

396279.7200

19.195

23

586302.2650

39629S.2660

12.250

24

586302.5130

396310.5130

14.108

25

586298.4000

396324.0080

18.840

26

586290.1210

396340.9320

0.525

27

586290.3241

396341.4165

55.999

28

586264.5360

396391.1240

8.760

29

586260.6040

396398.9520

26.061

30

586248.9050

3964’2.2390

19.609

31

586239.8830

396439.6490

15.253

32

586232.8080

396453.1620

1.282

33

586233.2900

396454.3500

11.153

34

586226.1940

396462.9550

3.673

35

586229.69S3

396464.0547

1.748

36

586228.9334

396465.6261

3.632

37

586225.4503

396464.5984

7.952

38

586222.1110

396471.8150

21.854

39

586214.0260

396492.1180

21.851

40

586205.9420

396512.4190

21.852

41

586197.8570

396532.7200

21.852

42

586190.0510

396553.1300

21.851

43

586182.2460

396573.5400

21.852

44

586174.4400

396593.9500

14.428

45

586168.2228

396606.9696

34.847

46

586154.7470

396639.1060

26.444

47

586143.7600

396663.1600

0.006

48

586143.7559

396663.1646

23.295

49

586134.0412

396684.3369

22.126

50

586137.5280

396706.1860

31.014

51

586139.6011

396737.1307

16.256

52

586140.6590

396753.3520

35.120

53

586139.3640

396788.4480

35.361

54

586139.2310

396823.8090

31.241

355

586138.6930

396855.0450

32.075

356

586139.1340

396887.1170

34.582

357

586140.0910

396921.6860

32.445

358

586141.1120

396954.1150

4.246

55

586141.2460

396958.3590

27.222

56

586140.9710

3969 85.5 800

18.599

57

586139.2950

397004.1030

0.698

58

586138.5999

397004.1677

18.169

59

586137.0480

397022.2700

5.901

60

586136.7500

397028.1630

18.000

61

586135.8400

397046.1400

0.173

62

586135.8260

397046.3120

7.319

63

586135.4360

397053.6210

7.284

64

586134.5120

397060.8460

7.347

65

586133.5800

397068.1340

7.415

66

586132.6390

397075.4890

7.475

67

586131.6910

397082.9038

7.877

68

586130.6920

397090.7170

12.739

69

586129.0760

397103.3530

0.417

70

586129.4910

397103.3100

12.994

71

586127.9390

397116.2110

0.302

72

586127.6380

397116.2360

12.68S

73

586126.0700

397128.8270

19.109

74

586123.0180

397147.6910

19.368

75

586119.9240

397166.8100

17.883

76

586116.7740

397184.4132

7.250

77

586115.4969

397191.5503

18.139

78

586112.3020

397209.4060

16.597

79

5S6108.4630

397225.5530

69.711

80

586092.3380

397293.3730

31.571

81

586079.5330

397322.2310

2.032

82

586077.S933

397323.4310

25.686

83

586065.4800

397345.9181

3.082

84

586068.5530

397345.6770

25.914

85

586057.6690

397369.1950

19.987

86

586049.7130

397387.5300

9.809

87

586046.0900

397396.6450

6.376

88

586043.7340

397402.5700

4.291

89

586042.1490

397406.5570

37.991

90

586028.9430

397442.1790

38.698

91

586014.5750

39747S.il 10

11.947

92

586010.4700

397489.3310

13.940

93

586007.0120

397502.8350

14.001

94

586003.3160

397516.3390

14.488


95

585999.5194

397530.3207

0.855

96

586000.3710

397530.2440

26.708

97

585997.7S60

397556.8270

29.212

98

585994.8580

397585.8920

13.526

99

585993.4230

397599.3420

10.114

100

585990.4930

397609.0220

* 11.190

101

585989.2520

397620.1430

7.867

102

5859S8.3790

397627.9610

12.306

I IU3

585986.3570

397640.10(10

13.235

104

585983.8310

397653.0920

13.191

1    105

585981.3140

397666.0410

49.085

106

585970.9554

397714.0209

35.024

107

585963.9750

397748.3420

19.746

108

585959.1560

397767.4910

20.499

109

585954.1530

397787.3700

1.308

110

585955.4540

397787.2370

4.317

III

585954.2490

397791.3820

9.968

112

585951.4670

397800.9540

0.980

113

585951.1180

397801.8700

5.002

!    114

585949.3370

397806.5440

14.023

115

585944.3450

397819.6480

17.326

116

585934.6870

397834.0320

22.853

117

585923.4050

397853.9060

11.026

118

585918.6000

397863.8300

26.805

119

585903.9700

397886.2900

12.899

120

585895.3100

397895.8500

13.942

121

585884.8000

397905.0100

2.066

122

585883.1686

397906.2777

12.080

123

585873.6300

397913.6900

12.202

124

585864.0720

397921.2750

7.445

125

585858.3280

397926.0110

4.562

126

585854.S080

397928.9130

12.015

127

585845.5420

397936.5620

13.316

128

585835.0820

397944.8020

10.800

129

585825.5090

397949.8020

10.703

130

585816.0210

397954.7560

35.942

131

585783.1660

397969.3290

18.540

132

585765.9600

397976.2350

17.966

133

585748.8000

397981.5560

0.248

134

585748.8670

397981.7950

40.174

135

585710.1170

397992.3960

0.263

136

585710.0463

397992.1427

5.992

137

585704.2718

397993.7412

1.150

138

585704.5810

397994.8490

30.928

139

585674.7590

398003.0470

21.551

140

585654.0511

398009.0170

28.417

141

585626.0151

398013.6570

24.876

142

585601.5231

398018.0130

20.079

143

585582.1531

398023.3020

6.890

144

585577.4100

398028.3000

23.103

145

585560.0900

398043.5900

9.540

146

585554.3100

398051.1800

2.284

147

585553.0290

398053.0710

28.435

148

585538.7030

398077.6330

15.202

149

585531.2130

398090.8620

16.706

150

585525.2659

398106.4740

26.124

151

585525.4065

398132.5972

27.729

152

585529.0800

398160.0820

28.008

153

585531.0370-

398188.0220

10.802

154

585528.8580

398198.6020

13.684

155

585529.8500

398212.2500

59.985

156

585537.9900

398271.6800

75.677

157

585547.7900

398346.7200

34.887

1    158

585552.0684

398381.3435

68.873

159

585553.2908

398450.2061

29.227

160

585550.7693

398479.3242

24.636

161

585546.6162

398503.6075

14.875

162

585542.2731

398517.8348

46.358

163

585525.8013

398561.1681

13.303

164

585537.3893

398567.7007

73.927

165

585561.9040

398497.9570

67.436

166

585566.0490

398430.6490

42.269

167

585568.6470

398388.4600

43.906

168

585565.2680

398344.6840

93.963

169

585550.9050

398251.8250

23.963

170

585547.5140

398228.1030

17.910

171

585545.2940

398210.3310

17.911

172

585543.0730

398192.5580

0.225

173

585542.9500

398192.3700

20.569

174

585540.8030

398171.9130

13.225

175

585539.5050

398158.7520

18.585

176

585537.6820

398140.2570

4.929

177

585537.1980

398135.3520

6.434

178

585536.5670

398128.9490

9.018

179

585535.5510

398119.9880

7.035

180

585536.05S0

398112.9710

10.887

1S1

585538.8660

398102.4520

2.834

182

585539.5970

398099.7140

17.935

183

585547.4160

398083.5730

1.613

184

585548.1190

398082.1210

38.225

185

585569.6680

398050.5490

26.781

IS6

585590.9510

398034.2930

8.460

187

585598.8790

398031.3400

16.749

18S

585615.2200

398027.6640

1.486

189

5S5616.6811

398027.3950

15.420

190

585631.8730

398024.7500

23.575

191

585655.0891

398020.6517

7.004

192

585661.9860

398019.4340

14.940

193

585676.4160

398015.5640

15.289

194

585691.0640

398011.1820

7.590

195

585698.0031

398008.1080

11.967

196

585709.5441

398004.9420

7.693


197

585716.8242

398002.4560

26.260

198

585741.6152

397993.7970

24.614

199

585764.8531

397985.6S20

1.935

2(10

585766.1341

397987.1320

3.758

201

585769.6641

397985.8420

6.032

202

585775.3091

397983.7170

3.957

203

585779.0471

397982.4200

3.156

204

585782.0780

3979S 1.5420

5.146

205

585786.9050

397979.7590

1.050

206

585787.8610

397979.3240

49.993

207

585833.3720

397958.6340

33.190

208

585862.7510

397943.1930

23.617

209

585882.0830

397929.6270

24.495

210

585901.2260

397914.3440

30.037 1

211

585921.4750

397892.1590

25.260

212

585934.2263

397870.3539

24.656

213

585943.4640

397847.4940

23.884

214

585952.3850

397825.3390

23.699

215

585960.0830

397802.9250

23.626

216

585966.4120

397780.1630

24.517

217

585971.S990

397756.2680

49.378

218

585982.4650

397708.0340

14.120

219

585986.3889

397694.4705

11.685

220

585989.1926

397683.1270

15.138

221

585992.0129

397668.2540

23.406

222

585996.5S99

397645.2999

11.878

223

585997.9040

397633.4950

12.430

224

585999.2784

397621.1414

13.433

225

586002.5310

397608.1080

29.744

226

586004.9110

397578.4590

51.409

227

586010.8140

397527.3900

17.955

228

586014.8270

397509.8890

18.947

229

586020.0290

397491.6700

23.789

230

586028.3650

397469.3890

22.959

231

586036.0220

397447.7440

24.520

232

586044.4390

397424.7140

15.078

233

586050.0250

397410.7090

23.472

234

586059.9374

397389.4324

12.966

235

586064.6540

397377.3549

12.961

236

586069.7634

397365.4438

13.588

237

586075.S300

397353.2850

31.087

238

586089.7410

397325.4840

11.463

239

586094.2900

397314.9620

3.596

240

586095.7170

397311.6610

26.197

241

586104.9460

397287.1430

29.482

242

586112.8520

397258.7410

4S.900

243

586124.6680

397211.2900

98.939

244

586138.3490

397113.3010

9.401

245

586138.7850

397103.9100

6.473

246

586139.2870

397097.4560

24.389

247

586141.6760

397073.1840

9.110

248

586142.6180

397064.1229

6.044

249

586143.0478

397058.0939

30.536

250

586144.9991

397027.6206

48.383

251

586147.0003

396979.2793

7.023

252

586147.2659

396972.2610

21.261

253

586148.0649

396951.0150

24.584

254

586147.3720

396926.4410

35.243

255

586146.7690

396891.2030

8.285

256

586146.6270

396882.9190

40.701

257

586146.9010

396842.2190

32.912

258

586146.0710

396809.3170

36.236

259

586148.6210

396773.1710

36.476

260

586148.8140

396736.6960

22.949

261

586148.2390

396713.7540

26.108

262

586154.0710

396688.3060

35.206

263

586166.7450

396655.4600

163.656

264

586227.2730

396503.4090

29.228

265

586238.4410

396476.3990

45.941

266

586262.3870

396437.1920

10.446

267

586267.7700

396428.2400

36.224

268

586284.3327

396396.0248

13.493

269

586289.5000

3963S3.5600

25.187

270

586300.3300

396360.8200

27.177

271

586311.9480

396336.2510

35.835

272

586327.2670

396303.8550

5.138

273

586329.5359

396299.2451

10.333

274

586321.3750

396292.9070

27.272

275

586308.6630

396268.7790

28.502

276

586301.1430

396241.2870

34.231

277

586305.4640

396207.3300

8.313

278

586307.1000

396199.1800

8.456

279

586309.8400

396191.1800

11.591

2S0

586312.5900

396179.9200

7.000

281

586314.2500

396173.1200

0.730

282

586314.4200

396172.4100

19.219

283

586316.2700

396153.2800

22.197

284

586318.5170

396131.1970

23.459

285

586314.6810

396108.0540

17.825

286

586307.2420

396091.8560

10.732

287

586302.7630

396082.1030

7.092

288

586299.8030

396075.6580

0.148

289

586299.9350

396075.5920

21.280

290

586290.5600

396056.4880

13.084

291

586284.7950

396044.7430

33.522

292

586269.8120

396014.7560

0.732

293

586269.1040

396014.9410

3.590

294

586268.1930

396011.4690

15.749

295

586260.7130

395997.6100

2.575.

296

586259.5500

395995.3130

29.729,

297

586246.1000

39596S.8000

12.932;

298

586241.4840

395956.7200

51.068


299

586226.0410

395908.0430

39.793

300

586219.3860

395868.8100

10.043

301

586216.6950

395859.1340

25.559

302

586211.0840

395834.1990

12.047

303

586211.7760

395822.1720

3.876

304

586211.4970

395818.3060

9.196

305

586211.0810

395809.1190

21.348

306

586211.4390

395787.7740

12.130

307

586212.6500

395775.7050

21.701

308

586218.7060

395754.8660

28.075

309

586226.9751

395728.0360

39.245

310

58623S.5340

395690.5320

4.652

311

586240.1360

395686.1650

24.286

312

586246.8680

395662.8310

55.441

313

586263.6960

395610.0060

25.164

314

586273.8393

395586.9768

25.380

315

586251.4600

395598.9480

5.455

316

586253.4940

395604.0100

4.821

317

586251.9970

395608.5930

81.733

31S

586227.8550

395686.6790

22.701

319

586221.4390

395708.4540

32.649

320

586212.0800

395739.7330

30.582

321

586203.6230

395769.1220

22.589

322

586196.3830

395790.5190

24.5S7

323

586199.0870

395S14.9570

4.000

324

586199.6810

395818.9130

16.701

325

586202.1340

395835.4330

12.464

326

586203.9960

395847.7570

5.805

327

586204.8590

395853.4970

4.309

328

586205.6480

395857.7330

2.120

329

586205.9870

395859.8260

5.712

330

586206.9050

395865.4640

46.140

331

586215.6810

395910.7620

4.654

332

586216.5310

395915.3380

5.728

333

586211.1190

395917.2150

0.255

334

586211.2465

395917.4354

8.064

335

586213.8058

395925.0825

13.194

336

586218.1596

395937.5370

15.009

337

586222.8206

395951.8040

1.034

338

586223.1521

395952.7829

3.150

339

586224.1623

395955.7666

6.387

340

586226.2107

395961.8161

11.468

341

586229.9067

395972.6718

0.612

342

586230.5000

395972.5200

44.311

343

586248.9488

396012.8074

4.446

344

586250.8000

396016.8500

0.565

345

586251.0467

396017.3580

7.217

346

586254.2000

396023.S500

2.842

347

586255.5743

396026.3371

13.196

348

586261.9561

396037.8869

41.031

349

586281.8000

396073.8000

0.128

350

586281.9217

396073.7607

4.207

351

586284.0210

396077.4070

5.972

352

586286.8497

396082.6661

7.716

353

586290.2540

396089.5900

20.112

354

586299.1900

396107.6080

13.947

S =42260 mp P=6735.833mîntocmit: SC DAMAR CONSULT SRL


li »

MEMORIU TEHNIC

1.


2.


,3.


Adresa imobil: Strada Soporului, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

* <

Tipul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în^istemul integrat de cadastru și carte funciară.

Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră t de circulație, cu categoria de folosință „dram” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-b-3-III și L-34-4â-C-b-3-IV .


Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 314 până în punctul nr. 306 neîmprejmuit; din punctul nr. 306 până în punctul nr. 305 de pârâul Becaș, dm punctul iu. 305 până în punctul nr. 300 de gard din lemn; din punctul nr. 300 până în punctul nr. 273 neîmprejmuit; din punctul nr. 273 până în punctul nr. 272 de dram; din punctul nr. 272 până în punctul nr. 245 neîmprejmuit; din punctul nr. 245 până în punctul nr. 244 de drum; din punctul nr. 244 până în punctul nr. 218 neîmprejmuit - teren arabil; din punctul nr. 218 până în punctul nr. 217 de drum; din punctul nr. 217 până în punctul nr. 207 neîmprejmuit; din punctul nr. 207 până în punctul nr. 197 de gard din lemn și beton; din punctul nr. 197 până în punctul nr. 193 de gard din metal și beton; din punctul nr. 193 până în punctul nr. 188 de gard din lemn; din punctul nr. 188 până în punctul nr. 174 neîmprejmuit; din punctul nr. 174 până în punctul nr. 169 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 169 până în punctul nr. 164 neîmprejmuit;

-în latura de Est: ; din punctul nr. 164 până în punctul nr. 163 neîmprejmuit- dram;

-în latura de Sud: din punctul nr. 163 până în punctul nr. 160 neîmprejmuit; din punctul nr. 160 până în punctul nr. 157 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 157 până în punctul nr. 155 neîmprejmuit; din punctul nr. 155 până în punctul nr. 154 de strada Gheorgheni; din punctul nr. 154 până în punctul nr. 139 neîmprejmuit; din punctul nr. 139 până în punctul nr. 131 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 131 până în punctul nr. 50 neîmprejmuit - teren arabil; din punctul nr. 50 până în punctul nr. 49 de drum; din punctul nr. 49 până în punctul nr. 46 neîmprejmuit; din punctul nr. 46 până în punctul nr. 44 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 44 până în punctul nr. 38 neîmprejmuit -teren arabil; din punctul nr. 38 până în punctul nr. 37 de dram; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 16 neîmprejmuit; din punctul nr. 16 până în punctul nr. 352 de gard de beton; din punctul nr. 352 până în punctul nr. 343 de gard de metal; din punctul nr. 343 până în punctul nr. 341 de gard de lemn; din punctul nr. 341 până în punctul nr. 334 de gard de beton; din punctul nr. 334 până în punctul nr. 324 de gard din metal; din punctul nr. 324 până în punctul nr. 323 de strada G. F. Hegel; din punctul nr. 323 până în punctul nr. 322 de pârâul Becaș; din punctul nr. 322 până în punctul nr. 315 de gard de beton;

-în latura de Vest: din punctul nr. 315 până în punctul nr. 314 de strada Alexandra Vaida Voevod.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

In regim de Carte Funciară imobilul este identificat cu : numărul topografic 14191 înscris în Cartea Funciară numărul 305399 a Municipiului Cluj-Napoca cu suprafața de 41091 m2.

In urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 42260 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 42260 m2 conform situatei actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații se suprapune cu:

1. Numărul cadastral 3084 - dosar nr. 7539E3/06.08.2003 - executant Mamara Claudiu

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică.cu-șța.ția ..


» < » totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice sprijinită la capete combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK ROMPOS au fost determinate 4 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tdhnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază jae X între 0.0Q9-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 197,0.

Data întocmirii:

Martie 2019


„                                           .•-' wr.râri de

întocmit:                ...£>*

S.C.DAMAR CONSULT S.R.L        ... ■ '
I» ./ sft