Hotărârea nr. 109/2019

Hotărârea 109/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare depou de tramvaie din str. Căpitan Grigore Ignat din municipiul Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții

„Modernizare depou de tramvaie din str. Grigore Ignat din municipiul CIuj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare depou de tramvaie din str. Grigore Ignat din municipiul Cluj-Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 151641 din 18.03.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare depou de tramvaie din str. Grigore Ignat din municipiul Cluj-Napoca”;

Având in vedere art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. 4, art. 7 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Documentația și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare depou de tramvaie din str. Grigore Ignat din municipiul Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare,

Lfr fio/fi          tvji. (tij/W*]

o Modernizarea linie cale sistemul de linie cale, aparate cale, sistem de alimentare rețea contact, toate în conformitate cu normele actuale.

o Introduce un sistem de semnalziare și automatizare a macazelor

o Introduce un sistem de operare și management informatic al depoului, Diespecerat, conectat la sistemul de management al setviciului de transprot public și informare călători, care vor beneficia în mod direct de această modernizare

o Introduce un sistem de telegestiune a consumului de iluminare si consum electric o Introduce un sistem informatic în procesul de intreținere a tramvaielor,

o Propune refacerea instalațiilor și rețelelelor interioare aflate in afara perioadei de servicu > Atinge obiectivele propuse prin programul de finanțare

 • 6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției:

 • 6.3.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

  Nr. cri.

  Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

  Valoarea (fără TVA)

  TVA 19%

  Valoarea (inclusiv TVA)

  lei

  lei

  lei

  TOTAL GENERAL

  85386661

  16116499

  101503160

  din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

  41980211

  7976240

  49956452

Valoarea totală, inclusiv TVA, considerând cursul BCE din data pervazută în ghidul de finanțare respectiv 1 € = 4.5744 lei/Euro lei este 101,503,160.00 RON din care construcții montaj (C+MJ49,956,452.00 RON.

 • 6.3.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

CLĂDIRI ÎNSCRISE IN CF Nr. 327.226 :

Nr.

Denumire

Număr

crt.

Suprafață construită

cadastral

£T


UTsEffl


S.C. DMDEZVOLTARE.RO S.R.L.

Timișoara, str. C. Brediceanu nr. 8, c. 501-502

CUI: RO 27869472 J35/7/2011

tel: 0256-494051 fax : 0256-4940521.

ȘOPRON DEPOZITARE Sc = 226 mp

327226-C2

2.

HALA ÎNTREȚINERE Sc = 3.438 mp

327226-

C4

3.

REMIZA UTILAJE INTERVENȚIE Sc = 272 mp

327226-

C6

4.

STAȚIE SPĂLARE-VOPSIRE Sc = 468 mp DECANTOR RECIRCULARE Sc = 127 mp STAȚIE POMPARE Sc = 21 mp PLATFORMĂ NĂMOL

Sc = 47 mp

327226-

C7

327226-

Cll

327226-

C12 327226-

C13


CONSTRUCȚII SPECIALE NEIMPOZABILE ANEXA IN CF NR.327226

Nr. crt.

Denumire

Suprafață (Lungime) construită

Număr inventar

1.

ÎMPREJMUIRE Șl PORȚI

L= 612 ml

12002520

2.

REȚEA APĂ INCINTĂ

L = 697 ml

12003190

3.

REȚEA CANAL INCINTĂ

L = 155 ml

12003200

4.

REȚELE ELECTRICE Șl DE ILUMINAT INCINTĂ L = 730 ml

12003210

5.

PLATFORMĂ TEHNOLOGICĂ INCINTĂ

S = 1.388 mp

12003710

6.

REȚEA CONTACT INCINTĂ cu stâlpi susținere L = 4.107 ml fir cupru

12003180

7.

LINIE TRAMVAI INCINTĂ

pe traverse

L = 4.107 ml cale simplă

12003170

8.

REȚEA TERMICĂ INCINTĂ

L=160ml

12003230

CORPURI DE CLĂDIRE NOI CA EXTINDERE FUNCȚIUNI

Nr. crt.

Denumire

Suprafață (Lungime) construită

Număr inventar

1.

Corp de clădire Dispecerat S = mp

n/a

2

Corp de Cladier pentru

Gararea tramvaielor

n/a

 • 6.4 Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

 • 6.5 Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni.

Costurile totale vor fi eșalonate în funcție de graficul de realizare efectivă a investiției stabilit în funcție de fondurile disponibile și de strategia de execuție agreată de beneficiar.

> Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investiției propusă de elaboratorul D.A.L.I., este anexată la prezenta documentație.

Derularea proiectului investițional și realizarea lucrărilor se preconizează a fi de 48 luni în intervalul Martie 2019 - Februarie 2023, în funcție de fondurile disponibile și de strategia de execuție agreată de beneficiar.

 • 6.6 Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

....NORMELE, STANDARDE la care se supun intervențiile prin realizarea Proiectului...

 • 6.7 Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare și economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite

Pornind de la faptul ca prezentul proiect are un impact pozitiv direct asupra reducerii emisiilor de CO2, generate de transportul rutier motorizat la nivelul municipiilor reședința de județ si a zonelor funcționale urbane ale acestora si luând in considerare propunerea (MII) din Planul de Mobilitate Urbana al Municipiului Cluj, proiectul se incadreaza in Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Prioritatea de Investiții 4e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru aternuare, Obiectivul specific 4.1. Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședințe de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila.

Rata de cofinantare:

S 85% Fondul European de Dezvoltare Regionala

J 13% Bugetul de Stat

J 2% Municipiul Cluj in calitate de solicitant

7 Urbanism, acorduri și avize conforme

Certificatul de Urbanism, a fost emis de către Primăria Municipiului Cluj Napoca, cu Nr 499 din data de 06.02.2019., în scopul : ELABORARE DOCUMENTAȚIE FAZA D.A.L.I, ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRĂRILOR - MODERNIZARE DEPOU DE TRAMVAIE - Str. Capitan Grigore Ignar

Acesta a fost emi ca urmare a cererii adresate de Municipiul Cluj-Napoca, (CUI RO 4305857) cu domicililul in Județul Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților Nr 1-3.

Pentru imobilul - situat in Județul Cluj, Municipiul Cluj- Napoca, Capitan Grigore Ignat, Nr. f n, care s-au identificat prin extrasul de carte funciară CF Nr 327226 nu cadastral/Nr. topografic 327226

 • 7.1 Certificatul de urbanism emis în vederea obținerii autorizației de construire

Certificatul de Urbanism este emis de către Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Nr 499 din 06.02.2019 prevede: Elaborare documetatie faza D.A.L.I., ELABORARE PROIECT PENTRU AUTORIZAREALUCRĂRILOR " MODERNIZARE DEPOU DE TRAMVAIE”- Str. Capitan Grigore Ignat, din Municipiul

Cluj-Napoca.

 • 7.2 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Studiul topografic a fost pus la dispoziție de către Beneficiar. Acesta este anexă la prezentul studiu.


In imaginea de mai jos este prezentat planul topografic realizat pentru imobilul supus studiului, cu Viza OCPI nr 40897/16.02.2019 și 968 din 12.03.2019

 • 7.3 Extras de carte funciară, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

în Cartea Funciară sunt inscrise ca domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, imobilul care face obiectul studiului precum și obiectele care fac parte limita de proiect.

o Extras de carte funciară este anexat la studiu

o Hotărârea AGA și Hotărârea C.L prin care se dispune trecerea în domeniu public a clădirilor și construcțiilor aflate în limita de proiect

7.4Avize privind asigurarea utilităților, în cazul suplimentării capacității existente

Pentru asigurarea utilităților, curent electric, relocare utilități au fost solicitate de către Beneficar. Acestea sunt anexă Ia prezentul studiu.

7.5Actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului, măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentația tehnico-economică

Pentru etapa de elaborare a Documentației de Avizare a Lucrarilro de Investiției, autoritatea de

Mediu din Cluj , de altfel ca pentru toate autoritățile de mediu la nivel național NU inițiază o

procedura de mediu, deoarece NU există în această etapă o soluție finală de proiect.

în Certificatul de Urbanism este solicitat Acordul de Mediu pentru etapa D.T.A.C., și a fost inițiată această procedură și este înregistrată cu Nr 5889/01.03.2019.

7.6Avize, acorduri și studii specifice, după caz, care pot condiționa soluțiile tehnice, precum:

Confrom certificat de Urbanism sunt solicitate o serie de avize și acorduri. Acestea cad în sarcina beneficiarului. După obținerea acestora de către Beneficar, se vor anexa la dosarul docuemntatiei.

 • 7.6.1 Studii privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficientă ridicată pentru creșterea performantei energetice

Nu este cazul

 • 7.6.2 Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției.

Nu este cazul

ELABORATOR D.A.L.I

SC DM DEZVOLTARE.RO SRL

Dir. General. Ing. Dan Manolache

:                . 5MBHME3IC 5....... ””7.       “~J7 7......727.DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investiției:

MDOERNIZARE DEPOU de TRAMVAIE "Grigore Ignat" MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ


Proiect nr.

în lei și euro la curs BNR de

4.5744

lei / euro

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA)

TVA 19%

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

Cap.1.Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului.

1.1.

Obținerea terenului

0

0

0

1.2.

Amenajarea terenului

648000

123120

771120

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

216000

41040

257040

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

760000

144400

904400

TOTAL CAPITOL 1.

1624000

308560

1932560

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc

823059

156381

979440

TOTAL CAPITOL 2.

823059

156381

979440

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

89300

16967

106267

3.1.1.

Studii de teren

55000

10450

65450

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

23000

4370

27370

3.1.3.

Alte studii specifice

11300

2147

13447

3.2.

Documentații ■ suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

101200

0

101200

3.3.

Expertizare tehnică

47000

8930

55930

3.4.1

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială

12000

2280

14280

3.4.2

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor

12000

2280

14280

3.5.

Proiectare

1889500

359005

2248505

3.5.1.

Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

75000

14250

89250

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii a vizelor / acordurilor / autorizațiilor

12500

2375

14875

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

52000

9880

61880

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

1750000

332500

2082500

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

48900

9291

58191

3.7.

Consultanță

420000

79800

499800

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

360000

68400

428400

3.7.2.

Auditul financiar

60000

11400

71400

3.8.

Asistență tehnică

471000

89490

560490

3.8.1.

Asistență tehnică proiectare

86000

16340

102340


3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

65000

12350

77350


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA)

TVA 19%

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

21000

3990

24990

3.8.2.

Diriginte de șantier

385000

73150

458150

TOTAL CAPITOL 3.

3090900

568043

3658943

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

4.1.

Lucrări de construcții și instalații

37432743

7112221

44544964

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

1930410

366778

2297188

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

32173500

6112965

38286465

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale fara montaj

4009000

761710

4770710

4.5.

Dotări

919268

174661

1093928

4.6.

Active necorporale

1140000

216600

1356600

TOTAL CAPITOL 4

77604920

14744935

92349855

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

187000

35530

222530

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

170000

32300

202300

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de șantierului

17000

3230

20230

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

951782

93100

1044882

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții: 0,5% din C+M

209901

0

209901

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții: 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)

41980

0

41980

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor -CSC

209901

0

209901

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

490000

93100

583100

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

755000

143450

898450

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

115000

21850

136850

TOTAL CAPITOL 5

2008782

293930

2302712

Cap.6. C

heltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

235000

44650

279650

6.2.

Probe tehnologice și teste

0

0

0

TOTAL CAPITOL 6

235000

44650

279650

TOTAL GENERAL

85386661

16116499

101503160

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

41980211

7976240

49956452

Beneficiar / Investitor

întocmit,

SC DMDEZVOLTARE.RO SRL