Hotărârea nr. 108/2019

Hotărârea 108/2019 - Aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Iuliu Maniu”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Iuliu Maniu”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Iuliu Maniu”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.151523/18.03.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Iuliu Maniu”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Reținând prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. 4, art. 7 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Iuliu Maniu”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Nr. 108 din 22 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr.108/2019


CLUJ-NAPOCA

Descrierea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

"Lucrări de Amenajare Urbană strada luliu Maniu ”

5. Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Indicatori proiect

Suprafață carosabilă/pietonală/pista biciclete (shared space):

propunere

4 134 mp

Nr. arbori:

20 buc

Nr. parcări:

Nr. parcări autoturisme electrice (stații încărcare)

Nr. locuri parcare biciclete:

Nr. statii încărcare biciclete electrice:

3 buc

2 buc

23 buc

2 buc

Valoarea totală a investiției:

»

Nr. ort.

Costuri

Valoare

Fără TVA (lei)

TVA (lei)

Valoare cu TVA (Iei)

1

Total costuri investiție

6,400,491.29

1,205,794.32

7,606,285.61

2

Din care: C+M

4,873,224.45

925,912.66

5,799,137.11

Eșalonarea investiției:

Anul 1: 5.088.951,62 lei tară TVA (din care C+M: 4.067.672,88 lei faraTVA)

Anul 2: 1.311.539,67 lei fără TVA (din care C+M 805.551,58 lei fara TVA) -.............

6. Durata de realizare a investiției

Durata de execuție a lucrărilor este de 7 luni, iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activitățile suport (achiziții, publicitate etc.) este de 15 luni de la începerea implementării' proiectului.

Proiectant general:

SC Mossfern SRLDEVIZUL GENERAL

LUCRĂRI DE AMENAJARE URBANĂ STRADA IULIU MANIU'

In lei / euro , la cursul = 4.5744 lei / euro (curs infoeuro), conform Ghid POR 2014-2020

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE

INCLUSIV TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

125,816.13

23,905.07

149,721.20

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

372,500.00

70,775.00

443,275.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

222,114.00

42,201.66

264,315.66

TOTAL Capitol 1

720,430.13

136,881.73

857,311.86

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele alimentare cu energie electrica

19,781.72

3,758.53

23,540.25

2.2

Branșamente apa

6,000.00

1,140.00

7,140.00

TOTAL Capitol 2

25,781.72

4,898.53

30,680.25

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

9,100.00

1,729.00

10,829.00

3.1.1

Studii de teren

5,600.00

1,064.00

6,664.00

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

3,500.00

665.00

4,165.00

3.2

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

3,600.00

570.00

4,170.00

3.3

Expertizare tehnica

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

60,900.00

11,571.00

72,471.00

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

19,000.00

3,610.00

22,610.00

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

15,510.00

2,946.90

18,456.90

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

6,390.00

1,214.10

7,604.10

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

32,000.00

6,080.00

38,080.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

27,000.00

5,130.00

32,130.00

3.7.2

Auditul financiar

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8

Asistenta tehnica

55,000.00

10,450.00

65,450.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

5,000.00

950.00

5,950.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

4,000.00

760.00

4,760.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1,000.00

190.00

1,190.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

50,000.00

9,500.00

59,500.00

TOTAL Capitol 3

160,600.00

30,400.00

191,000.00

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

3,991,497.62

758,384.55

4,749,882.17

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

95,600.00

18,164.00

113,764.00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

732,426.17

139,160.97

871,587.14

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

258,662.80

49,145.93

307,808.73

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL Capitol 4

5,078,186.59

964,855.45

6,043,042.04

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

59,872.47

11,375.77

71,248.24

5.1.1.

Lucrări de construcții

39,914.98

7,583.85

47,498.83

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

19,957.49

3,791.92

23,749.41

5.2

Comision, taxe, cote legale, costuri de finanțare

53,605.46

0.00

53,605.46

5.2.1

Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

24,366.12

0.00

24,366.12

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4,873.22

0.00

4,873.22

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

24,366.12

0.00

24,366.12

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

297,014.92

56,432.84

353,447.76

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

5,000.00

950.00

5,950.00

TOTAL Capitol 5

415,492.85

68,758.61

484,251.46

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea către beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

6,400,491.29

1,205,794.32

7,606,285.61

DIN CARE C+M

4,873,224.45

925,912.66

5,799,137.11

Data

întocmit

Mossfern SRL arh. Macalik Arnolc


Martie 2019

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Cluj-Napoca