Hotărârea nr. 107/2019

Hotărârea 107/2019 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.151442/18.03.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea Documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

Reținând prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin. 4, art. 7 alin. 4 din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă Documentația și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare urbană strada Mihail Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Tehnică, Serviciul strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția Economică.

Nr.107 din 22 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă Ia Hotărârea nr.107/2019


Descrierea investiției și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul

"Lucrări de Amenajare Urbană strada Kogălniceanu, strada Universității și străzile adiacente ”

5. Indicatorii tehnico-economici ai investiției

Indicatori proiect

Suprafață carosabilă/pietonală/pista biciclete (share space):

propunere

25 001 mp

Suprafață spațiu verde (iarba inalta):

198 mp

Nr. arbori:

193 buc

Nr. parcări:

11 buc

Nr. parcări autoturisme electrice (stații încărcare)

Nr. locuri parcare biciclete:

2 buc

90 buc

Nr. stații încărcare biciclete electrice:

5 buc

Valoarea totală a investiției:

Nr. crt.

Costuri

Valoare Fără TVA (lei)

TVA (lei)

Valoare cu TVA (lei)

1

Total costuri investiție

34,598,130.19

6,516,900.17

41,115,030.36

2

Din care: C+M

27,150,519.26

5,158,598.67

32,309,117.93

Eșalonarea investiției:

> >

Anul 1: 9.555.809,94 lei fără TVA (din care C+M: 7.309.407,04 lei fara TVA)

Anul 2: 19.993.741,51 lei fără TVA (din care C+M 17.006.667,62 lei fara TVA)...... .  .. .

Anul 2: 5.048.578,73 lei fără TVA (din care C+M: 2.834.444,60 lei fara TVA)

6. Durata de realizare a investiției

Durata de execuție a lucrărilor este de 20 de luni, iar durata de implementare integrală a proiectului, cu toate activitățile suport (achiziții, publicitate etc.) este de 28 de luni de la începerea implementării proiectului.

Proiectant general:

SC Mossfern SRLDEVIZUL GENERAL

Lucrări de Amenajare Urbana strada Kogalniceanu, strada Universității si străzile adiacente

In lei / euro , la cursul = 4.5744 lei / euro (curs infoeuro), conform Ghid POR 2014-2020

Nr. crt.

Capitolul/Subcapitolele de cheltuieli

VALOARE FARA TVA

TVA

VALOARE

INCLUSIV TVA

LEI

LEI

LEI

1

2

3

4

5

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

1,177,098.50

223,648.72

1,400,747.22

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

2,093,005.00

397,670.95

2,490,675.95

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

742,569.20

141,088.15

883,657.35

TOTAL Capitol 1

4,012,672.70

762,407.82

4,775,080.52

Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1

Rețele alimentare cu energie electrica

19,781.72

3,758.53

23,540.25

2.2

Branșamente apa

144,000.00

27,360.00

171,360.00

2.3

Branșamente de gaz

72,000.00

13,680.00

85,680.00

TOTAL Capitol 2

235,781.72

44,798.53

280,580.25

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

270,705.00

51,433.95

322,138.95

3.1.1

Studii de teren

38,495.00

7,314.05

45,809.05

3.1.2

Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3

Alte studii specifice

232,210.00

44,119.90

276,329.90

3.2

Documentații - suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,302.12

817.40

5,119.52

3.3

Expertizare tehnica

9,320.00

1,770.80

11,090.80

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

630,985.00

119,887.15

750,872.15

3.5.1

Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3

Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

197,025.00

37,434.75

234,459.75

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

220,550.00

41,904.50

262,454.50

3.5.5

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

21,910.00

4,162.90

26,072.90

3.5.6

Proiect tehnic și detalii de execuție

191,500.00

36,385.00

227,885.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

155,000.00

29,450.00

184,450.00

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

135,000.00

25,650.00

160,650.00

3.7.2

Auditul financiar

20,000.00

3,800.00

23,800.00

3.8

Asistenta tehnica

168,100.00

31,939.00

200,039.00

3.8.1

Asistență tehnică din partea proiectantului

38,100.00

7,239.00

45,339.00

3.8.1.1

pe perioada de execuție a lucrărilor

25,600.00

4,864.00

30,464.00

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

12,500.00

2,375.00

14,875.00

3.8.2

Dirigenție de șantier

130,000.00

24,700.00

154,700.00

TOTAL Capitol 3

1,238,412.12

235,298.30

1,473,710.42

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții si instalații

22,329,553.31

4,242,615.13

26,572,168.44

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

349,216.00

66,351.04

415,567.04

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

2,706,150.39

514,168.58

3,220,318.97

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

1,484,401.88

282,036.36

1,766,438.24

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL Capitol 4

26,869,321.58

5,105,171.11

31,974,492.69

Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

334,943.30

63,639.23

398,582.53

5.1.1.

Lucrări de construcții

223,295.53

42,426.15

265,721.68

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării șantierului

111,647.77

21,213.08

132,860.85

5.2

Comision, taxe, cote legale, costuri de finanțare

298,655.72

0.00

298,655.72

5.2.1

Comisioane si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

135,752.60

0.00

135,752.60

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

27,150.52

0.00

27,150.52

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

135,752.60

0.00

135,752.60

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

1,595,843.05

303,210.18

1,899,053.23

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

12,500.00

2,375.00

14,875.00

TOTAL Capitol 5

2,241,942.07

369,224.41

2,611,166.48

Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste, predarea către beneficiar

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

TOTAL Capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

34,598,130.19

6,516,900.17

41,115,030.36

DIN CARE C+M

27,150,519.26

5,158,598.67

32,309,117.93

Data

întocmit

Mossfern SRL arh. Macalik Arnolc


Martie 2019

BENEFICIAR/INVESTITOR,

Municipiul Cluj-Napoca