Hotărârea nr. 106/2019

Hotărârea 106/2019 - Aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Muncipiilor din România

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Muncipiilor din România, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul cu nr. 81092/42/14.02.2019 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune aprobarea cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România după formula: 0,5 lei/locuitor/an x numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică începând cu data de 1 ianuarie.

Reținând prevederile:

  • -  art. 8, lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

  • -  art. 46 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Văzând Hotărârea Adunării Generale nr. 219/06.11.2017 a Asociației Municipiilor din România privind stabilirea cuantumului cotizației datorate de membrii A.M.R.;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cotizația municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2019, în vederea susținerii Asociației Municipiilor din România. în cuntum de 161.742,00 lei, care se calculează după formula: 0,5 lei/locuitor/an x numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizația și se achită din bugetul local.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 106 din 22 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)